Selena Gomez – Boyfriend lời bài hát phiên âm tiếng việt

I want a boyfriend
Tôi muốn có người yêu
But I just keep hitting dead ends
Nhưng tôi cứ tiếp tục đi vào ngõ cụt
Try to take a shortcut, but I get cut again and again
Tôi cố gắng đi đường tắt, nhưng tôi lại bị lừa
I want a boyfriend
Tôi muốn có người yêu
Tell me, are there any good ones left?
Nói cho tôi biết, có những cái tốt còn lại?
I keep finding wrong ones, but I want love again and again
Tôi cứ tìm sai, nhưng tôi muốn yêu lần nữa
I want a boyfriend
Tôi muốn có người yêu

I been up all night
Tôi đã thức cả đêm
Pretty restlessly
Khá bồn chồn
Think I might know why (Ah)
Nghĩ rằng tôi có thể biết
I’ve been doing just fine
Tôi đã và đang làm tốt
But baby, that don’t mean
Nhưng em yêu, điều đó không có nghĩa
That I’m feeling anti you and me
Rằng tôi đang cảm thấy chống lại bạn và tôi

There’s a difference between a want and a need
Có một sự khác biệt giữa mong muốn và nhu cầu
Some nights, I just want more than me
Một số đêm, tôi chỉ muốn nhiều hơn tôi
I know that there’s a fine line between
Tôi biết rằng có một ranh giới tốt giữa
It’s not what I need, but (Yeah)
Đó không phải là những gì tôi cần, nhưng (yes)

I want a boyfriend
Tôi muốn có người yêu
But I just keep hitting dead ends
Nhưng tôi chỉ cần giữ nhấn ngõ cụt
Try to take a shortcut, but I get cut again and again (Yeah)
Tôi cố gắng đi đường tắt, nhưng tôi lại bị lừa (vâng)
I want a boyfriend (Uh-huh)
Tôi muốn có người yêu
Tell me, are there any good ones left?
Nói cho tôi biết, có những cái tốt còn lại?
I keep finding wrong ones, but I want love again and again (Yeah)
Tôi cứ tìm sai, nhưng tôi muốn yêu lần nữa (vâng)

I want a boyfriend
Tôi muốn có một người yêu
I want a boyfriend
Tôi muốn có người yêu

I could phone a friend, use a hotline or something
Tôi có thể gọi điện cho một người bạn, sử dụng đường dây nóng hoặc một cái gì đó
But that won’t get the job done (Uh-uh)
Nhưng điều đó sẽ không hoàn thành công việc
‘Cause every time I try (Yeah, yeah, yeah)
bởi vì mỗi lần tôi cố gắng (có)
Every time they lie (Uh, ooh-hoo)
Mỗi khi họ nói dối
I get a little anti you and me
Tôi có một chút chống lại bạn và tôi

There’s a difference between a want and a need
Có một sự khác biệt giữa mong muốn và nhu cầu
Some nights, I just want more than me
Có những đêm, tôi chỉ muốn một người yêu hơn tôi
I know that there’s a fine line between
Tôi biết rằng có một ranh giới tốt giữa
It’s not what I need, but (Ooh-hoo)
Đó không phải là thứ tôi cần, nhưng

I want a boyfriend
Tôi muốn có người yêu
But I just keep hitting dead ends
Nhưng tôi cứ tiếp tục đi vào ngõ cụt
Try to take a shortcut, but I get cut again and again (Yeah, ooh)
Cố gắng đi đường tắt, nhưng tôi lại bị lừa (có)
I want a boyfriend (Uh-huh)
Tôi muốn có người yêu
Tell me, are there any good ones left?
Nói cho tôi biết, có những cái tốt còn lại?
I keep finding wrong ones, but I want love again and again
Tôi cứ tìm sai, nhưng tôi muốn yêu lần nữa

I want a boyfriend (Ah, ayy, yeah)
Tôi muốn có người yêu (vâng)
I want a boyfriend (Ah, I try to)
Tôi muốn có một người yêu (tôi cố gắng)
I want a (Ah, yeah)
Tôi muốn một (có)
I want a boyfriend (Ah, yeah)
Tôi muốn có người yêu (vâng)
I want a
tôi muốn một

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan lời bài hát dịch sang tiếng Việt

Watch this video on YouTube Cardigan lời bài hát dịch Vintage tee, brand new phoneÁo …