SOJA – I Found You Songtekst Vertaling Nederlands

We could spend more time together, I’m talking to you
We kunnen meer tijd samen doorbrengen, ik praat tegen je
And you could get out of that mirror
En je zou uit die spiegel kunnen komen
And we could talk this through
En we kunnen dit bespreken
‘Cause my eyes open, open wide, and all I see is truth
vanwege mijn ogen open, wijd open, en alles wat ik zie is de waarheid
That in this life I’ll always find you
Dat ik je in dit leven altijd zal vinden
I’ll find you
ik zal je vinden
I’ll find you
ik zal je vinden

The days are passing faster than I ever hoped they would
De dagen gaan sneller dan ik ooit had gehoopt
I watch as we grow apart and we separate too
Ik kijk toe terwijl we uit elkaar groeien en we scheiden ook
But my heart’s open, open wide, and all I need is you
Maar mijn hart is open, wijd open en alles wat ik nodig heb ben jij
I feel it in the rain and in the roots, it’s in the root
Ik voel het in de regen en in de wortels, het zit in de wortel
I’ll find you
ik zal je vinden
I’ll find you
ik zal je vinden
I’ll find you
ik zal je vinden

The seasons changing one by one and we are changing too
De seizoenen veranderen een voor een en we veranderen ook
We are circling the stars and we are God’s own proof
We cirkelen rond de sterren en we zijn Gods eigen bewijs
My minds open, open wide, and as I read the news
Mijn gedachten openen, wijd open en terwijl ik het nieuws lees
We become the cancer that we’re trying to remove, to remove
We worden kanker die we proberen te verwijderen, verwijderen
I’ll find you
ik zal je vinden

Yeah
Ja
Seventy years in this life and what we’ve got to show
Zeventig jaar in dit leven en wat we moeten laten zien
We built a family of millions with millions more to go
We hebben een miljoenenfamilie gebouwd met miljoenen meer te gaan
My eyes open, open wide, I wake myself for you
Mijn ogen openen, wijd open, ik maak mezelf voor jou wakker
To thank you for the memories that grew
Om je te bedanken voor de herinneringen die zijn gegroeid
It’s all because of you
Het is allemaal door jou
I found you
ik heb je gevonden
I found you
ik heb je gevonden
I found you
ik heb je gevonden

If I could spend the rest of my life with my people
Als ik de rest van mijn leven met mijn mensen kon doorbrengen
I would do it over and over again
Ik zou het steeds opnieuw doen
I found you
ik heb je gevonden
Just like the land that bares the name Africa
Net als het land dat de naam Afrika draagt
True love is on my mind
Ware liefde is in mijn gedachten
I found you
ik heb je gevonden
I don’t wanna wait today for something
Ik wil vandaag niet wachten op iets
That might never ever show its face again
Dat zal misschien nooit meer zijn gezicht laten zien
I found you
ik heb je gevonden

I open my eyes each morning I rise
Ik doe mijn ogen open wanneer ik opsta
To find the truth that
Om de waarheid te vinden
I found you
ik heb je gevonden

Published
Categorized as Dutch