Pink, Khalid – Hurts 2B Human Text Piesne Preklad v Slovensky


Boy, you make it sound so pretty even when it’s not
Chlapče, urobíš to pekne, aj keď to tak nie je
Didn’t choose, but it’s the only one we’ve got
Nevybral som si, ale je to jediný, ktorý máme
And sometimes, I get so tired of getting tied up in my thoughts
A niekedy som tak unavený z toho, že som sa vo svojich myšlienkach zviazaný
You’re the only one that ever makes it stop
ty si jediný, kto to kedy zastavil

God, it hurts to be human
Bože, bolí to človek
Without you, I’d be losing
Stratil by som bez teba
And someday, we’ll face the music
A jedného dňa budeme čeliť hudbe
God, it hurts to be human
Bože, bolí to človek

But I’ve got you, you, you, you, you, hey
Ale mám ťa
And you’ve got me, me, me, me, too
A máš maLike we’re buckled and preparing for the crash
Ako keby sme sa pripútali a pripravovali sme sa na haváriu
Like we’re walking down a road of broken glass
Ako by sme kráčali po ceste rozbitého skla
Now if we defeat all odds and it was us against the world
Teraz, keď porazíme všetky šance a to sme boli proti svetu
You can count on me, you know I’d have your back
Môžete sa na mňa spoľahnúť, viete, že by som mal chrbát

God, it hurts to be human
Bože, bolí to človek
Without you, I’d be losing
Stratil by som bez teba
And someday, we’ll face the music
A jedného dňa budeme čeliť hudbe
God, it hurts to be human
Bože, bolí to človek

But I’ve got you, you, you, you, you, hey
Ale mám ťa
And you’ve got me, me, me, me, too
A máš ma
But I’ve got you, you, you, you, you, hey
Ale mám ťa
And you’ve got me, me, me, me, too
A máš ma

Hope floats away
Nádej plaváky preč
If you could spend a day in my shoes
Keby ste mohli stráviť deň v mojich topánkach
Your mind would change
Vaša myseľ by sa zmenila
If you knew what I’ve gone through
Ak ste vedeli, čím som prešiel
We want the same (Yeah, we do)
Chceme to isté (áno, chceme)
Maybe then you’d understand
Možno by ste tomu rozumeli
How it hurts to be human, oh
Ako to bolí byť človekom, oh

God, it hurts to be human
Bože, bolí to človek
Without you (Without you)
Bez teba
I’d be losing (Yeah, yeah, yeah)
Stratil by som (áno)
And someday, we’ll face the music (Yeah)
A jedného dňa budeme čeliť hudbe (áno)
God, it hurts (Yeah) to be human
Bože, bolí (áno) byť človekom

But I’ve got you, you, you, you, you, hey
Ale mám ťa
And you’ve got me, me, me, me, too
A máš ma
But I’ve got you, you, you, you, you, hey
Ale mám ťa
And you’ve got me, me, me, me, too
A máš ma

Oh God, it hurts to be human
Ach bože, bolí to človek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close