NF – My Stress Tekst Piosenki Tłumaczenie po Polsku

Yeah
tak

(Oh) Some days, I just wanna leave the negativity in my head
Kilka dni po prostu chcę zostawić negatywność w mojej głowie
I just want relief from my stress
Chcę tylko uwolnić się od stresu
I just want relief from my stress (Oh)
Chcę tylko uwolnić się od stresu
Some days, I don’t wanna see or
W niektóre dni nie chcę tego widzieć
Have a bunch of people to impress
Lub chcesz mieć garstkę ludzi, by zaimponować
I just want relief from my stress
Chcę tylko uwolnić się od stresu
Yeah, I just want relief from my stress (Oh)
tak, chcę tylko uwolnić się od stresu

Late nights (Late nights), starin’ out the window doin’ 85
Późne noce, patrząc przez okno robiąc miłość
Got my state of mind
Mam stan umysłu
Yeah, walkin’ on that gray line
tak, chodząc po tej szarej linii
Hopin’ that my stress dies
Mając nadzieję, że mój stres się skończy
It’s like I hate it but I love it at the same time (Oh) (Same time)
To tak, jakbym go nienawidził, ale jednocześnie go kocham
Pressure pushin’ me from all sides
Presja popycha mnie ze wszystkich stron
Insecurities of all kinds (All kinds)
brak zaufania we wszystkich rodzajach
Yeah, I’m a hostage to my own pride
tak, jestem zakładnikiem mojej dumy
Most important things in life to me are things I know I can’t buy (Oh)
Najważniejsze dla mnie rzeczy w życiu to rzeczy, których nie mogę kupić
Ayy, yeah, it’s me in phases
Hej, tak, to ja w fazach
I’m not in the mood, yeah, to meet another stranger
Nie jestem w nastroju, tak, spotkać innego nieznajomego
I’m not in the mood, yeah, to have a conversation
Nie jestem w nastroju, tak, na rozmowę
And talk about a bunch of things that I don’t feel amazed with
I porozmawiaj o kilku rzeczach, z którymi nie czuję się zaskoczony
Gettin’ too close to me (Oh), woo, could be dangerous
Zbliżanie się do mnie może być niebezpieczne
I don’t like the energy, I leave the situation
Nie lubię energii, opuszczam sytuację
All this negativity that I can’t get away from
Cała ta negatywność, od której nie mogę się uwolnić
All this negativity, I think I need a break from
Cała ta negatywność, myślę, że potrzebuję przerwy
I’m thankful, but… (Oh)
Jestem wdzięczny, ale

Some days, I just wanna leave the negativity in my head
Kilka dni po prostu chcę zostawić negatywność w mojej głowie
I just want relief from my stress
Chcę tylko uwolnić się od stresu
I just want relief from my stress (Oh)
Chcę tylko uwolnić się od stresu
Some days, I don’t wanna see or
W niektóre dni nie chcę tego widzieć
Have a bunch of people to impress
Lub chcesz mieć garstkę ludzi, by zaimponować
I just want relief from my stress
Chcę tylko uwolnić się od stresu
Yeah, I just want relief from my stress (Oh)
tak, chcę tylko uwolnić się od stresu

