NF – Change Text Písně Překlad v Český

Yeah, look
ano, podívej
I don’t do drugs, I’m addicted to the pain though
Nejsem závislý na špatných věcech, ale jsem závislý na bolesti
Yeah, I been on it for a while, dunno how to put it down
ano, byl jsem na to na chvíli, nevím, jak to dát dolů
Gotta have it, it’s a habit I’ma break though
musím to mít, je to zvyk, který lámu
I just wanna take a hit, keep sayin’ I’ma quit
Chci jen zasáhnout, říkat, že jsem přestal
Keep sayin’ I’ma leave, but I stay though
Stále říkám, že odcházím, ale přesto zůstanu
I just want a little fix, I don’t wanna take a risk
Chci jen trochu opravit, nechci riskovat
I don’t like it when I drift from the safe zone
Nelíbí se mi, když jdu ven z bezpečné zóny
But lately, I been thinkin’ I’ma have to
Ale v poslední době jsem si myslel, že budu muset
Lettin’ go of things that I’m attached to
Pustit věci, ke kterým jsem připoután
World don’t stop just because I’m in a bad mood
Svět nekončí jen proto, že mám špatnou náladu
You don’t know what love is ’til you holdin’ onto somethin’ that you can’t lose
Nevíš, co láska stále drží, něco, co nemůžeš ztratit
I swear I’m tryna get it together
Přísahám, že se to snažím dát dohromady
Sleeves up, puttin’ work in, tryna be better
Rukávy, nasazení práce, snaha být lepší
I like to rap, but I ain’t gon’ do it forever
Rád rapuji, ale nebudu to dělat navždy
Forget to charge up my focus, and I’m holdin’ my head up
Zapomeňte na zaostření a zvedám hlavu
Moment I get up, I just wanna know I’m doin’ my best
Ve chvíli, kdy vstanu, chci jen vědět, že se snažím
And if I’m not, Lord forgive me, you can handle regrets
A pokud nejsem, odpusť mi Bůh, zvládneš litovat
‘Cause I can feel the water tryna go up over my head
protože cítím, jak se voda snaží jít nahoru po mé hlavě
Most of my life, I always felt like I was holdin’ my breath
Většinu svého života jsem se vždycky cítil, jako bych zadržoval dech
Holdin’ my chest, to be honest, so I’m tired of it
Držím hruď, abych byl upřímný, takže jsem z toho unavený
Lookin’ for somethin’ in my life to be inspired again
Hledám něco, co v mém životě bude znovu inspirováno
I like to walk around and act like I don’t know what it is
Rád chodím a chovám se jako nevím, co to je
But I know what it is, I just never wanna commit
Ale vím, co to je, prostě se nikdy nechci spáchat

Runnin’ from change
Běží od změny
I’m lookin’ for change
Hledám změnu
I’m searchin’ for change
Hledám změnu
I’m lookin’ for change
Hledám změnu
I just want, I just want change
Jen chci, jen chci změnu

