Robyn – Honey Tekst Piosenki Tłumaczenie na Polski

No, you’re not gonna get what you need
Nie, nie dostaniesz tego, czego potrzebujesz
Baby, I have what you want
Kochanie, mam to, czego chcesz
Come get your honey
Chodź, weź swój miód
No, you’re not gonna get what you need
Nie, nie dostaniesz tego, czego potrzebujesz
But baby, I have what you want
Ale kochanie, mam to, czego chcesz
Come get your honey
Chodź, weź swój miód
I got your honey, baby
Mam twój kochanie, kochanie

Every colour and every taste
Każdy kolor i każdy gust
Every breath that whispers your name
Każdy oddech, który szepcze twoje imię
It’s like emeralds on the pavement
To jak szmaragdy na chodniku
Every colour and every taste
Każdy kolor i każdy gust
Every breath that whispers your name
Każdy oddech, który szepcze twoje imię
It’s like emeralds on the pavement
To jak szmaragdy na chodniku
I got your honey, baby
Mam twój kochanie, kochanie
At the heart of some kind of flower
W sercu jakiegoś kwiatu
Stuck in glitter, strands of saliva
Utkwił w blasku jezioro ślinowe
Won’t you get me right where the hurt is?
Czy nie doprowadzisz mnie tam, gdzie jest ból?
At the heart of some kind of flower
W sercu jakiegoś kwiatu
Stuck in glitter, strands of saliva
Utkwił w brokacie, nitkach śliny
Won’t you get me right where the hurt is?
Czy nie doprowadzisz mnie tam, gdzie jest ból?

And the waves come in and they’re golden
A fale wchodzą i są złote
But down in the deep the honey is sweeter
Ale w głębi, miód jest słodszy
(Ooh, it is sweeter, baby)
(Och, jest słodszy, kochanie)
And the sun sets on the water
A słońce zachodzi na wodzie
But down in the deep the current is stronger
Ale w głębinach prąd jest silniejszy
Oh, yeah
O tak

No way, you’re not gonna get what you need
Nie ma mowy, nie dostaniesz tego, czego potrzebujesz
But baby, I have what you want
Ale kochanie, mam to, czego chcesz
Come get your honey
Chodź, weź swój miód
No way, you’re not gonna get what you need (you need)
Nie ma mowy, nie dostaniesz tego, czego potrzebujesz (potrzebujesz)
Baby, I have what you want (what you want)
Kochanie, mam to, czego chcesz (czego chcesz)
Come get your honey
Chodź, weź swój miód
I got your honey, baby
Mam twój kochanie, kochanie

Can you open up to the pleasure?
Czy możesz otworzyć się na przyjemność?
Suck it up inside like a treasure
Wsadź to do środka jak skarb
Let the brighter place be your passion
Niech jaśniejsze miejsce będzie Twoją pasją
Can you open up to the pleasure?
Czy możesz otworzyć się na przyjemność?
Suck it up inside like a treasure
Wsadź to do środka jak skarb
Let the brighter place be your passion
Niech jaśniejsze miejsce będzie Twoją pasją
I got your honey, baby
Mam twój kochanie, kochanie
Let go of your doubt, say yes
Uwolnij swoje wątpliwości, powiedz tak
Let it soak up into the flesh
Pozwól mu wsiąknąć w ciało
Never had this kind of nutrition
Nigdy nie miałem tego rodzaju żywienia
Let go of your doubts, say yes
Uwolnij swoje wątpliwości, powiedz tak
Let it soak up into the flesh
Pozwól mu wsiąknąć w ciało
Never had this kind of nutrition
Nigdy nie miałem tego rodzaju żywienia

And the waves come in and they’re golden
A fale wchodzą i są złote
But down in the deep the honey is sweeter (sweeter, yeah, yeah)
Ale w głębi, miód jest słodszy (słodszy, tak, tak)
And the sun sets on the water
A słońce zachodzi na wodzie
But down in the deep the current is stronger (deep, baby)
Ale w głębinach prąd jest silniejszy (głęboki, kochanie)
Ooh, it’s stronger
Och, jest silniejszy

No, you’re not gonna get what you need
Nie, nie dostaniesz tego, czego potrzebujesz
Baby, I have what you want
Kochanie, mam to, czego chcesz
Come get your honey (I have what you want)
Chodź, weź swój miód (mam to, czego chcesz)
No, you’re not gonna get what you need (get what you need)
Nie, nie dostaniesz tego, czego potrzebujesz (zdobądź to, czego potrzebujesz)
Baby, I have what you want (what you want)
Kochanie, mam to, czego chcesz (czego chcesz)
Come get your honey, baby (I have what you want)
Chodź, weź swój miód, kochanie (mam to, czego chcesz)
No, you’re not gonna get what you need (get what you need)
Nie, nie dostaniesz tego, czego potrzebujesz (zdobądź to, czego potrzebujesz)
But I have what you want
Ale mam to, czego chcesz
And you know that I got it for you, baby
I wiesz, że mam to dla ciebie, skarbie
Baby, I have what you want
Kochanie, mam to, czego chcesz
Ooh, come get your honey, baby
Och, chodź, weź swój miód, kochanie
Baby, I have what you want
Kochanie, mam to, czego chcesz
Come get it, baby
Chodź, weź to, skarbie

Published
Categorized as Polish