Old Dominion – Hotel Key Text Piesne Preklad v Slovensky

Well it was down some street we couldn’t even pronounce
No bola to nejaká ulica, ktorú sme nemohli ani vysloviť
We were smoking a little from a half an ounce
Trochu sme fajčili od polovice unca
The tequila was cheap but the flow we were feeling was real
Tequila bola lacná, ale tok, ktorý sme cítili, bol skutočný

Neither one of us looking for three little words
Ani jeden z nás nehľadá tri malé slová
Unless those three words was: Do not disturb
Ak tieto tri slová neboli “nerušiť”
Checkout was supposed to be noon but we slept in ’til three
Pokladňa mala byť poludnie, ale spali sme do troch rokov

She kept the hotel key
Držala hotelový kľúč
Slipped it in her purse
Prešiel do kabelky
I guess it makes her think of me
Myslím, že to spôsobuje, že sa na mňa zamýšľa
And that night we left our hearts on our sleeves and the clothes all over the floor
A v noci sme opustili naše srdcia na rukávoch a oblečení na podlahe
We both no we can’t open the door no more
Obaja vieme, že už nemôžeme otvárať dvere
She kept the hotel key
Držala hotelový kľúč

Well I could still see her on the bed sitting Indian style
No, stále som ju mohol vidieť na posteli v indickom štýle
With my t-shirt on and a half drunk smile
S mojou košeľou a opitý úsmev
She talked about Austin and how she’d get back there someday
Hovorila o Austine ao tom, ako sa jedného dňa vráti
We had the curtains wide open and a song on my phone
Mali sme záclony veľmi otvorené a pieseň na telefóne
And danced by the TV we never turned on
A tancoval v televízii, v ktorom sme sa nikdy nezapliali
And wondered: Would anyone miss us if we ran away?
A uvažovalo by: “Bude nám niekto chýbať, keby sme utiekli”
But this isn’t one of those stories that ends up that way, no
Ale to nie je jeden z tých príbehov, ktoré skončia týmto spôsobom, nie

She kept the hotel key
Držala hotelový kľúč
Slipped it in her purse
Prešiel do kabelky
I guess it makes her think of me
Myslím, že to spôsobuje, že sa na mňa zamýšľa
And that night we left our hearts on our sleeves and the clothes all over the floor
A v noci sme opustili naše srdcia na rukávoch a oblečení na podlahe
We both no we can’t open the door no more
Obaja vieme, že už nemôžeme otvárať dvere
She kept the hotel key
Držala hotelový kľúč
Yeah
jo

We left the lights
Zanechali sme svetlá
We left the crowd
Zanechali sme dav
We left the world and locked it out
Opustili sme svet a zamkli sme ho
She left a picture in my head
Ponechala si obrázok v mojej hlave
She left the night I can’t forget, but
Zanechala noc, na ktorú nemôžem zabudnúť, ale

She kept the hotel key
Držala hotelový kľúč
Slipped it in her purse
Prešiel do kabelky
I guess, it makes her think of me
Myslím, že si to myslí o mne
And that night we left our hearts on our sleeves and the clothes all over the floor
A v noci sme opustili naše srdcia na rukávoch a oblečení na podlahe
We both know we can’t open the door no more
Obaja vieme, že už nemôžeme otvárať dvere
She kept the hotel key
Držala hotelový kľúč

Yeah
jo
She kept it
Zachovala ju

She kept the hotel key
Držala hotelový kľúč
Slipped it in her purse
Prešiel do kabelky
I guess, it makes her think of me
Myslím, že si to myslí o mne
And that night we left our hearts on our sleeves and the clothes all over the floor
A v noci sme opustili naše srdcia na rukávoch a oblečení na podlahe
We both know we can’t open the door no more
Obaja vieme, že už nemôžeme otvárať dvere
She kept the hotel key
Držala hotelový kľúč

Yeah, she kept it
Áno, držala to
She kept the hotel key
Držala hotelový kľúč
Ooh
ach
She kept the hotel key
Držala hotelový kľúč

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Piesne Preklad v Slovenský

Watch this video on YouTube Cardigan Text Piesne Preklad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …