Quavo – W O R K I N M E Text Piesne Preklad v Slovensky

M-M-M-Murda
Murdo

Workin’ me, she workin’ me (work)
Pracuje so mnou a pracuje so mnou (práca)
Urgin’ me, it be urgin’ me
Núti ma, naliehavo ma vyzýva
Chill it up the top of call the curtain please
Chill to na vrchole volania opony, prosím
I decided to go up like Major League
Rozhodol som sa ísť hore ako Major League
She just popped the perc and just like pokin’ beans
Jednoducho vyskočila perk a podobne ako fúkanie fazuľa
She just popped the perc and say I hurt her knees
Práve vytiahla perk a povedala som, že som mu ublížila kolená
She hurtin’ me, rich dawg Hercules
Bola mi zranená, bohatá drobnosť Herkules
She hurtin’ me, rich dawg Hercules
Bola mi zranená, bohatá drobnosť Herkules

Two cups, Martel pour a neat (two)
Dve šálky, nalejte čisté (dva)
Serve a fiend, f*ck a bitch then go to sleep (serve, serve)
Podávate démona, kurva suka potom choď spať (slúži, slúži)
I need to get me a maid before we leave (give me)
Potrebujem mi dievča predtým, ako odídeme (daj mi)
No key pull up, remember me
Žiadny kľúč nevytiahnite, nezabudnite na mňa
Remember me, I’ll remember me (hey)
Pamätaj si na mňa, spomínam si na mňa (hej)
Take ’em way back, Lil John energy (Lil John)
Vezmite ich preč, Lil John energy (Little John)
Pockets real fat, cash ‘veal ten a key (yumba)
Kapsy sú naozaj tučné, Cashville (je to prezývka pre Nashville)
Fire a blunt, it done die it off (whoop)
Oheň tupý, to zomrelo
Ride off, bitches ride off, yeah (skrr)
Vystúpte, sučky vyrazte, jo
Yo boss, he done died off, yeah (skrr)
Yo šéf, on skončil zomrel, áno
I just cut the dirtest pot off, yeah (hey)
Práve som odrezal ten najchudobnejší hrniec, áno

Workin’ me, she workin’ me (work)
Pracuje so mnou a pracuje so mnou (práca)
Urgin’ me, it be urgin’ me
Núti ma, naliehavo ma vyzýva
Chill it up the top of call the curtain please
Chill to na vrchole zavolať oponu, prosím
I decided to go up like Major League
Rozhodol som sa ísť hore ako Major League
She just popped the perc and just like pokin’ beans
Jednoducho vyskočila perk a podobne ako fúkanie fazuľa
She just popped the perc and say I hurt her knees
Práve vytiahla perk a povedala som, že som mu ublížila kolená
She hurtin’ me, rich dawg Hercules
Bola mi zranená, bohatá drobnosť Herkules
She hurtin’ me, rich dawg Hercules
Bola mi zranená, bohatá drobnosť Herkules

I decided to go up like Major League
Rozhodol som sa ísť hore ako Major League
Call the plug, tell him bring the key (bring the key)
Zavolajte konektoru, povedzte mu, aby priniesol kľúč (prineste kľúč)
Then retire, where the f*ck’s JT (JT)
Potom odišiel do dôchodku, kde je kurva J T
Bought a coupe and told a rapper, “race me” (skrr, skrr)
Kúpil auto a povedal rapperovi, pretekár so mnou
Remember when they used to curve me (swoop)
Pamätajte si, kedy ma zakričali
Now they want to represent my earnings (represent it)
Teraz chcú reprezentovať moje zárobky (reprezentovať ich)
If you want smoke, smoke be low on me (smoke smoke)
Ak chcete fajčiť, dajte mi dym (dym)
By yourself, no, bring your army
Sám, nie, prineste svoju armádu
I’m having shit that going to extinct your whole family (extinct)
Mám sračky, že zanikne celá vaša rodina (vyhynutý)
I put ’em out, I feel like he done broke the leaves
Vyviedol som ich, cítim, ako by to urobil zlomil listy
I put the work in the wall behind the scene (work, work)
Dala som prácu na stenu za scénou (práca, práca)
She attractin’ all the dogs that work for me (grr)
Priťahuje všetkých psov, ktorí pre mňa pracujú

Workin’ me, she workin’ me (work)
Pracuje so mnou a pracuje so mnou (práca)
Urgin’ me, it be urgin’ me
Núti ma, naliehavo ma vyzýva
Chill it up the top of call the curtain please
Chill to na vrchole volania opony, prosím
I decided to go up like Major League
Rozhodol som sa ísť hore ako Major League
She just popped the perc and just like pokin’ beans
Jednoducho vyskočila perk a podobne ako fúkanie fazuľa
She just popped the perc and say I hurt her knees
Práve vytiahla perk a povedala som, že som mu ublížila kolená
She hurtin’ me, rich dawg Hercules
Bolí ma, bohatý pes Hercules
She hurtin’ me, rich dawg Hercules
Bolí ma, bohatý pes Hercules

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Piesne Preklad v Slovenský

Watch this video on YouTube Cardigan Text Piesne Preklad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …