NF – Leave Me Alone Songtekst Oversættelse til Dansk

(Yeah)
(Ja)
Hey!
Hej
Leave me alone (Leave me alone, leave me alone)
Lad mig være i fred (Lad mig være i fred)

Panic-stricken, handle business, not a joke, yeah
meget bange, håndtere forretningen, det er ikke en vittighed, ja
Manners missin’, travel different, no control, yeah
Manerer mangler, rejser til forskellige steder, ingen kontrol, ja
Time to listen, time to zip it, keep it closed
Tid til at lytte, tid til at lynlåse det, hold det lukket
My description, highly gifted, take some notes, yeah
Min beskrivelse, meget begavet, tager nogle notater, ja
Lack of interest, why’d you visit? Hit the road, yeah
Mangel på interesse, hvorfor skulle du besøge? Hit the road, ja
I’m kinda twisted, so keep your distance, be a ghost
Jeg er slags snoet, så hold din afstand, vær et spøgelse
Yeah, see I’m inventive, but quite the menace, you ain’t know?
ja, se jeg er opfindsom, men helt den trussel, ved du ikke?
Well then I’m offended, let’s jog your memories, here we go, yeah
Nå, så er jeg fornærmet, lad os jogge dine minder, her går vi, ja
I went from nobody to kinda famous
Jeg gik fra ingen til slags berømte
Hide my plaques inside the closet, I just can’t explain it
Skjul mine plaketter inde i skabet, jeg kan bare ikke forklare det
My wife, she tells me that she’s proud and thinks that I should hang ’em
Min kone, hun fortæller mig, at hun er stolt og mener, at jeg burde hænge dem
But I just leave ’em on the ground right next to my self-hatred
Men jeg lader dem bare ligge på jorden ved siden af ​​mit selvhat
Yeah, yeah, mental health, where’s my mental health?
ja, ja, mental sundhed, hvor er min mentale sundhed?
Diagnosed with OCD, what does that mean? Well, gather ’round
Diagnostiseret med OCD, hvad betyder det? Nå, saml rundt
That means I obsessively obsess on things I think about
Det betyder, at jeg besat obsessivt på ting, jeg tænker på
That means I might take a normal thought and think it’s so profound (Leave me alone)
Det betyder, at jeg måske tager en normal tanke og synes, det er så dybtgående (Lad mig være i fred)
Ruminating, filled balloons are full of doubts
Tænk dybt over noget, fyldte balloner er fulde af tvivl
Do the same things, if I don’t, I’m overwhelmed (Leave me alone)
Gør de samme ting, hvis jeg ikke gør det, er jeg overvældet (Lad mig være i fred)
Thoughts are pacing, they go ’round and ’round and ’round
Tankerne går i gang, de går rundt og omkring
It’s so draining, let’s move onto something else, fine (Oh) (Leave me alone)
Det er så dræningende, lad os gå over på noget andet, fint (Lad mig være i fred)
I’m in the game, but they don’t even know it
Jeg er med i spillet, men de ved ikke engang det
Like I’m undercover and don’t want to blow it
Som om jeg er undercover og ikke ønsker at sprænge den
I come out of nowhere, they don’t even notice
Jeg kommer ingen steder, de bemærker ikke engang
The flow is so cold, you would think it was snowin’ (Oh) (Leave me alone)
Strømmen er så kold, du skulle tro, det snød (Lad mig være i fred)
I’m under the weather, but wind isn’t blowin’
Jeg er under vejret, men vinden blæser ikke
I got an umbrella for difficult moments
Jeg fik en paraply i svære øjeblikke
You got to admit it, I’m very devoted
Du må indrømme det, jeg er meget hengiven
I’m out in the ring, but they don’t always help me, so I… (I, I)
Jeg er ude i ringen, men de hjælper mig ikke altid, så jeg

Hold up my balloons and cover up my face (Face)
Hold mine balloner op, og dæk op for mit ansigt
I can feel them weighin’ on me every day (OK)
Jeg kan føle, at de tynger mig hver dag
I should let ’em go and watch ’em float away (-way) (Float away)
Jeg skulle lade dem gå og se dem flyde væk
But I’m scared if I do, then I’ll be more afraid (More afraid)
Men jeg er bange, hvis jeg gør det, bliver jeg mere bange
Tell them how I feel, but they don’t want to change (Don’t want to change)
Fortæl dem, hvordan jeg har det, men de vil ikke ændre sig (Vil ikke ændre sig)
Tell them how I feel, but they remain the same (Same)
Fortæl dem, hvordan jeg har det, men de forbliver de samme
Loosen up my grip, they say that’s not okay
Løsn grebet, de siger, det er ikke okay
Quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, ayy, leave me alone! (Oh!)
Stille, stille, stille, lad mig være i fred

