SOJA – I Found You Text Piesne Preklad v Slovensky

We could spend more time together, I’m talking to you
Môžeme spolu tráviť viac času, hovorím s vami
And you could get out of that mirror
A vy sa môžete dostať z tohto zrkadla
And we could talk this through
A mohli by sme to prehovoriť
‘Cause my eyes open, open wide, and all I see is truth
pretože moje oči sú otvorené, otvorené a všetko, čo vidím, je pravda
That in this life I’ll always find you
Že v tomto živote vás vždy nájdem
I’ll find you
nájdem Ťa
I’ll find you
nájdem Ťa

The days are passing faster than I ever hoped they would
Dni prechádzajú rýchlejšie, než som dúfal, že budú
I watch as we grow apart and we separate too
Sledujem sa, keď sa rozpadáme a oddeľujeme sa
But my heart’s open, open wide, and all I need is you
Ale moje srdce je otvorené, otvorené a všetko, čo potrebujem, je vy
I feel it in the rain and in the roots, it’s in the root
Cítim to v daždi a v koreňoch, je to v koreňoch
I’ll find you
nájdem Ťa
I’ll find you
nájdem Ťa
I’ll find you
nájdem Ťa

The seasons changing one by one and we are changing too
Ročné obdobia sa menia jeden po druhom a my sa tiež meníme
We are circling the stars and we are God’s own proof
Sme okolo krídiel a my sme Boží vlastný dôkaz
My minds open, open wide, and as I read the news
Moja myseľ sa otvorila, otvorená a keď som čítal správy
We become the cancer that we’re trying to remove, to remove
Stávame sa rakovinou, ktorú sa snažíme odstrániť, odstrániť
I’ll find you
nájdem Ťa

Yeah
jo
Seventy years in this life and what we’ve got to show
Sedemdesiat rokov v tomto živote a to, čo musíme ukázať
We built a family of millions with millions more to go
Vytvorili sme rodinu miliónov s miliónmi ďalších
My eyes open, open wide, I wake myself for you
Moje oči sa otvárajú, široko sa otvárajú, prebudím sa pre teba
To thank you for the memories that grew
Ďakujem vám za vzrastajúce spomienky
It’s all because of you
Je to všetko pre vás
I found you
našiel som ťa
I found you
našiel som ťa
I found you
našiel som ťa

If I could spend the rest of my life with my people
Ak by som mohol stráviť zvyšok môjho života s mojimi ľuďmi
I would do it over and over again
Robil by som to znova a znova
I found you
našiel som ťa
Just like the land that bares the name Africa
Rovnako ako krajina, ktorá nesie meno Afrika
True love is on my mind
Pravá láska je v mojej mysli
I found you
našiel som ťa
I don’t wanna wait today for something
Nechcem dnes čakať na niečo
That might never ever show its face again
To by nikdy nikdy nemalo ukázať svoju tvár
I found you
našiel som ťa

I open my eyes each morning I rise
Každý deň ráno otvorím oči
To find the truth that
Nájsť pravdu to
I found you
našiel som ťa

Published
Categorized as Slovak