NF – My Stress dalszöveg fordítás magyarul

Yeah
Igen

(Oh) Some days, I just wanna leave the negativity in my head
Néhány nap csak a negatívumot akarom hagyni a fejemben
I just want relief from my stress
Csak megkönnyebbülést akarok a stresszemtől
I just want relief from my stress (Oh)
Csak megkönnyebbülést akarok a stresszemtől
Some days, I don’t wanna see or
Néhány nap, nem akarom látni
Have a bunch of people to impress
Vagy szeretne egy csomó embert lenyűgözni
I just want relief from my stress
Csak megkönnyebbülést akarok a stresszemtől
Yeah, I just want relief from my stress (Oh)
igen, csak megkönnyebbülést akarok a stresszemtől

Late nights (Late nights), starin’ out the window doin’ 85
Késő este, az ablakon bámulva szeretettel
Got my state of mind
Megkaptam a lelkiállapotomat
Yeah, walkin’ on that gray line
igen, ezen a szürke vonalon sétálva
Hopin’ that my stress dies
Remélve, hogy a stresszem véget ér
It’s like I hate it but I love it at the same time (Oh) (Same time)
Olyan mintha utálom, de egyszerre imádom
Pressure pushin’ me from all sides
A nyomás minden oldalról nyomást gyakorol
Insecurities of all kinds (All kinds)
minden bizalom hiánya
Yeah, I’m a hostage to my own pride
igen, túszul vagyok a saját büszkeségnek
Most important things in life to me are things I know I can’t buy (Oh)
Az életben a legfontosabb dolog az, amit tudom, hogy nem tudok megvenni
Ayy, yeah, it’s me in phases
Hé, igen, én vagyok fázisban
I’m not in the mood, yeah, to meet another stranger
Nem vagyok abban a hangulatban, hogy találkozzak egy másik idegennel
I’m not in the mood, yeah, to have a conversation
Nem vagyok abban a hangulatban, hogy beszélgessenek
And talk about a bunch of things that I don’t feel amazed with
És beszélj egy csomó dologról, amelyekben nem vagyok lepve
Gettin’ too close to me (Oh), woo, could be dangerous
Túl közel kerülni velem veszélyes lehet
I don’t like the energy, I leave the situation
Nem szeretem az energiát, elhagyom a helyzetet
All this negativity that I can’t get away from
Mindez a negativitás, amelytől nem tudok megszabadulni
All this negativity, I think I need a break from
Mindezek a negatívumok, azt hiszem, szükségem van egy kis eltérésre
I’m thankful, but… (Oh)
Hálás vagyok, de

Some days, I just wanna leave the negativity in my head
Néhány nap csak a negatívumot akarom hagyni a fejemben
I just want relief from my stress
Csak megkönnyebbülést akarok a stresszemtől
I just want relief from my stress (Oh)
Csak megkönnyebbülést akarok a stresszemtől
Some days, I don’t wanna see or
Néhány nap, nem akarom látni
Have a bunch of people to impress
Vagy szeretne egy csomó embert lenyűgözni
I just want relief from my stress
Csak megkönnyebbülést akarok a stresszemtől
Yeah, I just want relief from my stress (Oh)
igen, csak megkönnyebbülést akarok a stresszemtől

