NF – My Stress στιχοι μετάφραση στα ελληνικα

Yeah
Ναί

(Oh) Some days, I just wanna leave the negativity in my head
Κάποιες μέρες, θέλω μόνο να αφήσω την αρνητικότητα στο κεφάλι μου
I just want relief from my stress
Απλώς θέλω να ανακουφιστώ από το άγχος μου
I just want relief from my stress (Oh)
Απλώς θέλω να ανακουφιστώ από το άγχος μου
Some days, I don’t wanna see or
Κάποιες μέρες, δεν θέλω να δω
Have a bunch of people to impress
Ή θέλετε να έχετε μια ομάδα ανθρώπων για να εντυπωσιάσετε
I just want relief from my stress
Απλώς θέλω να ανακουφιστώ από το άγχος μου
Yeah, I just want relief from my stress (Oh)
ναι, θέλω μόνο ανακούφιση από το άγχος μου

Late nights (Late nights), starin’ out the window doin’ 85
Αργά βράδια, κοιτάζοντας έξω το παράθυρο να κάνει την αγάπη
Got my state of mind
Πήρε την κατάσταση του μυαλού μου
Yeah, walkin’ on that gray line
ναι, περπατώντας σε αυτή τη γκρίζα γραμμή
Hopin’ that my stress dies
Ελπίζοντας ότι το στρες μου θα τελειώσει
It’s like I hate it but I love it at the same time (Oh) (Same time)
Είναι σαν να το μισώ, αλλά μου αρέσει ταυτόχρονα
Pressure pushin’ me from all sides
Η πίεση με ωθεί από όλες τις πλευρές
Insecurities of all kinds (All kinds)
έλλειψη εμπιστοσύνης σε όλα τα είδη
Yeah, I’m a hostage to my own pride
ναι, είμαι όμηρος της δικής μου υπερηφάνειας
Most important things in life to me are things I know I can’t buy (Oh)
Τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μου είναι πράγματα που ξέρω ότι δεν μπορώ να αγοράσω
Ayy, yeah, it’s me in phases
Γεια σου, ναι, είμαι εγώ σε φάσεις
I’m not in the mood, yeah, to meet another stranger
Δεν είμαι στη διάθεση, ναι, για να συναντήσω έναν άλλο ξένο
I’m not in the mood, yeah, to have a conversation
Δεν είμαι στη διάθεση, ναι, να μιλήσω
And talk about a bunch of things that I don’t feel amazed with
Και μιλάμε για ένα σωρό πράγματα που δεν αισθάνομαι έκπληκτος
Gettin’ too close to me (Oh), woo, could be dangerous
Το να πλησιάζω πολύ κοντά μου μπορεί να είναι επικίνδυνο
I don’t like the energy, I leave the situation
Δεν μου αρέσει η ενέργεια, αφήνω την κατάσταση
All this negativity that I can’t get away from
Όλη αυτή η αρνητικότητα που δεν μπορώ να ξεφύγω
All this negativity, I think I need a break from
Όλη αυτή η αρνητικότητα, νομίζω ότι χρειάζομαι ένα διάλειμμα
I’m thankful, but… (Oh)
Είμαι ευγνώμων, αλλά

Some days, I just wanna leave the negativity in my head
Κάποιες μέρες, θέλω μόνο να αφήσω την αρνητικότητα στο κεφάλι μου
I just want relief from my stress
Απλώς θέλω να ανακουφιστώ από το άγχος μου
I just want relief from my stress (Oh)
Απλώς θέλω να ανακουφιστώ από το άγχος μου
Some days, I don’t wanna see or
Κάποιες μέρες, δεν θέλω να δω
Have a bunch of people to impress
Ή θέλετε να έχετε μια ομάδα ανθρώπων για να εντυπωσιάσετε
I just want relief from my stress
Απλώς θέλω να ανακουφιστώ από το άγχος μου
Yeah, I just want relief from my stress (Oh)
ναι, θέλω μόνο ανακούφιση από το άγχος μου

