NF – Let Me Go Text Písně Překlad v Český

Talk to you with my hands tied
Mluvím s vámi svázanými rukama
Walk towards you on a fine line
Chodím k vám na lince
Everybody has a dark side
Každý má temnou stránku
I feel embarrassed when they see mine
Cítím se trapně, když vidí moje
Rain falling from my dark skies
Z mých temných nebe padá déšť
Clouds parting, but it’s all lies
Mraky se rozpadají, ale jsou to všechno lži
Shouldn’t I see the sunshine now?
Neměl bych teď vidět sluneční svit?
Wonder how I look in God’s eyes
Zajímalo by mě, jak se dívám do Božích očí
Am I a good person or a lost one?
Jsem dobrý člověk nebo ztracený?
Will this feel worth it when I’m all done?
Bude to cítit za to, až budu hotový?
Will I feel ashamed or like who I was?
Budu se stydět nebo se mi líbí, kdo jsem byl?
Will the pain vanish or will more come?
Zmizí bolest nebo přijde více?
Will I stay numb or regain love?
Zůstanu znecitlivělý nebo znovu získám lásku?
Maybe someday have a taste of freedom?
Možná jednou budu mít svobodu?
Will I take the poison out of my blood?
Vyjmím jed z mé krve?
Or just leave it there inside of my lungs?
Nebo to prostě nechte uvnitř mých plic?
I (Know know, know)
Já (vědět, vím)
I should let you go, hands are feeling cold
Měl bych tě nechat jít, ruce se cítí chladné
Just leave me alone (No, no, no)
Jen mě nechte na pokoji (Ne, ne, ne)
I just want control, I feel so exposed
Chci jen kontrolu, cítím se tak odhalená
Liars in my home (No, no, no)
Lháři v mém domě (Ne, Ne, Ne)
Please do not provoke, noose around my soul, I cut down a rope
Prosím, nevyprovokuj, napjaté lano kolem mé duše, přerušil jsem lano
They don’t want me happy, they don’t want me fixed
Nechtějí, abych byla šťastná, nechtějí, aby mě opravovali
They don’t want me better, they just want me broke
Nechtějí mě lépe, jen mě chtějí rozbít
Talk but never listen, at least I admit it
Mluvím, ale nikdy neposlouchám, alespoň to přiznám
Block out all my vision, watchin’ me diminish
Blokuji veškerou svou vizi a sleduji, jak se zmenšuje
That’s my favorite pastime, I know nothing different
To je moje oblíbená zábava, nevím nic jiného
Tell me something different, I don’t see the difference
Řekni mi něco jiného, ​​nevidím ten rozdíl
I just feel offended, I just feel defensive
Jen se cítím uražený, jen se cítím defenzivní
Why don’t you accept me? I just need acceptance
Proč mě nepřijmeš? Potřebuji jen přijetí
Time is of the essence, don’t like how we spend it
Čas je podstatou, nelíbí se nám, jak jej utratíme
You just want perfection, I need you to let me
Chceš jen dokonalost, potřebuju, abys mě nechal

Let me go, let me go, let me go, let me go
Nech mě jít, nech mě jít, nech mě jít, nech mě jít
Let me go, let me go, let me go, let me go
Nech mě jít, nech mě jít, nech mě jít, nech mě jít
Let me go, let me go, let me go, let me go
Nech mě jít, nech mě jít, nech mě jít, nech mě jít
Let me go, let me go, let me go, let me go
Nech mě jít, nech mě jít, nech mě jít, nech mě jít

Why’d you say I don’t belong here? (Huh?)
Proč byste řekl, že sem nepatřím?
Fill a bucket full of my tears (Huh?)
Naplňte kbelík plný mých slz
Pour it out the water, all of my insecurities whenever I’m scared
Vylijte to z vody, všechny mé nejistoty, kdykoli se bojím
I watch ’em grow and say I don’t care
Sleduji, jak rostou a říkám, že mi to nezáleží
I pray to God to ask if hope’s real
Modlím se k Bohu, aby se zeptal, zda je naděje skutečná
And if it is, then I was thinking maybe You could introduce us, we ain’t met still
A pokud ano, tak jsem si myslel, že byste nás mohli představit, ještě jsme se nesetkali
Yeah, my chest feels like a blade’s in it
ano, moje hrudník se cítí jako čepel
Who put it there? I think they did it
Kdo to tam dal? Myslím, že to udělali
Out the cell now, where am I headed?
Kam teď směřuji z cely?
Am I Hell-bound? Will I find Heaven?
Jsem vázán peklem? Najdu Nebe?
Will I feel better or just regret it?
Budu se cítit lépe nebo to budu litovat?
If I let you go and find the seven letters
Pokud tě nechám jít a najdu těch sedm písmen
I’ve been looking for, it’s like it’s never endin’
Hledal jsem, jako by to nikdy nekončilo
Open all the doors and let the peace enter
Otevřete všechny dveře a nechte vstoupit mír
I’m (So, so, so)
Já jsem (Takže, tak)
Pitiful at times, miserable inside
Smutně občas, uvnitř nešťastný
They want me to hide (No, no, no)
Chtějí, abych se ukryl (Ne, ne, ne)
How can I survive? Change your state of mind
Jak mohu přežít? Změňte svůj stav mysli
I should say goodbye (No, no, no)
Měl bych se rozloučit (Ne, Ne, Ne)
They want me to beg, they want me to plead, they want me to die
Chtějí, abych prosil, abych prosil, abych umřel
They just want me dead, they just want me hurt
Chtějí jen mě mrtvé, jen mě chtějí bolet
Don’t want me to live, don’t want me alive
Nechci, abych žil, nechtěl, abych naživu
Stop with the pretending, I don’t feel respected
Přestaňte předstírat, necítím se respektován
I just feel rejected, I don’t like rejection
Jen se cítím odmítnutý, nemám rád odmítnutí
You promise protection, I don’t feel protected
Slibujete ochranu, necítím se chráněni
I just feel neglected, how can I respect it?
Jen se cítím zanedbaný, jak to mohu respektovat?
I’ll teach them a lesson, I pick up the weapon
Naučím je lekci, zvednu zbraň
Aim in your direction, shoot at my reflection
Musíte se zaměřit svým směrem, střílet na můj odraz
Shatter my perception, hate it when I’m desperate
Rozbít mé vnímání, nenávidět to, když jsem zoufalý
You just want perfection, I want you to let me
Chceš jen dokonalost, chci, abys mě nechal

Let me go, let me go, let me go, let me go
Nech mě jít, nech mě jít, nech mě jít, nech mě jít
Let me go, let me go, let me go, let me go
Nech mě jít, nech mě jít, nech mě jít, nech mě jít
Let me go, let me go, let me go, let me go
Nech mě jít, nech mě jít, nech mě jít, nech mě jít
Let me go, let me go, let me go, let me go (Let me go)
Nech mě jít, nech mě jít, nech mě jít, nech mě jít (nech mě jít)

Published
Categorized as Czech Tagged