Marshmello – Proud lời bài hát phiên âm tiếng việt

Hold on, hear me out
Giữ lấy, nghe tôi nói
Empty rooms can be so loud
Phòng trống có thể rất lớn
I just wanna let you know I’m proud
Tôi chỉ muốn cho bạn biết tôi tự hào
I just wanna let you know I’m proud
Tôi chỉ muốn cho bạn biết tôi tự hào
Close your eyes, tune them out
Nhắm mắt lại, điều chỉnh chúng ra
You’re right here, with me now
bạn đang ở đây, với tôi bây giờ
I just wanna let you know I’m proud
Tôi chỉ muốn cho bạn biết tôi tự hào
I just wanna let you know I’m proud
Tôi chỉ muốn cho bạn biết tôi tự hào

I just wanna let you know I’m proud
Tôi chỉ muốn cho bạn biết tôi tự hào
I just wanna let you know I’m proud
Tôi chỉ muốn cho bạn biết tôi tự hào
I just wanna let you know I’m proud
Tôi chỉ muốn cho bạn biết tôi tự hào

I just wanna let you know I’m proud
Tôi chỉ muốn cho bạn biết tôi tự hào
I just wanna let you know I’m proud
Tôi chỉ muốn cho bạn biết tôi tự hào

(I just wanna let you know)
(Tôi chỉ muốn để bạn biết)
(I just wanna let you know)
(Tôi chỉ muốn để bạn biết)
(I just wanna let you know)
(Tôi chỉ muốn để bạn biết)

Hold on, hear me out
Giữ lấy, nghe tôi nói
Empty rooms can be so loud
Phòng trống có thể rất lớn
I just wanna let you know I’m proud
Tôi chỉ muốn cho bạn biết tôi tự hào
I just wanna let you know I’m proud
Tôi chỉ muốn cho bạn biết tôi tự hào
Close your eyes, tune them out
Nhắm mắt lại, điều chỉnh chúng ra
You’re right here, with me now
bạn đang ở đây, với tôi bây giờ
I just wanna let you know I’m proud
Tôi chỉ muốn cho bạn biết tôi tự hào
I just wanna let you know I’m proud
Tôi chỉ muốn cho bạn biết tôi tự hào

I just wanna let you know I’m proud
Tôi chỉ muốn cho bạn biết tôi tự hào
I just wanna let you know I’m proud
Tôi chỉ muốn cho bạn biết tôi tự hào

(I just wanna let you know)
(Tôi chỉ muốn để bạn biết)
(I just wanna let you know)
(Tôi chỉ muốn để bạn biết)
(I just wanna let you know)
(Tôi chỉ muốn để bạn biết)
I just wanna let you know I’m proud
Tôi chỉ muốn cho bạn biết tôi tự hào

Hold on, hear me out
Giữ lấy, nghe tôi nói
Empty rooms can be so loud
Phòng trống có thể rất lớn
I just wanna let you know I’m proud
Tôi chỉ muốn cho bạn biết tôi tự hào
I just wanna let you know I’m proud
Tôi chỉ muốn cho bạn biết tôi tự hào
Close your eyes, tune them out
Nhắm mắt lại, điều chỉnh chúng ra
You’re right here, with me now
bạn đang ở đây, với tôi bây giờ
I just wanna let you know I’m proud
Tôi chỉ muốn cho bạn biết tôi tự hào
I just wanna let you know I’m proud
Tôi chỉ muốn cho bạn biết tôi tự hào