Post Malone – Hollywood’s Bleeding Тексты песен перевод на русский

Hollywood’s bleeding, vampires feedin’, darkness turns to dust
Hollywood krváca, upíri sa živia, tma sa mení na prach
Everyone’s gone but no one’s leavin’, nobody left but us
Všetci sú preč, ale nikto neodchádza, nikto nás neopustil
Tryna chase a feelin’, but we never feel it, ridin’ on our last train home
snažia sa prenasledovať pocit, ale nikdy ho necítime, keď jazdíme na poslednom vlaku domov
Dyin’ in our sleep, we’re living out the dream, we only make it out alone
Zomierajúc v spánku, žijeme sen, len to robíme sami

I just keep on hopin’ that you call me
Len dúfam, že mi zavoláš
You say you wanna’ see me, but you can’t right now
Hovoríte, že ma chcete vidieť, ale teraz nemôžete
You never took the time to get to know me
Nikdy si si nevzala čas spoznať ma
Was scared of losin’ something that we never found
Bál sa straty niečoho, čo sme nikdy nenašli
We’re running out of reasons but we can’t let go
dochádzajú nám dôvody, ale nemôžeme sa pustiť
Yeah, Hollywood is bleeding, but we call it home
Áno, Hollywood krváca, ale hovoríme tomu domov

Outside the winter sky turnin’ grey
Mimo zimnú oblohu sivú
City up in smoke, it’s only ash when it rains
Mesto v dyme, iba popol, keď prší
Howl at the moon and go to sleep in the day
Vytie na mesiac a choďte spať v deň
I fool everybody ’til the drugs fade away
Všetkých klamem, až kým drogy nezmiznú
In the mornin’, blocking out the sun with the shades
Ráno blokovanie slnka pomocou tieňov
She gotta’ check her pulse and tell herself that she okay
Musí skontrolovať svoj pulz a povedať si, že je v poriadku
Seem like dying young is an honour
Zdá sa, že zomieranie mladých je česť
But who be at my funeral? How I wonder
Ale kto je na mojom pohrebe? Ako sa čudujem
I go out, and all the eyes on me
Idem von a všetky oči na mňa
I show out, do you like what you see?
Ukazujem, páči sa ti to, čo vidíš?
Hey now, they closin’ in on me
Hej, teraz sa približujú ku mne
Let them sharpen all they teeth
Nechajte ich naostriť všetky zuby
This is more than I can handle
To je viac, ako zvládnem
Blood in my Lambo’
Krv v mojom Lamborginskom aute
Wish I could go, uh, I’m losin’ hope, uh
Kiež by som mohol ísť, strácam nádej
I light a candle, some Palo Santo
Zapálim sviečku, nejaký Palo Santo
For all these demons, wish I could just go on
Pre všetkých týchto démonov by som si prial len pokračovať

I just keep on hopin’ that you call me
Len dúfam, že mi zavoláš
You say you wanna see me, but you can’t right now
Hovoríte, že ma chcete vidieť, ale teraz nemôžete
You never took the time to get to know me
Nikdy si si nevzala čas spoznať ma
Was scared of losin’ something that we never found
Bál sa straty niečoho, čo sme nikdy nenašli
We’re running out of reasons but we can’t let go
dochádzajú nám dôvody, ale nemôžeme sa pustiť
Yeah, Hollywood is bleeding, but we call it home
Áno, Hollywood krváca, ale hovoríme tomu domov