SOJA – I Found You Tekst Piosenki Tłumaczenie na Polski

We could spend more time together, I’m talking to you
Moglibyśmy spędzić więcej czasu razem, mówię do ciebie
And you could get out of that mirror
I możesz wyjść z tego lustra
And we could talk this through
I możemy to przemówić
‘Cause my eyes open, open wide, and all I see is truth
ponieważ moje oczy są otwarte, szeroko otwarte, a wszystko, co widzę, to prawda
That in this life I’ll always find you
Że w tym życiu zawsze znajdę cię
I’ll find you
znajdę cię
I’ll find you
znajdę cię

The days are passing faster than I ever hoped they would
Dni mijają szybciej, niż się spodziewałem
I watch as we grow apart and we separate too
Patrzę, jak się rozchodzimy i my też się rozdzielamy
But my heart’s open, open wide, and all I need is you
Ale moje serce jest otwarte, szeroko otwarte, a wszystko, czego potrzebuję, to ty
I feel it in the rain and in the roots, it’s in the root
Czuję to w deszczu i korzeniach, to w korzeniu
I’ll find you
znajdę cię
I’ll find you
znajdę cię
I’ll find you
znajdę cię

The seasons changing one by one and we are changing too
Pory roku zmieniają się jeden po drugim i my też się zmieniamy
We are circling the stars and we are God’s own proof
Krążymy wokół gwiazd i jesteśmy dowodem Bożym
My minds open, open wide, and as I read the news
Moje umysły otwierają się, otwierają szeroko i jak czytam wiadomości
We become the cancer that we’re trying to remove, to remove
Stajemy się rakiem, który próbujemy usunąć, usunąć
I’ll find you
znajdę cię

Yeah
Tak
Seventy years in this life and what we’ve got to show
Siedemdziesiąt lat w tym życiu i to, co musimy pokazać
We built a family of millions with millions more to go
Zbudowaliśmy rodzinę milionów, a do przejścia mamy jeszcze miliony
My eyes open, open wide, I wake myself for you
Moje oczy otwierają się, otwierają szeroko, budzę się dla ciebie
To thank you for the memories that grew
Dziękuję za wspomnienia, które się rozrosły
It’s all because of you
To wszystko przez Ciebie
I found you
znalazłem cię
I found you
znalazłem cię
I found you
znalazłem cię

If I could spend the rest of my life with my people
Gdybym mógł spędzić resztę życia z moimi ludźmi
I would do it over and over again
Robiłbym to w kółko
I found you
znalazłem cię
Just like the land that bares the name Africa
Tak jak ziemia, która nosi imię Afryka
True love is on my mind
W mojej głowie jest prawdziwa miłość
I found you
znalazłem cię
I don’t wanna wait today for something
Nie chcę dzisiaj czekać na coś
That might never ever show its face again
To może nigdy więcej nie pokazać twarzy
I found you
znalazłem cię

I open my eyes each morning I rise
Otwieram oczy każdego ranka, kiedy wstaję
To find the truth that
Aby znaleźć w tym prawdę
I found you
znalazłem cię

Published
Categorized as Polish