NF – My Stress Text Písně Překlad v Český

Yeah
Ano

(Oh) Some days, I just wanna leave the negativity in my head
Někdy chci nechat negativitu v hlavě
I just want relief from my stress
Chci jen úlevu od mého stresu
I just want relief from my stress (Oh)
Chci jen úlevu od mého stresu
Some days, I don’t wanna see or
Někdy to nechci vidět
Have a bunch of people to impress
Nebo chcete mít spoustu lidí zapůsobit
I just want relief from my stress
Chci jen úlevu od mého stresu
Yeah, I just want relief from my stress (Oh)
ano, chci jen úlevu od mého stresu

Late nights (Late nights), starin’ out the window doin’ 85
Pozdě v noci, zírala z okna a dělala lásku
Got my state of mind
Mám můj stav mysli
Yeah, walkin’ on that gray line
ano, chůze po šedé čáře
Hopin’ that my stress dies
Doufám, že můj stres skončí
It’s like I hate it but I love it at the same time (Oh) (Same time)
Je to, jako bych to nenáviděl, ale zároveň to miluji
Pressure pushin’ me from all sides
Tlak mě tlačí ze všech stran
Insecurities of all kinds (All kinds)
nedostatek důvěry ve všechny druhy
Yeah, I’m a hostage to my own pride
ano, jsem rukojmím své vlastní hrdosti
Most important things in life to me are things I know I can’t buy (Oh)
Nejdůležitější věci v životě pro mě jsou věci, o kterých vím, že si nemůžu koupit
Ayy, yeah, it’s me in phases
Hej, ano, jsem to ve fázích
I’m not in the mood, yeah, to meet another stranger
Nemám náladu, ano, potkat jiného cizince
I’m not in the mood, yeah, to have a conversation
Nemám náladu, ano, vést konverzaci
And talk about a bunch of things that I don’t feel amazed with
A mluvit o spoustě věcí, které se necítím ohromeny
Gettin’ too close to me (Oh), woo, could be dangerous
Příliš blízko ke mně by mohlo být nebezpečné
I don’t like the energy, I leave the situation
Energie se mi nelíbí, odcházím ze situace
All this negativity that I can’t get away from
Celá tato negativita, ze které se nemůžu dostat
All this negativity, I think I need a break from
Celá tato negativita si myslím, že potřebuji přestávku
I’m thankful, but… (Oh)
Jsem vděčný, ale

Some days, I just wanna leave the negativity in my head
Někdy chci nechat negativitu v hlavě
I just want relief from my stress
Chci jen úlevu od mého stresu
I just want relief from my stress (Oh)
Chci jen úlevu od mého stresu
Some days, I don’t wanna see or
Někdy to nechci vidět
Have a bunch of people to impress
Nebo chcete mít spoustu lidí zapůsobit
I just want relief from my stress
Chci jen úlevu od mého stresu
Yeah, I just want relief from my stress (Oh)
ano, chci jen úlevu od mého stresu

Yo, this life got my head spinnin’
Jo, tento život mi točil hlavu
Wonder what I’d do if I knew these were my last minutes
Zajímalo by mě, co bych dělal, kdybych věděl, že to byly moje poslední minuty
Wonder if I had a week to live, would I stay trippin’?
Zajímalo by mě, kdybych měl týden života, zůstal bych zakopnout?
Wastin’ every day that I had left tryna sell tickets
Plýtvám každý den, když jsem se nechal pokoušet prodávat lístky
Or maybe call my dad (Oh), say I love him and laugh with him
Nebo možná zavolej mému otci, řekni, že ho miluji a směju se s ním
Take a couple days and get away from this fast livin’
Trvat pár dní a dostat se z tohoto rychlého bydlení
I don’t love my work the way I did
Nemiluji svou práci tak, jak jsem to dělal
Man, this whole business has got me feelin’ jaded
Člověče, celé tohle podnikání mě nechalo unavit
Friends I had, now they act different, it’s all switchin’, whoa (Ayy) (Oh)
Přátelé, které jsem měl, teď jednají jinak, všechno se mění
Yeah, it’s pretty hard to watch
ano, je to docela těžké se dívat
Those things you used to love turn to things that you wish you forgot
Ty věci, které jsi miloval, se obrátily k věcem, které si přeješ zapomenout
Real moments that make you question the things that you want’s
Skutečné okamžiky, které vás nutí zpochybňovat věci, které chcete
Got me growin’ mentally, but stressin’ me out ’til I drop
Musím mentálně růst, ale zdůrazňuji mě, dokud nepadnu
Over the top (Oh), that’s what I live on a daily basis
Přes vrchol, to je to, co žiji každý den
I always find a way to find the bad in good situations
Vždy hledám způsob, jak najít špatné v dobrých situacích
It’s sad, huh?
Je to smutné, ano
Yeah, I live my life on the edge, don’t want the meds
ano, žiju svůj život na okraji, nechci lék
I’m just tryna get relief from my stress, you know? (Oh)
Jen se snažím získat úlevu od mého stresu, víš?

Some days, I just wanna leave the negativity in my head
Někdy chci nechat negativitu v hlavě
I just want relief from my stress
Chci jen úlevu od mého stresu
I just want relief from my stress (Oh)
Chci jen úlevu od mého stresu
Some days, I don’t wanna see or
Někdy nechci vidět nebo
Have a bunch of people to impress
Nebo chcete mít spoustu lidí zapůsobit
I just want relief from my stress
Chci jen úlevu od mého stresu
Yeah, I just want relief from my stress (Oh)
ano, chci jen úlevu od mého stresu

These stress levels are not healthy
Tyto úrovně stresu nejsou zdravé
I’m waitin’ for that call sayin’ records are not selling
Čekám na to volání, že se záznamy neprodávají
I wonder when this all disappears and they forget me
Zajímalo by mě, když to všechno zmizí a oni na mě zapomenou
Will I feel like I found who I was or be more empty?
Budu se cítit, jako bych našel, kdo jsem, nebo jsem více prázdný?
I wonder was I was wrong thinkin’ this is where God led me
Zajímalo by mě, že jsem se mýlil, když jsem si myslel, že to je místo, kde mě Bůh vedl
Or did I get involved with somethin’ that was too heavy?
Nebo jsem se zapojil do něčeho, co bylo příliš těžké?
I drive until I’m lost and just sit in my car yelling
Jdu, dokud jsem ztracen, a jen sedím v autě a křičí
My inner critic talks, I’m just hopin’ that God helps me to stop stressin’
Můj vnitřní kritik mluví, jen doufám, že Bůh mi pomůže přestat zdůrazňovat
Yeah
Ano

(Oh) Some days (Some days)
Některé dny (některé dny)
I just wanna leave the negativity in my head (I just wanna leave it)
Chci jen nechat negativitu v hlavě (chci ji jen nechat)
I just want relief from my stress (Yeah, I just wanna leave it)
Chci jen úlevu od mého stresu (ano, chci ji jen opustit)
I just want relief from my stress (Oh)
Chci jen úlevu od mého stresu
Some days (Some days), I don’t wanna see or
Někdy nechci vidět nebo
Have a bunch of people to impress (Yeah)
Nebo chcete mít spoustu lidí zapůsobit
I just want relief from my stress
Chci jen úlevu od mého stresu
Yeah, I just want relief from my stress (Oh)
ano, chci jen úlevu od mého stresu

Yeah
Ano
Yeah, some days
ano, někdy
Yeah, some days
ano, někdy
I just wanna leave, yeah
Chci jen odejít, ano
I just wanna leave, yeah
Chci jen odejít, ano

Published
Categorized as Czech Tagged