LSD – Thunderclouds Text Piesne Preklad v Slovensky

All I need is one
Všetko, čo potrebujem, je jedno
One old man is enough
Jeden starý muž je dosť
Babe, you got it wrong
Babe, ty si to zle
Please turn your fears into trust, to trust
Premeňte svoje obavy na dôveru, dôverujte

Where’d the love go?
Kde bude láska ísť
When all is said and done
Keď je všetko povedané a urobené
Hey now I got your hands in the air
Hej, teraz mám ruky vo vzduchu
I’ma go through your stuff
Idem prejsť tvoje veci
Where’d the love go?
Kde bude láska ísť
Put the running into run
Dajte behu do prevádzky
You asking me to stay
Žiadate ma, aby som zostal
But I never met a girl I could trust
Ale nikdy som nestretol s dievčaťom, ktorému by som mohol veriť

You’re sayin’ those words like you hate me now (wo-oah)
Hovoríš ty slová, ako si ty nenávidíš teraz
Our house is burning when you’re raised in hell (wo-oah)
Náš dom je horiaci, keď ste vychovaní v pekle
Here in the ashes your soul cries out (a-a-ah)
Tu v popole tvoja duša volá
But don’t be afraid of these thunderclouds
Ale nebojte sa týchto búrky
These thunderclouds, oh, no
Tieto hromové mraky, oh, nie
These thunderclouds, oh, no, no
Tieto hromové mraky, oh, nie, nie

All I need is love (da-dum, dum, dum)
Všetko čo potrebujem je láska
All I need is a word (da-dum, dum, dum)
Všetko, čo potrebujem, je slovo
All I need is us (da-dum, dum, dum)
Všetko, čo potrebujem, je nás
You turned nouns into verbs, to verbs
Zmenil ste podstatné mená na slovesá, slovesá

Where did love go?
Kam miloval?
When all is said and done
Keď je všetko povedané a urobené
Hey now put your hands in the air
Hej teraz daj svoje ruky vo vzduchu
I’ma go through your stuff
Idem prejsť tvoje veci
Where did love go?
Kde sa milovala ísť
You put the running into run
Dali ste bežať do prevádzky
You’re asking me to stay
Žiadaš ma zostať
But I never met a man I could trust
Ale nikdy som nestretol s mužom, ktorému by som mohol veriť

You’re sayin’ those words like you hate me now (wo-oah)
Hovoríš ty slová, ako si ty nenávidíš teraz
Our house is burning when you’re raised in hell (wo-oah)
Náš dom je horiaci, keď ste vychovaní v pekle
Here in the ashes your soul cries out (a-a-ah)
Tu v popole tvoja duša volá
But don’t be afraid of these thunderclouds
Ale nebojte sa týchto búrky
These thunderclouds, oh, no
Tieto hromové mraky, oh, nie
These thunderclouds, oh, no, no
Tieto hromové mraky, oh, nie, nie
These thunderclouds, oh, no
Tieto hromové mraky, oh, nie
These thunderclouds, oh, no, no
Tieto hromové mraky, oh, nie, nie

These thunderclouds
Tieto hromové mraky
These thunderclouds
Tieto hromové mraky
These thunderclouds
Tieto hromové mraky
Oh
ach

Published
Categorized as Slovak