Ayy, yeah
Hej, ja
Quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, ayy (Yeah), leave me alone! (Leave me alone!)
Stille, stille, stille, lad mig være i fred
Woo, yeah
Woo, ja
Quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, ayy (Yeah), leave me alone! (Leave me alone, leave me alone) (Leave me alone, leave me alone, leave me alone)
Stille, stille, stille, ja, lad mig være i fred

I hate when they debate if we’re underrated
Jeg hader, når de debatterer, hvis vi er undervurderede
We’re so overlooked that they’re lookin’ over our numbers, Nathan (Leave me alone)
vi bliver så overset, at de ser over vores antal, Nathan (Lad mig være i fred)
We don’t do enough interviews or go out in public lately
Vi foretager ikke nok interviews eller går ud på offentligt sidst
We don’t post enough on our socials
Vi poster ikke nok på vores sociale
To keep the buzz from fading (Leave me alone)
For at forhindre diskussion i at falme (Lad mig være i fred)
Let it fade, yeah, let it fade
Lad det falme, ja, lad det falme
Once it’s decimated, then you drop a song outta nowhere
Når den er ødelagt, slipper du en sang ud af intetsteds
And all the fans embrace it (Leave me alone)
Og alle fans omfavner det (Lad mig være i fred)
Then the buzz will surface again, it’s part of my operation
Derefter kommer branden til at komme op igen, det er en del af min operation
I don’t need advice from my doubts right now
Jeg har ikke brug for rådgivning fra min tvivl lige nu
End of conversation (Leave me alone)
Afslutningen af ​​samtalen (Lad mig være i fred)
Shut your mouth, yeah, shut your mouth
Luk munden, ja, luk munden
Better tone it down, close it now
Bedre tone det ned, luk det nu
If you make a sound, I’ma change your dial (Leave me alone)
Hvis du laver en lyd, skifter jeg dit ur (Lad mig være i fred)
Funny how they be acting loud, comin’ on it now
Sjovt, hvordan de handler højt og kommer på det nu
It’s floating ’round
Det svæver rundt
Man, the kid is wild, pretty wild, true (Leave me alone)
Mand, barnet er vildt, temmelig vildt, sandt (Lad mig være i fred)
I’m kinda phony but don’t really show it
Jeg er slags falsk, men viser det ikke rigtig
I keep it together but have a disorder
Jeg holder det sammen, men har en lidelse
I go to my room and I sit in my corner
Jeg går til mit værelse og sidder i mit hjørne
And talk to myself in a language that’s foreign (Leave me alone)
Og tal med mig på et fremmedsprog (Lad mig være i fred)
I think of a rhyme and I have to record it
Jeg tænker på rim, og jeg må registrere det
But know if I don’t, I’ll wake up in the mornin’
Men hvis jeg ikke gør det, vågner jeg op om morgenen
And question my life again, always avoiding
Og spørgsmålstegn ved mit liv igen, altid undgåelse
I hate to be different, but hate to be normal, so I… (I, I) (Leave me alone)
Jeg hader at være anderledes, men hader at være normal, så jeg (Lad mig være i fred)

Hold up my balloons and cover up my face (Face, face, face)
Hold mine balloner op, og dæk op for mit ansigt
I can feel them weighin’ on me every day (Oh)
Jeg kan føle, at de tynger mig hver dag
I should let ’em go and watch ’em float away (Float away)
Jeg skulle lade dem gå og se dem flyde væk
But I’m scared if I do, then I’ll be more afraid
Men jeg er bange, hvis jeg gør det, bliver jeg mere bange
Tell them how I feel, but they don’t want to change (Want to change)
Fortæl dem, hvordan jeg har det, men de vil ikke ændre sig
Tell them how I feel but they remain the same (Remain the same)
Fortæl dem, hvordan jeg har det, men de forbliver de samme
Loosen up my grip, they say that’s not okay
Løsn grebet, de siger, det er ikke okay
Quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, ayy, leave me alone! (Leave me alone, leave me alone)
Stille, stille, stille, lad mig være i fred

Ayy, yeah
Ayy, ja
Quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, ayy (Yeah), leave me alone! (Leave me alone, leave me alone)
Stille, stille, stille, ja, lad mig være i fred
Woo, yeah
Woo, ja
Quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, ayy (Yeah), leave me alone! (Leave me alone, leave me alone, leave me alone)
Stille, stille, stille, ja, lad mig være i fred

