Quavo – W O R K I N M E lời bài hát phiên âm tiếng việt

M-M-M-Murda
Murda

Workin’ me, she workin’ me (work)
Làm việc với tôi, cô ấy đang làm việc với tôi (công việc)
Urgin’ me, it be urgin’ me
Thúc giục tôi, nó đang thúc giục tôi
Chill it up the top of call the curtain please
Làm lạnh nó lên phía trên gọi bức màn, làm ơn
I decided to go up like Major League
Tôi quyết định đi lên như Major League
She just popped the perc and just like pokin’ beans
Cô ấy vừa popped perc và giống như poking beans
She just popped the perc and say I hurt her knees
Cô ấy chỉ xuất hiện perc và nói rằng tôi đã làm đau đầu gối của cô ấy
She hurtin’ me, rich dawg Hercules
Cô ấy làm tổn thương tôi, giàu có Hercules
She hurtin’ me, rich dawg Hercules
Cô ấy làm tổn thương tôi, giàu có Hercules

Two cups, Martel pour a neat (two)
Hai ly, đổ một (hai)
Serve a fiend, f*ck a bitch then go to sleep (serve, serve)
Phục vụ một con quỷ, f*ck một bitch sau đó đi ngủ (phục vụ, phục vụ)
I need to get me a maid before we leave (give me)
Tôi cần cho tôi một người giúp việc trước khi chúng tôi ra đi (cho tôi)
No key pull up, remember me
Không có phím nào kéo lên, hãy nhớ tôi
Remember me, I’ll remember me (hey)
Nhớ tôi, tôi sẽ nhớ tôi (hey)
Take ’em way back, Lil John energy (Lil John)
Đưa chúng đi, năng lượng Lil John (Little John)
Pockets real fat, cash ‘veal ten a key (yumba)
Túi là thực sự chất béo, Cashville (Đó là một biệt danh cho Nashville)
Fire a blunt, it done die it off (whoop)
Cháy một cùn, nó đã chết nó đi
Ride off, bitches ride off, yeah (skrr)
Cưỡi đi, chó cái đi, vâng
Yo boss, he done died off, yeah (skrr)
Yo sếp, anh ta chết rồi, vâng
I just cut the dirtest pot off, yeah (hey)
Tôi chỉ cắt nồi bẩn nhất, vâng

Workin’ me, she workin’ me (work)
Làm việc với tôi, cô ấy đang làm việc với tôi (công việc)
Urgin’ me, it be urgin’ me
Thúc giục tôi, nó đang thúc giục tôi
Chill it up the top of call the curtain please
Chill nó lên trên cùng của cuộc gọi bức màn xin vui lòng
I decided to go up like Major League
Tôi quyết định đi lên như Major League
She just popped the perc and just like pokin’ beans
Cô ấy vừa popped perc và giống như poking beans
She just popped the perc and say I hurt her knees
Cô ấy chỉ xuất hiện perc và nói rằng tôi đã làm đau đầu gối của cô ấy
She hurtin’ me, rich dawg Hercules
Cô ấy làm tổn thương tôi, giàu có Hercules
She hurtin’ me, rich dawg Hercules
Cô ấy làm tổn thương tôi, giàu có Hercules

I decided to go up like Major League
Tôi quyết định đi lên như Major League
Call the plug, tell him bring the key (bring the key)
Hãy gọi cho phích cắm, yêu cầu anh ta mang chìa khóa (mang chìa khóa)
Then retire, where the f*ck’s JT (JT)
Sau đó, nghỉ hưu, nơi f*ck là J T
Bought a coupe and told a rapper, “race me” (skrr, skrr)
Mua một chiếc xe và nói với một rapper, chạy đua với tôi
Remember when they used to curve me (swoop)
Hãy nhớ khi họ sử dụng đường cong tôi
Now they want to represent my earnings (represent it)
Bây giờ họ muốn đại diện cho thu nhập của tôi (đại diện cho nó)
If you want smoke, smoke be low on me (smoke smoke)
Nếu bạn muốn hút thuốc, khói sẽ thấp với tôi (khói)
By yourself, no, bring your army
Không, hãy mang quân đội của bạn đi
I’m having shit that going to extinct your whole family (extinct)
Tôi đang bị chết tiệt sẽ tuyệt chủng cả gia đình bạn (tuyệt chủng)
I put ’em out, I feel like he done broke the leaves
Tôi đặt chúng ra, tôi cảm thấy như anh ấy đã làm vỡ lá
I put the work in the wall behind the scene (work, work)
Tôi đặt công việc lên tường đằng sau hiện trường (công việc, công việc)
She attractin’ all the dogs that work for me (grr)
Cô ấy thu hút tất cả những chú chó làm việc cho tôi

Workin’ me, she workin’ me (work)
Làm việc với tôi, cô ấy đang làm việc với tôi (công việc)
Urgin’ me, it be urgin’ me
Thúc giục tôi, nó đang thúc giục tôi
Chill it up the top of call the curtain please
Làm lạnh nó lên phía trên gọi bức màn, làm ơn
I decided to go up like Major League
Tôi quyết định đi lên như Major League
She just popped the perc and just like pokin’ beans
Cô ấy vừa popped perc và giống như poking beans
She just popped the perc and say I hurt her knees
Cô ấy chỉ xuất hiện perc và nói rằng tôi đã làm đau đầu gối của cô ấy
She hurtin’ me, rich dawg Hercules
Cô ấy làm tổn thương tôi, con chó giàu có Hercules
She hurtin’ me, rich dawg Hercules
Cô ấy làm tổn thương tôi, con chó giàu có Hercules

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan lời bài hát dịch sang tiếng Việt

Watch this video on YouTube Cardigan lời bài hát dịch Vintage tee, brand new phoneÁo …