Mac Miller – Good News Text Písně Překlad v Český

I spent the whole day in my head
Celý den jsem strávil v hlavě
Do a little spring cleanin’
Proveďte trochu jarního čištění
I’m always too busy dreamin’
Vždycky jsem příliš zaneprázdněný sněním
Well, maybe I should wake up instead
Možná bych se měl místo toho probudit
A lot of things I regret, but I just say I forget
Hodně věcí lituji, ale jen říkám, že jsem zapomněl
Why can’t it just be easy?
Proč to nemůže být snadné?
Why does everybody need me to stay?
Proč všichni potřebují, abych zůstal?
Oh, I hate the feeling
Oh, nesnáším ten pocit
When you’re high but you’re underneath the ceiling
Když jste vysoko, ale jste pod stropem
Got the cards in my hand, I hate dealing, yeah
Mám karty v ruce, nesnáším obchodování, ano
Get everything I need then I’m gone, but it ain’t stealing
Získejte vše, co potřebuji, pak jsem pryč, ale to neukradne
Can I get a break?
Můžu si dát pauzu?
I wish that I could just get out my goddamn way
Přál bych si, abych se mohl dostat ven
What is there to say?
Co se dá říci?
There ain’t a better time than today
Není lepší čas než dnes
But maybe I’ll lay down for a little, yeah
Ale možná si lehnu lehnu, ano
Instead of always trying to figure everything out
Místo toho, abychom se vždy snažili přijít na všechno
And all I do is say sorry
A jediné, co dělám, je líto
Half the time I don’t even know what I’m saying it about
Polovinu času ani nevím, o čem to mluvím

Good news, good news, good news
Dobré zprávy, dobré zprávy, dobré zprávy
That’s all they wanna hear
To je vše, co chtějí slyšet
No, they don’t like you when I’m down
Ne, nemají tě ráda, když jsem dole
But when I’m flying, oh
Ale když létám, oh
It make ’em so uncomfortable
To je činí tak nepříjemnými
So different, what’s the difference?
Jak odlišný, jaký je rozdíl?

Well it ain’t that bad
Není to tak špatné
It could always be worse
Vždy to mohlo být horší
I’m running out of gas, hardly anything left
Dochází mi benzín, téměř nic zbylo
Hope I make it home from work
Doufám, že jsem si to domů z práce
Well, so tired of being so tired
No, tak unavený, že je tak unavený
Why I gotta build something beautiful just to go set it on fire?
Proč jsem si postavil něco krásného, ​​jen abych ho zapálil?
I’m no liar, but
Nejsem lhář, ale
Sometimes the truth don’t sound like the truth
Pravda někdy nezní jako pravda
Maybe ’cause it ain’t
Možná proto, že tomu tak není
I just love the way it sound when I say it
Miluju způsob, jak to zní, když to řeknu
Yeah, it’s what I do
ano, to je to, co dělám
If you know me, it ain’t anything new
Pokud mě znáte, není to nic nového
Wake up to the moon, haven’t seen the sun in a while
Probuď se na Měsíc, za chvíli jsem neviděl slunce
But I heard that the sky’s still blue, yeah
Ale slyšel jsem, že obloha je stále modrá, ano
I heard they don’t talk about me too much no more
Slyšel jsem, že o mně příliš nemluví
And that’s a problem with a closed door
A to je problém se zavřenými dveřmi

Good news, good news, good news
Dobré zprávy, dobré zprávy, dobré zprávy
That’s all they wanna hear
To je vše, co chtějí slyšet
No, they don’t like you when I’m down
Ne, nemají tě ráda, když jsem dole
But when I’m flying, oh
Ale když létám, oh
It make ’em so uncomfortable
To je činí tak nepříjemnými
So different, what’s the difference?
Jak odlišný, jaký je rozdíl?

There’s a whole lot more for me waitin’ on the other side
Na druhé straně čekám ještě mnohem víc
I’m always wonderin’ if it feel like summer
Vždycky mě zajímá, jestli je to jako léto
I know maybe I’m too late, I could make it there some other time
Vím, že jsem možná příliš pozdě, mohl bych to tam udělat jindy
I’ll finally discover
Nakonec to zjistím
That there’s a whole lot more for me waitin’
Že na mě čeká mnohem víc
That there’s a whole lot more for me waitin’
Že na mě čeká mnohem víc
I know maybe I’m too late, I could make it there some other time
Vím, že jsem možná příliš pozdě, mohl bych to udělat jindy
Then I’ll finally discover
Pak se konečně objevím
That it ain’t that bad, ain’t so bad
To není tak špatné, ani špatné
Well it ain’t that bad, mm
Není to tak špatné
At least it don’t gotta be no more
Přinejmenším už to nemusí být

No more, no more, no more, no more
Už ne, nic víc, nic víc, nic víc
No, no, no, no, no, no, no, no
Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne
Hey, hey
Hej, hej
Mmm, hey, mmm, mmm, mmm
Mmm, hej, mmm, mmm