NF – Paid My Dues Tekst Piosenki Tłumaczenie po Polsku

Clicks, clicks, clicks, they’ll do anything to get a few
Kliknięcia, kliknięcia, kliknięcia, zrobią wszystko, aby zdobyć kilka
Tick, tick, tick, that’s the sound before my head explodes
Tik, tik, tik, to dźwięk, zanim wybuchnie mi głowa
Quit, quit, quit, look at you up on your pedestals
Przestań, przestań, przestań, spójrz na siebie na swoich postumentach
Quick, quick, quick, here the critics come, it’s time to go
Szybko, szybko, szybko, nadchodzą krytycy, czas odejść
I read your article, it kinda hurt me
Przeczytałem twój artykuł, to mnie zraniło
I don’t know who hired you or what your friends say in your circle
Nie wiem, kto cię zatrudnił ani co mówią twoi przyjaciele w twoim kręgu
But the fact that you released it tells me two things are for certain
Ale fakt, że to wydałeś, mówi mi, że dwie rzeczy są pewne
They get paid for trashin’ people, I get paid ’cause I stay workin’ (Yeah)
Zarabiają na śmieciach, zarabiają, bo pracuję (tak)
Dropped The Search and they emerge up outta nowhere to the surface
Porzucił Poszukiwania i wynurzyły się znikąd na powierzchnię
Just to peek behind the curtain, throwin’ salt at all my burdens
Wystarczy zajrzeć za zasłonę, rzucając sól na wszystkie moje ciężary
I’m aware I shouldn’t give this my attention, life’s a journey
Wiem, że nie powinienem poświęcać temu uwagi, życie to podróż
I should just stay on my path and learn to laugh, you think they heard me?
Powinienem pozostać na swojej drodze i nauczyć się śmiać, myślisz, że mnie słyszeli?
Ears are burning, put ’em out, quiet, quiet, look around
Uszy płoną, zgasić je, cicho, cicho, rozejrzyj się
Why don’t they find someone way more interesting to write about?
Dlaczego nie znajdują kogoś o wiele bardziej interesującego do napisania?
Us, we’re kinda boring, aren’t we? All we do is whine and pout
My jesteśmy trochę nudni, prawda? Wszystko, co robimy, to jęczenie i dąsanie się
It’s confusing, so amusing how I argue with myself
To mylące, więc zabawne, jak się ze sobą sprzeczam
Hello
Witaj

I spit it with ease, so leave it to me
Pluję z łatwością, więc zostaw to mnie
You doubt it, but you better believe
Wątpisz w to, ale lepiej uwierz
I’m on a rampage, hit ’em with the record release
Jestem szalony, uderzyłem ich z wydaniem płyty
Depend on the week, I’m prolly gonna have to achieve
W zależności od tygodnia prawdopodobnie będę musiał to osiągnąć
Another goal, let me go when I’m over the beat
Kolejny cel, pozwól mi odejść, gdy przekroczę rytm
I go into beast mode, like I’m ready to feast
Przechodzę w tryb bestii, jakbym była gotowa na ucztę
I’m fed up with these thieves, tryna get me to bleed
Mam dość tych złodziei, próbujących zmusić mnie do krwawienia
They wanna see me take an L, yep, see what I mean?
Chcą zobaczyć, jak biorę L, tak, rozumiesz o co mi chodzi?
How many records I gotta give you to get with the program?
Ile rekordów dostałem, aby otrzymać program?
Taken for granted, I’m ’bout to give you the whole plan
Biorąc za pewnik, zamierzam przekazać ci cały plan
Open your mind up and take a look at the blueprint
Otwórz swój umysł i spójrz na plan
Debate if you gotta, but gotta hold it with both hands
Debatuj, jeśli musisz, ale musisz trzymać go obiema rękami
To pick up the bars, you gotta be smart
Aby podnieść poprzeczkę, musisz być mądry
You really gotta dig in your heart
Naprawdę musisz kopać w swoim sercu
If you wanna get to the root of an issue
Jeśli chcesz dostać się do źródła problemu
Pursuin’ the mental can be dark and be difficult
Pogoń za mentalnością może być mroczna i trudna
But the pay off at the end of it can help you to get through it, ayy
Ale spłata na końcu może pomóc ci przez to przejść

Paid my dues, made it through (Woo, woo, woo)
Zapłaciłem moje składki, przeszedłem (Woo, woo, woo)
Spread the news, I’m on the loose (Woo, woo, woo)
Przekaż wiadomości, jestem na wolności (Woo, woo, woo)
Makin’ moves, I need some room (Woo, woo, woo)
Wykonując ruchy, potrzebuję trochę miejsca (Woo, woo, woo)
Thought we’s cool, well, don’t assume, don’t assume, ayy
Myślałem, że jesteśmy fajni, cóż, nie zakładaj, nie zakładaj

