Post Malone – Goodbyes Songtekst Vertaling Nederlands

Me and Kurt feel the same, too much pleasure is pain
Ik en Kurt voelen hetzelfde, te veel plezier is pijn
My girl spites me in vain, all I do is complain
Mijn meisje doet me tevergeefs, het enige wat ik doe is klagen
She needs something to change, need to take off the e-e-edge
Ze heeft iets nodig om te veranderen, moet van de rand af
So f*ck it all tonight
Dus hou het allemaal vanavond
And don’t tell me to shut up
En vertel me niet om te zwijgen
When you know you talk too much
Als je weet dat je te veel praat
But you don’t got sh*t to say (Say)
Maar je krijgt niets te zeggen (laten we zeggen)

I want you out of my head
Ik wil je uit mijn hoofd
I want you out of my bedroom tonight (Bedroom)
Ik wil je vannacht uit mijn slaapkamer (slaapkamer)
There’s no way I could save you (Save you)
Ik kan je echt niet redden (red je)
‘Cause I need to be saved, too
omdat ik ook gered moet worden
I’m no good at goodbyes
Ik ben niet goed in afscheid nemen

We’re both actin’ insane, but too stubborn to change
we zijn allebei gek, maar te koppig om te veranderen
Now I’m drinkin’ again, 80 proof in my veins
Nu drink ik weer, 80 bewijs in mijn aderen
And my fingertips stained, looking over the e-e-edge
En mijn vingertoppen bevlekten en keken over de rand
Don’t f*ck with me tonight
Maak me geen zorgen vanavond
Say you needed this heart, then you got it (Got it)
Je zei dat je dit hart nodig had, dan snap je het (snap je)
Turns out that it wasn’t what you wanted (Wanted)
Het bleek dat het niet was wat je wilde (gezocht)
And we wouldn’t let go and we lost it
En we wilden niet loslaten en we verloren het
Now I’m a goner
Nu ben ik een persoon die niet gered kan worden

I want you out of my head (Head)
Ik wil je uit mijn hoofd (hoofd)
I want you out of my bedroom tonight (Bedroom)
Ik wil je vannacht uit mijn slaapkamer (slaapkamer)
There’s no way I could save you (Save you)
Ik kan je echt niet redden (red je)
‘Cause I need to be saved, too (Saved, too)
omdat ik ook moet worden gered (ook opgeslagen)
I’m no good at goodbyes
Ik ben niet goed in afscheid nemen

I want you out of my life
Ik wil je uit mijn leven
I want you back here tonight
Ik wil je hier vanavond terug hebben
I’m tryna cut you, no knife
Ik probeer je te snijden, geen mes
I wanna slice you and dice you
Ik wil je snijden en jou dobberen
My argue possessive, it got you precise
De mijne beweert dat het bezittelijk is, het heeft je precies gemaakt
Can you not turn off the TV? I’m watchin’ the fight
Kun je de televisie niet uitschakelen? Ik kijk naar het gevecht
I flood the garage, blue diamond, no shark
Ik laat de garage vol, blauwe ruit, geen haai
You’re Barbie life doll, it’s Nicki Minaj
jij bent een barbiepop, het is Nicki Minaj
You don’t need a key to drive, your car on the charger
U hebt geen sleutel nodig om te rijden, uw auto op de oplader
I just wanna see the side, the one that’s unbothered (Yeah)
Ik wil gewoon de kant zien, degene die niet is vergrendeld (ja)
And I don’t want ya to never go outside (Outside)
En ik wil niet dat je nooit naar buiten gaat (buiten)
I promise if they play, my n*ggas slidin’ (Slidin’)
Ik beloof dat als ze spelen, mijn mensen glijden (glijden)
I’m f*ckin’ her, and the tour bus still ridin’ (Ridin’)
Ik ben met haar en de tourbus rijdt nog steeds (rijdend)
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Ja ja ja ja ja

I want you out of my head (Head)
Ik wil je uit mijn hoofd (hoofd)
I want you out of my bedroom tonight (Bedroom)
Ik wil je vannacht uit mijn slaapkamer (slaapkamer)
There’s no way I could save you (Save you)
Ik kan je echt niet redden (red je)
‘Cause I need to be saved, too (Saved, too)
omdat ik ook moet worden gered (ook opgeslagen)
I’m no good at goodbyes
Ik ben niet goed in afscheid nemen

Goodbye, goodbye, goodbye (Bye, bye)
Tot ziens, tot ziens, tot ziens (doei, dag)
Goodbye, goodbye, goodbye (Bye, bye)
Tot ziens, tot ziens, tot ziens (doei, dag)
(Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)
(Ja ja ja ja ja)
Goodbye, goodbye, goodbye (Bye, bye, bye)
Tot ziens, tot ziens, tot ziens (doei, doei, dag)
I’m no good at goodbyes
Ik ben niet goed in afscheid nemen
Goodbye, goodbye, goodbye (Bye, bye)
Tot ziens, tot ziens, tot ziens (doei, doei)
Goodbye, goodbye, goodbye (Bye, bye)
Tot ziens, tot ziens, tot ziens (doei, doei)
Goodbye, goodbye, goodbye (Bye, bye)
Tot ziens, tot ziens, tot ziens (doei, doei)
I’m no good at goodbyes
Ik ben niet goed in afscheid nemen