Post Malone – Hollywood’s Bleeding Text Písně Překlad v Český

Hollywood’s bleeding, vampires feedin’, darkness turns to dust
Hollywood krvácí, upíři se živí, tma se mění v prach
Everyone’s gone but no one’s leavin’, nobody left but us
Všichni jsou pryč, ale nikdo neodchází, nikdo neodešel, jen my
Tryna chase a feelin’, but we never feel it, ridin’ on our last train home
Snažím se pronásledovat pocit, ale nikdy to necítíme, jezdíme na posledním vlaku domů
Dyin’ in our sleep, we’re living out the dream, we only make it out alone
Umíráním ve spánku, žijeme sen, jen to děláme sami

I just keep on hopin’ that you call me
Jen doufám, že mi zavoláš
You say you wanna’ see me, but you can’t right now
Říkáte, že mě chcete vidět, ale teď nemůžete
You never took the time to get to know me
Nikdy jsi si nevzal čas, abys mě poznal
Was scared of losin’ something that we never found
Bojilo se, že ztratím něco, co jsme nikdy nenašli
We’re running out of reasons but we can’t let go
docházíme z důvodů, ale nemůžeme pustit
Yeah, Hollywood is bleeding, but we call it home
Ano, Hollywood krvácí, ale říkáme tomu domů

Outside the winter sky turnin’ grey
Venku zimní oblohy zčervenala
City up in smoke, it’s only ash when it rains
Město v kouři, je to jen popel, když prší
Howl at the moon and go to sleep in the day
Vytí na měsíc a jdi spát ve dne
I fool everybody ’til the drugs fade away
Klamu všechny, dokud drogy nezmizí
In the mornin’, blocking out the sun with the shades
Ráno, blokování slunce se stíny
She gotta’ check her pulse and tell herself that she okay
Musí zkontrolovat puls a říct si, že je v pořádku
Seem like dying young is an honour
Zdá se, že umírání mladých je čest
But who be at my funeral? How I wonder
Ale kdo je na mém pohřbu? Jak se divím
I go out, and all the eyes on me
Jdu ven a všechny oči na mě
I show out, do you like what you see?
Ukazuji, líbí se ti, co vidíš?
Hey now, they closin’ in on me
Hej, teď se ke mně přibližují
Let them sharpen all they teeth
Nechte je naostřit všechny zuby
This is more than I can handle
To je víc, než zvládnu
Blood in my Lambo’
Krev v mém autě Lamborgini
Wish I could go, uh, I’m losin’ hope, uh
Kéž bych mohl jít, ztrácím naději
I light a candle, some Palo Santo
Zapálím svíčku, nějaký Palo Santo
For all these demons, wish I could just go on
Pro všechny tyto démony si přeji, abych mohl pokračovat

I just keep on hopin’ that you call me
Jen doufám, že mi zavoláš
You say you wanna see me, but you can’t right now
Říkáte, že mě chcete vidět, ale teď nemůžete
You never took the time to get to know me
Nikdy jsi si nevzal čas, abys mě poznal
Was scared of losin’ something that we never found
Bojilo se, že ztratím něco, co jsme nikdy nenašli
We’re running out of reasons but we can’t let go
docházíme z důvodů, ale nemůžeme pustit
Yeah, Hollywood is bleeding, but we call it home
Ano, Hollywood krvácí, ale říkáme tomu domů