Sarah Jeffery – Queen of Mean Text Písně Překlad v Český


I’m so tired of pretending
Jsem tak unavený předstíráním
Where’s my happy ending?
Kde je můj šťastný konec?

I followed all the rules
Dodržel jsem všechna pravidla
I drew inside the lines
Natáhl jsem se dovnitř
I never asked for anything that wasn’t mine
Nikdy jsem nepožádal o nic, co nebylo moje
I waited patiently for my time
Trpělivě jsem čekal na svůj čas
But when it finally came
Ale když to konečně přišlo
He called her name
Zavolal jí jméno
And now I feel this overwhelming pain
A teď cítím tuto ohromující bolest
I mean it’s in my veins
Myslím, že je to v mých žilách
I mean it’s in my brain
Myslím, že je to v mém mozku
My thoughts are running in a circle like a toy train
Moje myšlenky běží v kruhu jako vláček
I’m kinda like a perfect picture with a broken frame
Jsem trochu jako dokonalý obrázek se zlomeným rámečkem
I know exactly who to blame
Přesně vím, kdo je na vině

I never thought of myself as mean
Nikdy jsem na sebe nemyslel jako na průměr
I always thought that I’d be the queen
Vždycky jsem si myslel, že budu královnou
And there’s no in between
A není mezi tím
‘Cause if I can’t have that
protože pokud to nemůžu mít
Then I would be the leader of the dark
Pak bych byl vůdcem temnoty
And the bad
A špatné
Now there’s a devil on my shoulder
Teď na mém rameni je ďábel
Where the angels used to be
Kde bývali andělé
And he’s calling me the queen
A volá mi královnuBeing nice was my pastime
Být milý byla moje zábava
But I’ve been hurt for the last time
Ale byl jsem zraněn naposledy
And I won’t ever let another person take advantage of me
A nikdy nenechám jinou osobu, aby mě využila
The anger burns my skin, third-degree
Hněv mi velmi popálí kůži
Now my blood’s boiling hotter than a fiery sea
Teď má moje krev vroucí teplejší než hořící moře
There’s nobody getting close to me
Nikdo se mi nepřibližuje
They’re gonna bow to the Evil Queen
budou se klanět zlé královně
Your nightmare’s my dream
Vaše noční můra je můj sen
Just wait until they fall to my wicked schemes
Jen počkejte, až spadnou do mých zlých schémat

I never thought of myself as mean
Nikdy jsem na sebe nemyslel jako na průměr
I always thought that I’d be the queen
Vždycky jsem si myslel, že budu královnou
And there’s no in between
A není mezi tím
‘Cause if I can’t have that
protože pokud to nemůžu mít
Then I would be the leader of the dark
Pak bych byl vůdcem temnoty
And the bad
A špatné
Now there’s a devil on my shoulder
Teď na mém rameni je ďábel
Where the angels used to be
Kde bývali andělé
And he’s calling me the queen of mean (Calling me, calling me)
A nazývá mě královnou rozumu (volá mě, volá mě)
The queen of mean (Calling me, calling me)
Královna znamená (volá mě, volá mě)
(Calling me, calling me)
(Volá mě, volá mě)
The queen of mean
Královna zlý

Something’s pulling me
Něco mě táhne
It’s so magnetic
Je to tak magnetické
My body is moving
Moje tělo se pohybuje
Unsure where I’m headed
Nejste si jistí, kam směřuji
All of my senses have left me defenseless
Všechny mé smysly mě nechaly bezbrannými
This darkness around me
Tato tma kolem mě
Is promising vengeance
Je slibný trest
The price that I’m willing to pay is expensive
Cena, kterou jsem ochoten zaplatit, je drahá
There’s nothing to lose
Není co ztratit
When you’re lonely and friendless
Když jste osamělí a přátelští
So my only interest is showing this princess
Takže můj jediný zájem je ukázat tuto princeznu
That I am the queen
Že jsem královna
And my reign will be endless (Endless)
A moje vláda bude nekonečná

I want what I deserve
Chci to, co si zasloužím
I want to rule the world
Chci vládnout světu
Sit back and watch them learn
Posaďte se a sledujte, jak se učí
It’s finally my turn
Konečně jsem na řadě

If they want a villain for a queen
Pokud chtějí darebáka pro královnu
I’m gonna be one like they’ve never seen
Budu takový, jaký nikdy neviděli
I’ll show them what it means
Ukážu jim, co to znamená
Now that I am that
Teď, když jsem to
I will be the ruler of the dark and the bad
Budu vládcem temné a špatné
‘Cause the devil’s on my shoulder
protože ďábel je na mém rameni
Where the angels used to be
Kde bývali andělé
And he’s calling me the queen of mean (Calling me, calling me)
A nazývá mě královnou rozumu (volá mě, volá mě)
(Calling me, calling me)
(Volá mě, volá mě)
The queen of mean (Calling me, calling me)
Královna znamená (volá mě, volá mě)

I want what I deserve
Chci to, co si zasloužím

Close