I’m the truth, oh, they want some proof? Here, don’t be rude
Jestem prawdą, och, oni chcą jakiegoś dowodu? Nie bądź niegrzeczny
Somethin’ new, even when I lose, I make it look cool
Coś nowego, nawet kiedy przegrywam, wyglądam fajnie
Do the show, then we hit the room, wife is lookin’, oh
Zrób pokaz, a potem pójdziemy do pokoju, żona szuka
What to do? I don’t need the shades up to like the view (Yeah)
Co robić? Nie potrzebuję cieni, żeby polubić widok (tak)
It’s time to get back in the swing of things
Czas wrócić do kołysania rzeczy
When my life crashes, I’m not the guy that’ll flee the scene
Kiedy moje życie się rozpada, nie jestem facetem, który ucieknie z miejsca zdarzenia
I’ll take ownership and own it and raise my hand if it’s me
Ja wezmę na siebie własność i podniosę rękę, jeśli to ja
Just remember though, I’m only a man, I’m a human being
Pamiętajcie jednak, że jestem tylko mężczyzną, jestem istotą ludzką
Don’t they see? Shoot the breeze, I’d rather just stay discrete
Czy oni nie widzą? Strzel w bryłę, wolę pozostać dyskretny
People claim they’re in your corner, but leave you in times of need
Ludzie twierdzą, że są w twoim kącie, ale zostawiają cię w potrzebie
They don’t listen, do they? (What?) They don’t listen to anything
Nie słuchają, prawda? (Co?) Niczego nie słuchają
I’ll accept advice if it’s not presented ignorantly
Zaakceptuję porady, jeśli nie zostaną przedstawione nieświadomie
Look, costs are high, they multiply
Spójrz, koszty są wysokie, się mnożą
Then cause divides, I’m forced to fight
Potem powoduj podziały, jestem zmuszony walczyć
The poison I been sippin’ on has quite the bite, it killed me twice
Trucizna, którą popijałem, ma duży kęs, zabił mnie dwukrotnie
They rigged the lights so y’all can see
Ustawili światła, abyście wszyscy mogli zobaczyć
The parts of mine that aren’t so bright
Części, które nie są tak jasne
See, often I apologize, then authorize the awful times
Widzisz, często przepraszam, a potem autoryzuję okropne czasy
To pop up (Nate!) like I’m right behind you
Wyskoczyć (Nate!), Jakbym był tuż za tobą
I’d advise you not to try to climb inside the mind like I do
Radziłbym wam, abyście nie próbowali wspinać się wewnątrz umysłu, tak jak ja
Keep the rhyme book, expedite it, overnight it
Zachowaj książkę rymów, przyspiesz ją, z dnia na dzień
Hold it tight and hope that time is on my side
Trzymaj się mocno i mam nadzieję, że czas jest po mojej stronie
‘Cause if it’s not, then I’ll decide to override my own demise
bo jeśli tak nie jest, to postanowię zastąpić własną śmierć
I tow the line too close and I could improvise
Przeciągam linię zbyt blisko i mogłem improwizować
I’d empathize, but recognize
Zrozumiałbym, ale rozpoznaję
The fact that I could jeopardize and wreck our lives
Fakt, że mogę narazić nasze życie na niebezpieczeństwo
You better give me your attention, the undivided
Lepiej daj mi swoją uwagę, niepodzielna

Paid my dues, made it through (Woo, woo, woo)
Zapłaciłem moje składki, przeszedłem (Woo, woo, woo)
Spread the news, I’m on the loose (Woo, woo, woo)
Przekaż wiadomości, jestem na wolności (Woo, woo, woo)
Makin’ moves, I need some room (Woo, woo, woo)
Wykonując ruchy, potrzebuję trochę miejsca (Woo, woo, woo)
Thought we’s cool, well, don’t assume, don’t assume, ayy
Myślałem, że jesteśmy fajni, cóż, nie zakładaj, nie zakładaj
Paid my dues, made it through (Woo, woo, woo)
Zapłaciłem moje składki, przeszedłem (Woo, woo, woo)
Spread the news, I’m on the loose (Woo, woo, woo)
Przekaż wiadomości, jestem na wolności (Woo, woo, woo)
Makin’ moves, I need some room (Woo, woo, woo)
Wykonując ruchy, potrzebuję trochę miejsca (Woo, woo, woo)
Thought we’s cool, well, don’t assume, don’t assume, ayy
Myślałem, że jesteśmy fajni, cóż, nie zakładaj, nie zakładaj

Published
Categorized as Polish Tagged