MUSE – Pressure lời bài hát phiên âm tiếng việt

I’m trapped and my back’s up against the wall
Tôi bị mắc kẹt và lưng tôi chống lại bức tường
I see no solution or exit out
Tôi không tìm ra giải pháp để thoát
I’m grinding it out, no one can see
Tôi nghiền nó ra, không ai có thể thấy
The pressure’s growing exponentially
Áp lực ngày càng tăng liên tục
I’m trying to keep up to speed with you
Tôi đang cố gắng theo kịp tốc độ với bạn
Your lane changing is oscillating me
Thay đổi làn đường của bạn đang dao động tôi
I’m hitting the ground and I’m sprinting
Tôi đang chạm đất và tôi đang chạy nước rút
I’m falling behind now I’m tuning out
Tôi đang tụt lại phía sau bây giờ tôi đang điều chỉnh

Pressure building
Áp lực là xây dựng
Pressure building
Áp lực là xây dựng
Pressure building
Áp lực là xây dựng

Don’t push me
Đừng đẩy tôi
Don’t push me
Đừng đẩy tôi
Let me get off the ground
Để tôi xuống đất
To you I’m no longer bound
Với bạn, tôi không còn bị ràng buộc
Don’t stop me, don’t choke me
Đừng ngăn tôi lại, đừng làm tôi nghẹt thở
I need you out of my head
Tôi cần bạn ra khỏi đầu của tôi
You got me close to the edge
Bạn đã cho tôi gần với cạnh

I’m feeling the pressure
Tôi cảm thấy áp lực
I can’t break out
Tôi không thể thoát ra
No one can hear me scream and shout
Không ai có thể nghe thấy tôi hét lên và hét lên
Get out of my face, out of my mind
Ra khỏi khuôn mặt của tôi, ra khỏi tâm trí của tôi
I see your corruption
Tôi thấy tham nhũng của bạn
I’m not blind
tôi không mù
I’ll carry the burden and take the strain
Tôi sẽ mang gánh nặng và căng thẳng
And when I am done I will make you pay
Và khi tôi làm xong tôi sẽ trả tiền cho bạn

Pressure building
Áp lực là xây dựng
Pressure building
Áp lực là xây dựng
Pressure building
Áp lực là xây dựng

Don’t push me
Đừng đẩy tôi
Don’t push me
Đừng đẩy tôi
Let me get off the ground
Để tôi xuống đất
To you I’m no longer bound
Với bạn, tôi không còn bị ràng buộc
Don’t curb me
Đừng kiểm soát tôi
Don’t thwart me
Đừng ngăn tôi lại
I need you out of my head
Tôi cần bạn ra khỏi đầu của tôi
You got me close to the edge
Bạn đã cho tôi gần với cạnh

Pressure building
Áp lực là xây dựng
Pressure building
Áp lực là xây dựng

Don’t push me
Đừng đẩy tôi
Don’t push me
Đừng đẩy tôi
Let me get off the ground
Để tôi xuống đất
To you I’m no longer bound
Với bạn, tôi không còn bị ràng buộc
Don’t stop me
Đừng ngăn tôi lại
Don’t block me
Đừng chặn tôi
I need you out of my head
Tôi cần bạn ra khỏi đầu của tôi
You got me close to the edge
Bạn đã cho tôi gần với cạnh

Pressure building
Áp lực là xây dựng
Pressure building
Áp lực là xây dựng