Mac Miller – Hurt Feelings Songtekst Vertaling Nederlands

Yeah (woah woah woah woah woah woah woah woah)
Ja
Yeah, yeah (woah woah woah)
Jaaa Jaaa
Yeah, yeah (woah woah woah)
Jaaa Jaaa
Yeah, yeah (woah woah woah woah woah woah woah woah)
Jaaa Jaaa
Yeah, yeah
Jaaa Jaaa
Well, okay
Nou, oké

I’m always sayin’ I won’t change but
Ik zeg altijd dat ik niet zal veranderen, maar
I ain’t the same (same)
Ik ben niet hetzelfde (zelfde)
Everything is different, I can’t complain
Alles is anders, ik kan niet klagen
Don’t know what you missin’
Weet niet wat je mist
Shame on you
Je moet je schamen
Yeah, yeah, yeah
Ja, ja
Shame on you
Je moet je schamen
Everything is strange, that’s just a game
Alles is raar, dat is maar een spel
Everybody trippin’, throwin’ it away
Iedereen struikelt en gooit het weg
We was gettin’ lifted, now we gettin’ paid
We werden opgeheven, nu worden we betaald
Shame on you
Je moet je schamen

I pay the cost to see apostrophes
Ik betaal de kosten om apostrofs te zien
That means it’s mine, keep to myself, taking my time
Dat betekent dat het van mij is, voor mezelf houden, mijn tijd nemen
Always into some bullshit, and out of line
Altijd in een bullshit en uit de lijn
Driving with my eyes close, missing all the signs
Rijden met mijn ogen dicht, alle tekens missen
Turn the ignition, I’m driven and sittin’ pretty
Draai het contact, ik ben gereden en zit mooi
Listenin’ to Whitney and whippin’ it through the city, yeah
Luisteren naar Whitney en het door de stad slaan, ja
Man on a mission, figure it out
Man op een missie, zoek het uit
Putting way too much on my shoulders, please hold me down
Veel te veel op mijn schouders leggen, alsjeblieft, houd me vast
I keep my head above the water (water)
Ik houd mijn hoofd boven het water (water)
My eyes is gettin’ bigger, so the world is gettin’ smaller (smaller)
Mijn ogen worden groter, dus de wereld wordt kleiner (kleiner)
I’ve been gettin’ richer but that only made me crazy
Ik werd rijker maar dat maakte me alleen maar gek
Mama told me I was different even when I was a baby
Mama vertelde me dat ik anders was, zelfs toen ik een baby was
That Mercedes through the PA when I pull up, soundin’ like a concert
Die Mercedes door de PA wanneer ik omhoog trek, klinkt als een concert
Or a, or a monster truck, I’m trippin’ but I’m falling up
Of een, of een monster truck, ik struikel maar ik val op
I always said I want it all, but it’s not enough
Ik heb altijd gezegd dat ik alles wil, maar het is niet genoeg
Okay (Yeah)
Oké (ja)

I’m always sayin’ I won’t change but
Ik zeg altijd dat ik niet zal veranderen, maar
I ain’t the same (same)
Ik ben niet hetzelfde (zelfde)
Everything is different, I can’t complain
Alles is anders, ik kan niet klagen
Don’t know what you missin’
Weet niet wat je mist
Shame on you
Je moet je schamen
Yeah, yeah, yeah
Ja, ja
Shame on you
Je moet je schamen
Everything is strange, that’s just a game
Alles is raar, dat is maar een spel
Everybody trippin’, throwin’ it away
Iedereen struikelt en gooit het weg
We was getting lifted, now we getting paid
We werden opgeheven, nu worden we betaald
Shame on you
Je moet je schamen

We only just begun
We zijn nog maar net begonnen
No, we don’t wanna hurt your feelings
Nee, we willen je gevoelens niet kwetsen
‘Cause it’s only just begun
omdat het pas net begonnen is
No, we don’t wanna
Nee, dat willen we niet
Hurt (hurt) feelings (feelings)
(Pijnlijke) gevoelens kwetsen (gevoelens)

Down go the system, long live the king (king)
Ga het systeem in, lang leve de koning (koning)
Turn the power off and get your water from the spring (spring)
Zet de stroom uit en haal je water uit de lente (lente)
I’m bringing everyone with me when shit get iffy (yeah)
Ik breng iedereen mee als het niet lukt (ja)
I give a hundred and fifty percent
Ik geef honderdvijftig procent
This is the shit that I’m dealing with, but I wish I forget
Dit is de stront waar ik mee te maken heb, maar ik wou dat ik het vergeet
Used to be feelin’ depressed, now that I’m living I’m a little obsessed (yes)
Vroeger voelde ik me depressief, nu dat ik leef, ben ik een beetje geobsedeerd (ja)
High in Jacuzzis I be hitting the jets
Hoog in de badkuip, zal ik de stralen raken
I’m showing her some love she been givin’ me sex (blessed)
Ik laat haar wat liefde zien die ze me seks heeft gegeven (gezegend)
Respect the outline, don’t fuck around and be a victim of your pride
Respecteer de omtrek, neuk niet en ben een slachtoffer van je trots
Why you lyin’? (why you lyin’?)
Waarom lieg je? (waarom lieg je?)
Tell the truth and step aside
Vertel de waarheid en ga opzij
I don’t got the time to let it slide (yep)
Ik krijg de tijd niet om het te laten glijden (yep)
I’m too grounded, push whips that move mountains
Ik ben te geaard, duw zwepen die bergen verzetten
New crib, blue fountains
Nieuwe wieg, blauwe fonteinen
These are my surroundings
Dit zijn mijn omgeving
I’ve been going through it, you just go around it
Ik heb er doorheen gegaan, je gaat er gewoon omheen
But it’s really not that different when you think about it
Maar het is echt niet zo anders als je erover nadenkt

I’m always sayin’ I won’t change but
Ik zeg altijd dat ik niet zal veranderen, maar
I ain’t the same (same)
Ik ben niet hetzelfde (zelfde)
Everything is different, I can’t complain
Alles is anders, ik kan niet klagen
Don’t know what you missin’
Weet niet wat je mist
Shame on you
Je moet je schamen
Yeah, yeah, yeah
Ja, ja
Shame on you
Je moet je schamen
Everything is strange, that’s just a game
Alles is raar, dat is maar een spel
Everybody trippin’, throwin’ it away
Iedereen struikelt en gooit het weg
We was getting lifted, now we getting paid
We werden opgeheven, nu worden we betaald
Shame on you
Je moet je schamen

Hurt
Pijn doen
Feelings
Gevoelens