Mumford and Sons – Guiding Light Songtekst Vertaling Nederlands

1, 2, 3
een twee drie

All day permanent red
De hele dag permanent rood
The glaze on my eyes
Het glazuur op mijn ogen
When I heard your voice
Toen ik je stem hoorde
The distance caught me by surprise again
De afstand betrapte me opnieuw

And I know you claim
En ik weet dat je beweert
That you’re alright
Dat je in orde bent
But fix your eyes on me
Maar richt je ogen op mij
I guess I’m all you have
Ik denk dat ik alles is wat je hebt
And I swear you’ll see the dawn again
En ik zweer je dat je de dageraad weer zult zien

Well I know I had it all on the line
Wel, ik weet dat ik alles op het spel had
But don’t just sit with folded hands and become blind
Maar niet alleen met gevouwen handen zitten en blind worden
Cos even when there is no star in sight
Want ook als er geen ster in zicht is
You’ll always be my only guiding light
je zal altijd mijn enige leidende licht zijn

Relate to my youth
Heeft betrekking op mijn jeugd
Well I’m still in awe of you
Nou, ik ben nog steeds onder de indruk van jou
Discover some new truth
Ontdek een nieuwe waarheid
That was always wrapped around you
Dat was altijd om je heen gewikkeld

But don’t just slip away
Maar glijd niet weg
In the night
In de nacht
Don’t just hurl
Niet zomaar slingeren
Your words from on high
Je woorden van bovenaf

Well I know I had it all on the line
Wel, ik weet dat ik alles op het spel had
But don’t just sit with folded hands and become blind
Maar niet alleen met gevouwen handen zitten en blind worden
Cos even when there is no star in sight
Want ook als er geen ster in zicht is
You’ll always be my only guiding light
je zal altijd mijn enige leidende licht zijn

If we come back and we’re broken
Als we terugkomen en we zijn gebroken
Unworthy and ashamed
Onwaardig en beschaamd
Give us something to believe in
Geef ons iets om in te geloven
And you know we’ll go your way
En je weet dat we je kant op gaan

Cos I know I had it all on the line
Omdat ik weet dat ik alles op het spel had
But don’t just sit with folded hands and become blind
Maar niet alleen met gevouwen handen zitten en blind worden
Cos even when there is no star in sight
Want ook als er geen ster in zicht is
You’ll always be my only guiding light
je zal altijd mijn enige leidende licht zijn
And I know I had it all on the line
En ik weet dat ik alles op het spel had staan
But don’t just sit with folded hands and become blind
Maar niet alleen met gevouwen handen zitten en blind worden
Cos even when there is no star in sight
Want ook als er geen ster in zicht is
You’ll always be my only guiding light
je zal altijd mijn enige leidende licht zijn

Published
Categorized as Dutch