MKTO – How Can I Forget Text Piesne Preklad v Slovensky

You wore that white sundress, smoked a clove cigarette
Vy ste nosili tie biele šaty, fajčil cigaretu z hrebeňov
Danced barefoot and your hair was a mess
Tancovala naboso a vaše vlasy boli neporiadok
You drove a Jeep Cherokee but no money for gas
Presadil si Jeep Cherokee, ale žiadne peniaze na palivo
Coulda looked at you all day long, all day long
Mohol by som sa na teba pozrieť celý deň, celý deň
You tried to downplay your beauty but you couldn’t fool me
Snažili ste sa zmiasť svoju krásu, ale nemohli ste ma oklamať
You tried to play like you’re tough but you grew up by the beach
Pokúsili ste sa hrať, akoby ste boli tvrdý, ale vy ste vyrastali pri pláži
Said you hated the world but somehow you liked me
Povedal si, že ste nenávideli svet, ale nejako sa mi páčilo
Coulda looked at you all night long, all night long
Mohol by som sa na teba pozrieť celú noc, celú noc
Coulda looked at you all night long, all night long
Mohol by som sa na teba pozrieť celú noc, celú noc

How can I forget you in the morning?
Ako na to ráno zabudnem?
How can I forget you?
Ako na teba zabudnem?
I was dreaming you were standing there wearing my t-shirt
Snívalo som, že tam stojíte na mojom tričku
Wishing that you could still be here
Želáte si, aby ste mohli byť tu
How can I forget? I can’t, I can’t
Ako zabudnem? Nemôžem, nemôžem
How can I forget? I can’t, I can’t
Ako zabudnem? Nemôžem, nemôžem

Ran ten blocks in the rain, girl
Ranilo desať blokov v daždi, dievča
Train ain’t running this late, girl
Vlak nie je taký neskoro, dievča
You the only one to do me like that
Jediný, kto ma to robí takýmto spôsobom
Why you biting on your lip like that? (Don’t stop)
Prečo sa to kousneš takým perom? (Neprestať)
Falling through that doorway, stopping this ain’t no way
Pádom cez tieto dvere, zastavenie tohto nemá žiadny spôsob
(Okay, smoke break)
(Dobre, prestávka na dym)
I shut my eyes for a second you were gone, gone, gone
Zavrel som oči na chvíľu, kedy si bol preč, preč, preč
Now I’m thinking ’bout you all night long, all night long
Teraz myslím na vás celú noc, celú noc

How can I forget you in the morning?
Ako na to ráno zabudnem?
How can I forget you?
Ako na teba zabudnem?
I was dreaming you were standing there wearing my t-shirt
Snívalo som, že tam stojíte na mojom tričku
Wishing that you could still be here
Želáte si, aby ste mohli byť tu
How can I forget? I can’t, I can’t
Ako zabudnem? Nemôžem, nemôžem
How can I forget? I can’t, I can’t
Ako zabudnem? Nemôžem, nemôžem

You wore that white sundress, smoked a clove cigarette
Vy ste nosili tie biele šaty, fajčil cigaretu z hrebeňov
Danced barefoot and your hair was a mess
Tancovala naboso a vaše vlasy boli neporiadok
Let you slip through my fingers but you’re stuck in my head
Nech si prešmyknúť prsty, ale ty si v mojej hlave
And I’ll be thinking ’bout you for so long, for so long
A budem o tebe premýšľať tak dlho, tak dlho

How can I forget you in the morning?
Ako na to ráno zabudnem?
How can I forget you?
Ako na teba zabudnem?
I was dreaming you were standing there wearing my t-shirt
Snívalo som, že tam stojíte na mojom tričku
Wishing that you could still be here
Želáte si, aby ste mohli byť tu
How can I forget? I can’t, I can’t
Ako zabudnem? Nemôžem, nemôžem
How can I forget? I can’t, I can’t
Ako zabudnem? Nemôžem, nemôžem
I was dreaming you were standing there wearing my t-shirt
Snívalo som, že tam stojíte na mojom tričku
Wishing that you could still be here
Želáte si, aby ste mohli byť tu
How can I forget? I can’t, I can’t
Ako zabudnem? Nemôžem, nemôžem
How can I forget? I can’t, I can’t
Ako zabudnem? Nemôžem, nemôžem
How can I forget?
Ako zabudnem?

Published
Categorized as Slovak