NF – Let Me Go Songtekst Vertaling in Nederlands

Talk to you with my hands tied
Ik praat tegen je met mijn handen vastgebonden
Walk towards you on a fine line
Ik loop naar je toe op een lijn
Everybody has a dark side
Iedereen heeft een donkere kant
I feel embarrassed when they see mine
Ik schaam me als ze de mijne zien
Rain falling from my dark skies
Regen valt uit mijn donkere hemel
Clouds parting, but it’s all lies
Wolken scheiden, maar het zijn allemaal leugens
Shouldn’t I see the sunshine now?
Moet ik nu niet de zon zien?
Wonder how I look in God’s eyes
Ik vraag me af hoe ik in Gods ogen kijk
Am I a good person or a lost one?
Ben ik een goed persoon of een verloren persoon?
Will this feel worth it when I’m all done?
Zal dit de moeite waard zijn als ik helemaal klaar ben?
Will I feel ashamed or like who I was?
Zal ik me schamen of leuk vinden wie ik was?
Will the pain vanish or will more come?
Zal de pijn verdwijnen of zullen er meer komen?
Will I stay numb or regain love?
Zal ik verdoofd blijven of liefde herwinnen?
Maybe someday have a taste of freedom?
Misschien zal ik ooit vrijheid hebben?
Will I take the poison out of my blood?
Zal ik het gif uit mijn bloed halen?
Or just leave it there inside of my lungs?
Of laat je het gewoon in mijn longen?
I (Know know, know)
I (weet het, weet het)
I should let you go, hands are feeling cold
Ik zou je moeten laten gaan, handen voelen koud aan
Just leave me alone (No, no, no)
Laat me gewoon met rust (Nee, Nee, Nee)
I just want control, I feel so exposed
Ik wil gewoon controle, ik voel me zo blootgesteld
Liars in my home (No, no, no)
Leugenaars in mijn huis (Nee, Nee, Nee)
Please do not provoke, noose around my soul, I cut down a rope
Alsjeblieft niet provoceren, strak touw om mijn ziel, ik snijd een touw om
They don’t want me happy, they don’t want me fixed
Ze willen me niet gelukkig maken, ze willen me niet laten repareren
They don’t want me better, they just want me broke
Ze willen me niet beter, ze willen gewoon dat ik blut ben
Talk but never listen, at least I admit it
Ik praat maar luister nooit, ik geef het tenminste toe
Block out all my vision, watchin’ me diminish
Ik blokkeer al mijn visie en kijk hoe ik minder word
That’s my favorite pastime, I know nothing different
Dat is mijn favoriete tijdverdrijf, ik weet niets anders
Tell me something different, I don’t see the difference
Vertel me eens iets anders, ik zie het verschil niet
I just feel offended, I just feel defensive
Ik voel me gewoon beledigd, ik voel me alleen maar defensief
Why don’t you accept me? I just need acceptance
Waarom accepteer je me niet? Ik heb alleen acceptatie nodig
Time is of the essence, don’t like how we spend it
Tijd is van essentieel belang, niet graag hoe we het doorbrengen
You just want perfection, I need you to let me
Je wilt gewoon perfectie, ik wil dat je me laat

Let me go, let me go, let me go, let me go
Laat me gaan, laat me gaan, laat me gaan, laat me gaan
Let me go, let me go, let me go, let me go
Laat me gaan, laat me gaan, laat me gaan, laat me gaan
Let me go, let me go, let me go, let me go
Laat me gaan, laat me gaan, laat me gaan, laat me gaan
Let me go, let me go, let me go, let me go
Laat me gaan, laat me gaan, laat me gaan, laat me gaan

Why’d you say I don’t belong here? (Huh?)
Waarom zou je zeggen dat ik hier niet thuis hoor?
Fill a bucket full of my tears (Huh?)
Vul een emmer vol met mijn tranen
Pour it out the water, all of my insecurities whenever I’m scared
Giet het uit het water, al mijn onzekerheden wanneer ik bang ben
I watch ’em grow and say I don’t care
Ik zie ze groeien en zeggen dat het me niet kan schelen
I pray to God to ask if hope’s real
Ik bid tot God om te vragen of de hoop echt is
And if it is, then I was thinking maybe You could introduce us, we ain’t met still
En als dat zo is, dacht ik misschien dat je ons zou kunnen voorstellen, we hebben elkaar nog niet ontmoet
Yeah, my chest feels like a blade’s in it
ja, mijn borst voelt alsof er een mes in zit
Who put it there? I think they did it
Wie heeft het daar neergezet? Ik denk dat ze het hebben gedaan
Out the cell now, where am I headed?
Nu de cel uit, waar ga ik heen?
Am I Hell-bound? Will I find Heaven?
Ben ik in de hel? Zal ik de hemel vinden?
Will I feel better or just regret it?
Zal ik me beter voelen of er gewoon spijt van krijgen?
If I let you go and find the seven letters
Als ik je liet gaan en de zeven letters vond
I’ve been looking for, it’s like it’s never endin’
Ik heb gezocht, het is alsof het nooit eindigt
Open all the doors and let the peace enter
Open alle deuren en laat de vrede binnenkomen
I’m (So, so, so)
Ik ben (So, so, so)
Pitiful at times, miserable inside
Soms zielig, ellendig van binnen
They want me to hide (No, no, no)
Ze willen dat ik me verberg (Nee, Nee, Nee)
How can I survive? Change your state of mind
Hoe kan ik overleven? Verander uw gemoedstoestand
I should say goodbye (No, no, no)
Ik zou afscheid moeten nemen (nee, nee, nee)
They want me to beg, they want me to plead, they want me to die
Ze willen dat ik smeek, ze willen dat ik smeek, ze willen dat ik sterf
They just want me dead, they just want me hurt
Ze willen me gewoon dood, ze willen gewoon dat ik gekwetst ben
Don’t want me to live, don’t want me alive
Wil niet dat ik leef, wil niet dat ik leef
Stop with the pretending, I don’t feel respected
Stop met doen alsof, ik voel me niet gerespecteerd
I just feel rejected, I don’t like rejection
Ik voel me gewoon afgewezen, ik hou niet van afwijzing
You promise protection, I don’t feel protected
Je belooft bescherming, ik voel me niet beschermd
I just feel neglected, how can I respect it?
Ik voel me gewoon verwaarloosd, hoe kan ik dat respecteren?
I’ll teach them a lesson, I pick up the weapon
Ik zal ze een lesje leren, ik pak het wapen op
Aim in your direction, shoot at my reflection
Je moet in jouw richting richten, schieten op mijn spiegelbeeld
Shatter my perception, hate it when I’m desperate
Verbrijzel mijn perceptie, haat het als ik wanhopig ben
You just want perfection, I want you to let me
Je wilt gewoon perfectie, ik wil dat je me laat

Let me go, let me go, let me go, let me go
Laat me gaan, laat me gaan, laat me gaan, laat me gaan
Let me go, let me go, let me go, let me go
Laat me gaan, laat me gaan, laat me gaan, laat me gaan
Let me go, let me go, let me go, let me go
Laat me gaan, laat me gaan, laat me gaan, laat me gaan
Let me go, let me go, let me go, let me go (Let me go)
Laat me gaan, laat me gaan, laat me gaan, laat me gaan (laat me gaan)

Published
Categorized as Dutch Tagged