Post Malone – Hollywood’s Bleeding Songtekst Vertaling in Nederlands

Hollywood’s bleeding, vampires feedin’, darkness turns to dust
Hollywood bloedt, vampieren eten, duisternis verandert in stof
Everyone’s gone but no one’s leavin’, nobody left but us
Iedereen is weg maar niemand gaat weg, niemand gaat weg behalve wij
Tryna chase a feelin’, but we never feel it, ridin’ on our last train home
proberen een gevoel te achtervolgen, maar we voelen het nooit, terwijl we in onze laatste trein naar huis rijden
Dyin’ in our sleep, we’re living out the dream, we only make it out alone
Stervend in onze slaap, leven we de droom uit, we halen het alleen uit

I just keep on hopin’ that you call me
Ik blijf maar hopen dat je me belt
You say you wanna’ see me, but you can’t right now
Je zegt dat je me wilt zien, maar dat kan je nu niet
You never took the time to get to know me
Je hebt nooit de tijd genomen om mij te leren kennen
Was scared of losin’ something that we never found
Was bang om iets te verliezen dat we nooit hebben gevonden
We’re running out of reasons but we can’t let go
we hebben bijna geen redenen, maar we kunnen niet loslaten
Yeah, Hollywood is bleeding, but we call it home
ja, Hollywood bloedt, maar we noemen het thuis

Outside the winter sky turnin’ grey
Buiten wordt de winterhemel grijs
City up in smoke, it’s only ash when it rains
Stad in rook, het is alleen as als het regent
Howl at the moon and go to sleep in the day
Huil naar de maan en ga overdag slapen
I fool everybody ’til the drugs fade away
Ik houd iedereen voor de gek totdat de medicijnen vervagen
In the mornin’, blocking out the sun with the shades
In de ochtend, het blokkeren van de zon met de tinten
She gotta’ check her pulse and tell herself that she okay
Ze moest haar pols controleren en tegen zichzelf zeggen dat het goed met haar ging
Seem like dying young is an honour
Het lijkt erop dat jong sterven een eer is
But who be at my funeral? How I wonder
Maar wie zijn er op mijn begrafenis? Hoe ik me afvraag
I go out, and all the eyes on me
Ik ga naar buiten en alle ogen op mij gericht
I show out, do you like what you see?
Ik laat zien, vind je het leuk wat je ziet?
Hey now, they closin’ in on me
Hé nu, ze komen dicht bij me in de buurt
Let them sharpen all they teeth
Laat ze alle tanden slijpen
This is more than I can handle
Dit is meer dan ik aankan
Blood in my Lambo’
Bloed in mijn Lamborgini-auto
Wish I could go, uh, I’m losin’ hope, uh
Ik wou dat ik kon gaan, ik verlies de hoop
I light a candle, some Palo Santo
Ik steek een kaars aan, een Palo Santo
For all these demons, wish I could just go on
Ik wou dat ik voor al deze demonen gewoon door kon gaan

I just keep on hopin’ that you call me
Ik blijf maar hopen dat je me belt
You say you wanna see me, but you can’t right now
Je zegt dat je me wilt zien, maar dat kan je nu niet
You never took the time to get to know me
Je hebt nooit de tijd genomen om mij te leren kennen
Was scared of losin’ something that we never found
Was bang om iets te verliezen dat we nooit hebben gevonden
We’re running out of reasons but we can’t let go
we hebben bijna geen redenen, maar we kunnen niet loslaten
Yeah, Hollywood is bleeding, but we call it home
ja, Hollywood bloedt, maar we noemen het thuis