Yo, this life got my head spinnin’
Igen, ez az élet forgatta a fejem
Wonder what I’d do if I knew these were my last minutes
Kíváncsi vagyok, mit tennék, ha tudnám, hogy ezek az utolsó perceim
Wonder if I had a week to live, would I stay trippin’?
Kíváncsi vagyok, ha hetente élnék?
Wastin’ every day that I had left tryna sell tickets
Minden nap azzal pazarolom, hogy elhagytam a jegyeket
Or maybe call my dad (Oh), say I love him and laugh with him
Vagy talán felhívja az apámat, mondja, hogy szeretem és nevetünk vele
Take a couple days and get away from this fast livin’
Vegyünk egy pár napot, és távolodjunk el innen a gyors életmódtól
I don’t love my work the way I did
Nem szeretem a munkámat, ahogy tettem
Man, this whole business has got me feelin’ jaded
Ember, ez az egész üzlet enyém lett
Friends I had, now they act different, it’s all switchin’, whoa (Ayy) (Oh)
Barátaim voltak, most másképp viselkednek, ez mind vált
Yeah, it’s pretty hard to watch
igen, ezt elég nehéz megnézni
Those things you used to love turn to things that you wish you forgot
Azok a dolgok, amelyeket szerettek, olyan dolgokhoz fordultak, amelyeket elfelejtett
Real moments that make you question the things that you want’s
Valós pillanatok, amelyek megkérdőjelezik a kívánt dolgokat
Got me growin’ mentally, but stressin’ me out ’til I drop
Szerettem nekem szellemileg növekedni, de mindaddig kihangsúlyoztam, amíg el nem veszek
Over the top (Oh), that’s what I live on a daily basis
Ráadásul napi szinten élek
I always find a way to find the bad in good situations
Jó helyzetekben mindig megtalálom a módját a rossz felfedezésére
It’s sad, huh?
Szomorú, igen
Yeah, I live my life on the edge, don’t want the meds
igen, élöm az életem, nem akarom a gyógyszert
I’m just tryna get relief from my stress, you know? (Oh)
Csak próbálom megszabadulni a stresszemtől, tudod?

Some days, I just wanna leave the negativity in my head
Néhány nap csak a negatívumot akarom hagyni a fejemben
I just want relief from my stress
Csak megkönnyebbülést akarok a stresszemtől
I just want relief from my stress (Oh)
Csak megkönnyebbülést akarok a stresszemtől
Some days, I don’t wanna see or
Néhány nap, nem akarom látni vagy
Have a bunch of people to impress
Vagy szeretne egy csomó embert lenyűgözni
I just want relief from my stress
Csak megkönnyebbülést akarok a stresszemtől
Yeah, I just want relief from my stress (Oh)
igen, csak megkönnyebbülést akarok a stresszemtől

These stress levels are not healthy
Ezek a stresszszintek nem egészségesek
I’m waitin’ for that call sayin’ records are not selling
Várakozom a hívásra, mondván, hogy a felvételek nem adnak el
I wonder when this all disappears and they forget me
Kíváncsi vagyok, amikor ez mind eltűnik, és elfelejtenek engem
Will I feel like I found who I was or be more empty?
Úgy fogom érezni, hogy rájöttem, ki vagyok, vagy üresem leszek?
I wonder was I was wrong thinkin’ this is where God led me
Kíváncsi vagyok, hogy tévedek-e azt gondolni, hogy Isten vezetett ide
Or did I get involved with somethin’ that was too heavy?
Vagy bevonultam valami túl nehéz helyzetbe?
I drive until I’m lost and just sit in my car yelling
Addig vezettem, amíg el nem veszek, és csak ülök a kocsiba, és kiabáltam
My inner critic talks, I’m just hopin’ that God helps me to stop stressin’
Belső kritikusom beszél, csak azt remélem, hogy Isten segít nekem megállítani a stresszt
Yeah
Igen

(Oh) Some days (Some days)
Néhány nap (néhány nap)
I just wanna leave the negativity in my head (I just wanna leave it)
Csak el akarom hagyni a negatívumot a fejemben (csak meg akarom hagyni)
I just want relief from my stress (Yeah, I just wanna leave it)
Csak megkönnyebbülést akarok a stresszemtől (igen, csak el akarom hagyni)
I just want relief from my stress (Oh)
Csak megkönnyebbülést akarok a stresszemtől
Some days (Some days), I don’t wanna see or
Néhány nap, nem akarom látni vagy
Have a bunch of people to impress (Yeah)
Vagy szeretne egy csomó embert lenyűgözni
I just want relief from my stress
Csak megkönnyebbülést akarok a stresszemtől
Yeah, I just want relief from my stress (Oh)
igen, csak megkönnyebbülést akarok a stresszemtől

Yeah
Igen
Yeah, some days
igen, néhány nap
Yeah, some days
igen, néhány nap
I just wanna leave, yeah
Csak el akarok menni, igen
I just wanna leave, yeah
Csak el akarok menni, igen