Yo, this life got my head spinnin’
Yo, αυτή η ζωή πήρε το κεφάλι μου κλώση
Wonder what I’d do if I knew these were my last minutes
Αναρωτιέμαι τι θα έκανα αν ήξερα ότι αυτά ήταν τα τελευταία μου λεπτά
Wonder if I had a week to live, would I stay trippin’?
Αναρωτιέμαι αν είχα μια εβδομάδα για να ζήσω, θα μείνω στάση;
Wastin’ every day that I had left tryna sell tickets
Σπαταλάω κάθε μέρα που έφυγα προσπαθώντας να πουλήσω εισιτήρια
Or maybe call my dad (Oh), say I love him and laugh with him
Ή ίσως να καλέσω τον μπαμπά μου, να πω ότι τον αγαπώ και να γελάσω μαζί του
Take a couple days and get away from this fast livin’
Πάρτε μερικές ημέρες και να ξεφύγετε από αυτή τη γρήγορη διαβίωση
I don’t love my work the way I did
Δεν αγαπώ το έργο μου όπως έκανα
Man, this whole business has got me feelin’ jaded
Ο άνθρωπος, όλη αυτή η επιχείρηση με έκανε να νιώθω τρελός
Friends I had, now they act different, it’s all switchin’, whoa (Ayy) (Oh)
Φίλοι που είχα, τώρα δρουν διαφορετικά, όλα αλλάζουν
Yeah, it’s pretty hard to watch
Ναι, είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθήσεις
Those things you used to love turn to things that you wish you forgot
Αυτά που αγάπησες να στρέψεις σε πράγματα που ήθελες να ξεχάσεις
Real moments that make you question the things that you want’s
Πραγματικές στιγμές που σας κάνουν να αμφισβητήσετε τα πράγματα που θέλετε
Got me growin’ mentally, but stressin’ me out ’til I drop
Με έκανα να μεγαλώσω διανοητικά, αλλά με την πίεση μου μέχρι να πέσω
Over the top (Oh), that’s what I live on a daily basis
Στην κορυφή, αυτό είναι που μένω σε καθημερινή βάση
I always find a way to find the bad in good situations
Βρίσκω πάντα έναν τρόπο να βρω τα κακά σε καλές καταστάσεις
It’s sad, huh?
Είναι λυπηρό, ναι
Yeah, I live my life on the edge, don’t want the meds
ναι, ζω η ζωή μου στην άκρη, δεν θέλω το φάρμακο
I’m just tryna get relief from my stress, you know? (Oh)
Απλώς προσπαθώ να ανακουφιστώ από το άγχος μου, ξέρετε;

Some days, I just wanna leave the negativity in my head
Κάποιες μέρες, θέλω μόνο να αφήσω την αρνητικότητα στο κεφάλι μου
I just want relief from my stress
Απλώς θέλω να ανακουφιστώ από το άγχος μου
I just want relief from my stress (Oh)
Απλώς θέλω να ανακουφιστώ από το άγχος μου
Some days, I don’t wanna see or
Κάποιες μέρες, δεν θέλω να δω ούτε
Have a bunch of people to impress
Ή θέλετε να έχετε μια ομάδα ανθρώπων για να εντυπωσιάσετε
I just want relief from my stress
Απλώς θέλω να ανακουφιστώ από το άγχος μου
Yeah, I just want relief from my stress (Oh)
ναι, θέλω μόνο ανακούφιση από το άγχος μου

These stress levels are not healthy
Αυτά τα επίπεδα στρες δεν είναι υγιή
I’m waitin’ for that call sayin’ records are not selling
Περιμένω την κλήση λέγοντας ότι τα αρχεία δεν πωλούν
I wonder when this all disappears and they forget me
Αναρωτιέμαι πότε όλα αυτά εξαφανίζονται και με ξεχνούν
Will I feel like I found who I was or be more empty?
Θα νιώσω σαν να βρήκα ποιος ήμουν ή να είμαι πιο άδειος;
I wonder was I was wrong thinkin’ this is where God led me
Αναρωτιόμουν ότι ήμουν λάθος σκέφτοντας ότι αυτό ήταν που ο Θεός με οδήγησε
Or did I get involved with somethin’ that was too heavy?
Ή έκανα εμπλοκή με κάτι που ήταν πολύ βαρύ;
I drive until I’m lost and just sit in my car yelling
Οδηγώ μέχρι να χαθώ και να κάθομαι στο αυτοκίνητό μου φωνάζοντας
My inner critic talks, I’m just hopin’ that God helps me to stop stressin’
Οι εσωτερικές συνομιλίες μου, απλώς ελπίζω ότι ο Θεός με βοηθά να σταματήσω να τονίζω
Yeah
Ναί

(Oh) Some days (Some days)
Μερικές μέρες (μερικές μέρες)
I just wanna leave the negativity in my head (I just wanna leave it)
Θέλω μόνο να αφήσω την αρνητικότητα στο κεφάλι μου (θέλω απλώς να την αφήσω)
I just want relief from my stress (Yeah, I just wanna leave it)
Απλώς θέλω να ανακουφιστώ από το άγχος μου (ναι, θέλω απλά να το αφήσω)
I just want relief from my stress (Oh)
Απλώς θέλω να ανακουφιστώ από το άγχος μου
Some days (Some days), I don’t wanna see or
Κάποιες μέρες, δεν θέλω να δω ούτε
Have a bunch of people to impress (Yeah)
Ή θέλετε να έχετε μια ομάδα ανθρώπων για να εντυπωσιάσετε
I just want relief from my stress
Απλώς θέλω να ανακουφιστώ από το άγχος μου
Yeah, I just want relief from my stress (Oh)
ναι, θέλω μόνο ανακούφιση από το άγχος μου

Yeah
Ναί
Yeah, some days
ναι, μερικές μέρες
Yeah, some days
ναι, μερικές μέρες
I just wanna leave, yeah
Απλά θέλω να φύγω, ναι
I just wanna leave, yeah
Απλά θέλω να φύγω, ναι

Published
Categorized as Greek Tagged