Yeah, I don’t like new things
ano, nemám rád nové věci
Got a lot of mood swings
Mám spoustu změn nálad
Oh, you wanna tell me somethin’ negative?
Oh, chceš mi říct něco negativního?
I don’t wanna hear what you think
Nechci slyšet, co si myslíte
Yeah, tossin’ in my sleep
ano, házel jsem ve spánku
Every night feel like two weeks
Každou noc se cítím jako dva týdny
Thinkin’ ’bout how I could have done this or done that better
Přemýšlíte o tom, jak jsem to mohl udělat lépe
Can’t help it, that’s just me
Nemůžu si pomoct, to jsem jen já
Lies, that’s me avoidin’ the change
Lži, to jsem já se vyhnul změně
Yeah, that’s probably why the issues ain’t goin’ away
ano, pravděpodobně proto tyto problémy nezmizí
Yeah, that’s probably why I always sit around and complain
ano, to je pravděpodobně důvod, proč si vždy sedím a stěžuji si
Tellin’ myself that I ain’t never gettin’ out of this place
Říkám si, že z tohoto místa nikdy nevycházím
Out of my face if you tellin’ me I need to be different
Z mé tváře, pokud mi říkáš, že musím být jiný
That’s the issue though, I’m always insecurity-driven
To je problém, i když mi vždy chybí sebevědomí
Takin’ the wrong turns, actin’ like I know where I’m headed
Když se chovám špatně, chová se, jako bych věděl, kam směřuji
Waitin’ for somethin’ bad to happen, I can snap any minute
Čekám, až se něco špatného stane, dokážu každou chvíli vyrazit
I need change
Musím se změnit
Yeah, that’s kinda easy to say, right?
ano, je to lehké říct, že?
But difficult to do when I feel like I hate life
Ale obtížné to udělat, když mám pocit, že nenávidím život
And everyone around me kinda thinks I’m a great guy
A všichni kolem mě si myslí, že jsem skvělý chlap
But I don’t ever think it so I think I’m a fake liar
Ale nikdy si to nemyslím, takže si myslím, že jsem falešný lhář
Change
Změna
It somethin’ that I know I should do
Je to něco, co vím, že bych měl udělat
I’m a little uncomfortable, to tell you the truth
Jsem trochu nepříjemný, abych vám řekl pravdu
But to be honest with you lately, I got nothin’ to lose
Ale abych byl upřímný k tobě v poslední době, nemám co ztratit
See, I’ve always been full of pain, but now I’m makin’ some room
Podívej, vždycky jsem byl plný bolesti, ale teď si dělám pokoj

Lookin’ for change
Hledáte změnu
I’m lookin’ for change
Hledám změnu
I’m searchin’ for change
Hledám změnu
I’m lookin’ for change
Hledám změnu
I just want, I just want—
Jen chci, jen chci změnu

I need a moment of silence
Potřebuji chvíli ticha
I don’t like change, but I’ll try it
Nelíbí se mi změna, ale zkusím to
I don’t wanna hear what I should or I shouldn’t do
Nechci slyšet, co bych měl nebo neměl dělat
Why are they always defiant?
Proč jsou vždy vzdorovití?
See, all my emotions are liars
Podívej, všechny mé emoce jsou lháři
All my emotions are violent
Všechny mé emoce jsou násilné
They don’t want freedom to find me
Nechtějí, aby mě svoboda našla
Mention a name and everybody riots (Change)
Uveďte jméno a všichni nepokoje (změna)
Yeah, that’s why I’m checkin’ my vitals
ano, proto kontroluji své vitality
They keep on workin’, but I know
Stále pracují, ale já vím
Breathin’ don’t mean you’re alive, so
Dýchání neznamená, že jste naživu
I bag up all of my trash and walk out on my tightrope
Zabalím všechny své odpadky a vyjdu na své lano
Positive thoughts are my rivals (Change)
Pozitivní myšlenky jsou moji soupeři (změna)
I’m tryna be on their side though
Snažím se však být na jejich straně
Should I feel comfortable? I don’t
Měl bych se cítit pohodlně? Já ne
Last year, I felt suicidal
V loňském roce jsem cítil konec svého života
This year, I might do somethin’ different like talkin’ to God more
Tento rok bych mohl udělat něco jiného, ​​jako mluvit s Bohem více

I’m lookin’ for change
Hledám změnu
I’m lookin’ for (Yeah)
Hledám (ano)
I’m searchin’ for change
Hledám změnu
I’m lookin’ for
Hledám
I just want, I just want change
Jen chci, jen chci změnu
I’m lookin’ for (Yeah)
Hledám (ano)
I’m searchin’ for change
Hledám změnu
I’m lookin’ for, yeah (Ayy, ayy)
Hledám, ano
I just want, I just want change
Jen chci, jen chci změnu
Yeah, I’m lookin’ for (Lookin’ for)
ano, hledám
I’m searchin’ for change
Hledám změnu
I’m lookin’ for (Yeah)
Hledám (ano)
I just want, I just want change
Jen chci, jen chci změnu
I’m lookin’ for (Ayy)
Hledám
I’m searchin’ for change (Ayy)
Hledám změnu
I’m lookin’ for, yeah
Hledám, ano
I just want, I just want change
Jen chci, jen chci změnu

Published
Categorized as Czech Tagged