Remember back in “NO NAME,” I said fame called? (Yeah, yeah)
Husk tilbage, jeg var ikke populær. Sagde jeg, at berømmelse kaldte mig? (ja, ja)
Told you I hung up, it kinda felt wrong (Leave me alone) (Wrong, wrong)
Fortalte dig, jeg hang sammen, det var forkert (Lad mig være i fred) (Forkert, forkert)
Finally called him back, we didn’t talk long (No)
Til sidst ringede ham tilbage, vi talte ikke længe
He asked me how I’d been, I sent him this song (Leave me alone) (Quiet, quiet, quiet)
Han spurgte mig, hvordan jeg ville være, jeg sendte ham denne sang (Lad mig være i fred) (Stille, stille, stille)
Yeah, think he took offense, he kinda seemed off (Off)
ja, tro, at han begik forseelse, han virkede slags
I texted him that night to ask what he thought (Leave me alone) (Quiet, quiet, quiet)
Jeg smsede ham den aften for at spørge, hvad han tænkte (Lad mig være i fred) (Stille, stille, stille)
It took a couple days to get a response
Det tog et par dage at få et svar
But once I finally did, he said this song s*cks (Leave me alone) (Quiet, quiet, quiet)
Men når jeg endelig gjorde det, sagde han, at denne sang var dårlig (Lad mig være i fred) (Stille, stille, stille)
Here are the symptoms, couldn’t miss ’em, wrestle with ’em
Her er symptomerne, kunne ikke gå glip af dem, kæmpe med dem
Then I penny flip ’em, bounce ’em back up nowhere, you should get some (Leave me alone) (Quiet, quiet, quiet)
Så vender jeg dem, spretter dem op igen ingen steder, du skal få nogle (Lad mig være i fred) (Stille, stille, stille)
Who you dissin’? Move the switch and don’t come in the kitchen
Hvem fornærmer du? Flyt kontakten og kom ikke i køkkenet
You should listen, cookin’ records for my hands are blisterin’
Du skal lytte, madlavningsrekorder for mine hænder hævelser
So persistent, don’t forget this, hold the tension, soul is bendin’
Så vedholdende, glem ikke dette, hold spændingen, sjælen bøjer
No pretendin’, open-ended, low percentage, so demented (Leave me alone)
Ingen foregive, åben, lav procentdel, så deprimeret (Lad mig være i fred)
Whole consensus, flow tremendous, no apprentice, no incentive
Hele aftalen flyder enormt, ingen lærling, intet incitament
Show intensive, so possessive, tone aggressive, watch your step when I… (I, I) (Leave me alone)
Vis intensiv, så besiddende, tonen er aggressiv, se dit trin, når jeg (Lad mig være i fred)

Hold up my balloons and cover up my face (Up my face)
Hold mine balloner op, og dæk op for mit ansigt
I can feel them weighin’ on me every day (Yeah, every day)
Jeg kan føle, at de tynger mig hver dag
I should let ’em go and watch them float away (Yeah, float away)
Jeg skulle lade dem gå og se dem flyde væk
But I’m scared if I do then I’ll be more afraid (More afraid)
Men jeg er bange, hvis jeg gør det, bliver jeg mere bange
Leave me alone (Yeah), leave me alone, yeah (Yeah, yeah, yeah)
Lad mig være i fred, lad mig være i fred, ja
Leave me alone, leave me alone (Yeah, yeah, yeah)
Lad mig være i fred, lad mig være i fred
Leave me alone, leave me alone (Yeah, leave me alone)
Lad mig være i fred, lad mig være i fred (ja, lad mig være i fred)
Leave me alone, leave me alone, ayy, leave me alone! (Leave me alone, leave me alone)
Lad mig være i fred, lad mig være i fred, he, lad mig være i fred (Lad mig være i fred)

Ayy, yeah
Hej, ja
Quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, ayy (Yeah), leave me alone! (Leave me alone, leave me alone)
Stille, stille, stille, ja, lad mig være i fred (lad mig være i fred)
Woo, yeah
Woo, ja
Quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, ayy (Yeah), leave me alone! (Leave me alone, leave me alone)
Stille, stille, stille, ja, lad mig være i fred (lad mig være i fred)
Ayy, yeah
Ayy, ja
Quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, ayy (Yeah), leave me alone! (Leave me alone, leave me alone)
Stille, stille, stille, ja, lad mig være i fred (lad mig være i fred)
Woo, yeah
Woo, ja
Quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, ayy
Stille, stille, stille, hey
Leave me alone, leave me alone, leave me alone, leave me alone, leave me alone, leave me alone, leave me alone
Lad mig være i fred, lad mig være i fred, lad mig være i fred