Old Dominion – Hotel Key Songtekst Vertaling Nederlands

Well it was down some street we couldn’t even pronounce
Wel, het was in een straat die we niet eens konden uitspreken
We were smoking a little from a half an ounce
We rookten een beetje van een halve ounce
The tequila was cheap but the flow we were feeling was real
De tequila was goedkoop, maar de stroom die we voelden was echt

Neither one of us looking for three little words
Geen van beiden is op zoek naar drie kleine woorden
Unless those three words was: Do not disturb
Tenzij die drie woorden “Niet storen” waren
Checkout was supposed to be noon but we slept in ’til three
Het was de bedoeling dat het middaguur zou zijn, maar we sliepen tot drie uur

She kept the hotel key
Ze bewaarde de hotelcode
Slipped it in her purse
Gleed het in haar tas
I guess it makes her think of me
Ik denk dat het haar aan mij doet denken
And that night we left our hearts on our sleeves and the clothes all over the floor
En die avond lieten we ons hart op onze mouwen en de kleren over de vloer hangen
We both no we can’t open the door no more
We weten allebei dat we de deur niet meer kunnen openen
She kept the hotel key
Ze bewaarde de hotelcode

Well I could still see her on the bed sitting Indian style
Nou ik kon haar nog steeds op het bed zien zitten in Indiase stijl
With my t-shirt on and a half drunk smile
Met mijn shirt aan en een dronken glimlach
She talked about Austin and how she’d get back there someday
Ze had het over Austin en hoe ze daar op een dag zou terugkomen
We had the curtains wide open and a song on my phone
We hadden de gordijnen wijd open en een liedje op mijn telefoon
And danced by the TV we never turned on
En gedanst door de tv die we nooit hebben aangezet
And wondered: Would anyone miss us if we ran away?
En vroeg zich af “Zou iemand ons missen als we wegliepen”
But this isn’t one of those stories that ends up that way, no
Maar dit is niet een van die verhalen die zo eindigen, nee

She kept the hotel key
Ze bewaarde de hotelcode
Slipped it in her purse
Gleed het in haar tas
I guess it makes her think of me
Ik denk dat het haar aan mij doet denken
And that night we left our hearts on our sleeves and the clothes all over the floor
En die avond lieten we ons hart op onze mouwen en de kleren over de vloer hangen
We both no we can’t open the door no more
We weten allebei dat we de deur niet meer kunnen openen
She kept the hotel key
Ze bewaarde de hotelcode
Yeah
Ja

We left the lights
We verlieten de lichten
We left the crowd
We verlieten de menigte
We left the world and locked it out
We verlieten de wereld en blokkeerden het
She left a picture in my head
Ze liet een foto in mijn hoofd
She left the night I can’t forget, but
Ze verliet de nacht die ik niet kan vergeten, maar

She kept the hotel key
Ze bewaarde de hotelcode
Slipped it in her purse
Gleed het in haar tas
I guess, it makes her think of me
Ik denk dat het haar aan mij doet denken
And that night we left our hearts on our sleeves and the clothes all over the floor
En die avond lieten we ons hart op onze mouwen en de kleren over de vloer hangen
We both know we can’t open the door no more
We weten allebei dat we de deur niet meer kunnen openen
She kept the hotel key
Ze bewaarde de hotelcode

Yeah
Ja
She kept it
Ze heeft het bewaard

She kept the hotel key
Ze bewaarde de hotelcode
Slipped it in her purse
Gleed het in haar tas
I guess, it makes her think of me
Ik denk dat het haar aan mij doet denken
And that night we left our hearts on our sleeves and the clothes all over the floor
En die avond lieten we ons hart op onze mouwen en de kleren over de vloer hangen
We both know we can’t open the door no more
We weten allebei dat we de deur niet meer kunnen openen
She kept the hotel key
Ze bewaarde de hotelcode

Yeah, she kept it
Ja, ze heeft het bewaard
She kept the hotel key
Ze bewaarde de hotelcode
Ooh
Oh
She kept the hotel key
Ze bewaarde de hotelcode

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Songtekst Vertaling Nederlands

Watch this video on YouTube Cardigan Songtekst Vertaling Vintage tee, brand new phoneVintage t-shirt, gloednieuwe …