Miley Cyrus – Slide Away lời bài hát phiên âm tiếng việt

Woo-ooh, woo-ooh, woo-ooh
Woo-oh, woo-oh, woo-oh
Woo-ooh, woo-ooh, woo-ooh
Woo-oh, woo-oh, woo-oh

Once upon a time
Ngay xửa ngay xưa
It was paradise
Đó là thiên đường
Once upon a time
Ngay xửa ngay xưa
I was paralyzed
Tôi bị liệt
Think I’m gonna miss these harbor lights
Tôi nghĩ rằng tôi sẽ bỏ lỡ những ánh đèn bến cảng
But it’s time to let it go
Nhưng đã đến lúc để nó đi
Once upon a time
Ngay xửa ngay xưa
It was made for us
Nó được làm cho chúng tôi
Woke up one day, it had turned to dust
Tỉnh dậy một ngày, nó đã biến thành cát bụi
Baby, we were found, but now we’re lost
Em yêu, chúng ta đã được tìm thấy, nhưng bây giờ chúng ta đã mất
So it’s time to let it go
Vì vậy, đã đến lúc để nó đi

I want my house in the hills
Tôi muốn ngôi nhà của tôi trên đồi
Don’t want the whiskey and pills
Đừng muốn rượu whisky và thuốc
I don’t give up easily
Tôi không từ bỏ dễ dàng
But I don’t think I’m down
Nhưng tôi không nghĩ rằng tôi đang suy sụp

So won’t you slide away?
Vì vậy, bạn sẽ không đi đâu?
Back to the ocean, I’ll go back to the city lights
Trở lại đại dương, tôi sẽ trở lại với ánh đèn thành phố
So won’t you slide away?
Vì vậy, bạn sẽ không đi đâu?
Back to the ocean, la-la-la, you’ll slide away
Trở lại đại dương, bạn sẽ đi
So won’t you slide away?
Vì vậy, bạn sẽ không đi đâu?
Back to the ocean, I’ll go back to the city lights
Trở lại đại dương, tôi sẽ trở lại với ánh đèn thành phố
So won’t you slide away?
Vì vậy, bạn sẽ không đi đâu?
Back to the ocean, la-la-la, you’ll slide away
Trở lại đại dương, bạn sẽ đi

Once upon a time
Ngay xửa ngay xưa
It was paradise
Đó là thiên đường
Once upon a time
Ngay xửa ngay xưa
I was paralyzed
Tôi bị liệt
Think I’m gonna miss these harbor lights
Hãy nghĩ rằng tôi sẽ bỏ lỡ những ánh đèn bến cảng
But it’s time to let it go
Nhưng đã đến lúc để nó đi
Once upon a time
Ngay xửa ngay xưa
It was made for us (For us)
Nó được làm cho chúng tôi
Woke up one day, it had turned to dust
Tỉnh dậy một ngày, nó đã biến thành cát bụi
Baby, we were found, but now we’re lost
Em yêu, chúng ta đã được tìm thấy, nhưng bây giờ chúng ta đã mất
So it’s time to let it go
Vì vậy, đã đến lúc để nó đi

Move on, we’re not 17
Tiến lên, chúng ta chưa mười bảy tuổi
I’m not who I used to be
Tôi không phải là người tôi từng là
You say that everything changed
Bạn nói rằng mọi thứ đã thay đổi
You’re right, we’re grown now
bạn nói đúng, chúng tôi đã trưởng thành

So won’t you slide away?
Vì vậy, bạn sẽ không đi đâu?
Back to the ocean, I’ll go back to the city lights
Trở lại đại dương, tôi sẽ trở lại với ánh đèn thành phố
So won’t you slide away?
Vì vậy, bạn sẽ không đi đâu?
Back to the ocean, la-la-la, you’ll slide away
Trở lại đại dương, bạn sẽ đi
So won’t you slide away?
Vì vậy, bạn sẽ không đi đâu?
Back to the ocean, I’ll go back to the city lights
Trở lại đại dương, tôi sẽ trở lại với ánh đèn thành phố
So won’t you slide away?
Vì vậy, bạn sẽ không đi đâu?
Back to the ocean, la-la-la, you’ll slide away
Trở lại đại dương, bạn sẽ đi

Move on, we’re not 17
Tiến lên, chúng ta chưa mười bảy tuổi
I’m not who I used to be
Tôi không phải là người tôi từng là
You say that everything changed
Bạn nói rằng mọi thứ đã thay đổi
You’re right, we’re grown now
bạn nói đúng, chúng tôi đã trưởng thành