Yo, this life got my head spinnin’
Yo, to życie skręciło mi głowę
Wonder what I’d do if I knew these were my last minutes
Ciekawe, co bym zrobił, gdybym wiedział, że to były moje ostatnie minuty
Wonder if I had a week to live, would I stay trippin’?
Ciekawe, czy miałbym tydzień życia, czy zostałbym potknięty?
Wastin’ every day that I had left tryna sell tickets
Marnowanie każdego dnia, kiedy próbowałem sprzedać bilety
Or maybe call my dad (Oh), say I love him and laugh with him
A może zadzwonić do mojego taty, powiedzieć, że go kocham i śmiać się z nim
Take a couple days and get away from this fast livin’
Poświęć kilka dni i odejdź od tego szybkiego życia
I don’t love my work the way I did
Nie kocham swojej pracy tak, jak ja
Man, this whole business has got me feelin’ jaded
Człowieku, cała ta sprawa sprawiła, że ​​czuję się zmęczony
Friends I had, now they act different, it’s all switchin’, whoa (Ayy) (Oh)
Przyjaciele, których miałem, teraz działają inaczej, to wszystko się zmienia
Yeah, it’s pretty hard to watch
tak, ciężko to oglądać
Those things you used to love turn to things that you wish you forgot
Te rzeczy, które zwykłeś kochać, zwracają się do rzeczy, o których chciałbyś zapomnieć
Real moments that make you question the things that you want’s
Prawdziwe chwile, które sprawiają, że kwestionujesz rzeczy, które chcesz
Got me growin’ mentally, but stressin’ me out ’til I drop
Rozwijałem się psychicznie, ale stresowałem się, aż upadnę
Over the top (Oh), that’s what I live on a daily basis
Na górze, to jest to, na co dzień żyję
I always find a way to find the bad in good situations
Zawsze znajduję sposób na znalezienie złego w dobrych sytuacjach
It’s sad, huh?
To smutne, tak
Yeah, I live my life on the edge, don’t want the meds
tak, żyję swoim życiem na krawędzi, nie chcę lekarstwa
I’m just tryna get relief from my stress, you know? (Oh)
Po prostu staram się uwolnić od stresu, wiesz?

Some days, I just wanna leave the negativity in my head
Kilka dni po prostu chcę zostawić negatywność w mojej głowie
I just want relief from my stress
Chcę tylko uwolnić się od stresu
I just want relief from my stress (Oh)
Chcę tylko uwolnić się od stresu
Some days, I don’t wanna see or
W niektóre dni nie chcę widzieć ani
Have a bunch of people to impress
Lub chcesz mieć garstkę ludzi, by zaimponować
I just want relief from my stress
Chcę tylko uwolnić się od stresu
Yeah, I just want relief from my stress (Oh)
tak, chcę tylko uwolnić się od stresu

These stress levels are not healthy
Te poziomy stresu nie są zdrowe
I’m waitin’ for that call sayin’ records are not selling
Czekam na ten telefon, że rekordy nie sprzedają się
I wonder when this all disappears and they forget me
Zastanawiam się, kiedy to wszystko znika i zapominają o mnie
Will I feel like I found who I was or be more empty?
Czy poczuję się tak, jakbym znalazła kogoś, kim byłam lub byłam bardziej pusta?
I wonder was I was wrong thinkin’ this is where God led me
Zastanawiam się, czy myliłem się, myśląc, że to Bóg mnie prowadził
Or did I get involved with somethin’ that was too heavy?
A może zaangażowałem się w coś, co było zbyt ciężkie?
I drive until I’m lost and just sit in my car yelling
Jecham, dopóki nie zgubię się i po prostu siedzę w samochodzie krzycząc
My inner critic talks, I’m just hopin’ that God helps me to stop stressin’
Mój wewnętrzny krytyk mówi, mam tylko nadzieję, że Bóg pomoże mi przestać stresować
Yeah
tak

(Oh) Some days (Some days)
Kilka dni (kilka dni)
I just wanna leave the negativity in my head (I just wanna leave it)
Chcę tylko zostawić negatywność w mojej głowie (po prostu chcę to zostawić)
I just want relief from my stress (Yeah, I just wanna leave it)
Chcę tylko uwolnić się od stresu (tak, chcę to po prostu opuścić)
I just want relief from my stress (Oh)
Chcę tylko uwolnić się od stresu
Some days (Some days), I don’t wanna see or
W niektóre dni nie chcę widzieć ani
Have a bunch of people to impress (Yeah)
Lub chcesz mieć garstkę ludzi, by zaimponować
I just want relief from my stress
Chcę tylko uwolnić się od stresu
Yeah, I just want relief from my stress (Oh)
tak, chcę tylko uwolnić się od stresu

Yeah
tak
Yeah, some days
tak, kilka dni
Yeah, some days
tak, kilka dni
I just wanna leave, yeah
Po prostu chcę odejść, tak
I just wanna leave, yeah
Po prostu chcę odejść, tak