Taylor Swift – Cardigan Text Písně Český Překlad

Cardigan Text Písně Překlad

Vintage tee, brand new phone
Vintage tričko, zbrusu nový mobilní telefon
High heels on cobblestones
Vysoké podpatky na dlažebních kostkách
When you are young, they assume you know nothing
Když jste mladí, předpokládají, že nic nevíte
Sequined smile, black lipstick
Shiney úsměv, černá rtěnka
Sensual politics
Smyslná politika
When you are young, they assume you know nothing
Když jste mladí, předpokládají, že nic nevíte

But I knew you
Ale věděl jsem tě
Dancin’ in your Levi’s
Tančí v kalhotách Leviho
Drunk under a streetlight, I
Opilý za pouličního osvětlení
I knew you
znal jsem tě
Hand under my sweatshirt
Ruce pod mojí mikinu
Baby, kiss it better, I
Baby, líbat to lépe

And when I felt like I was an old cardigan
A když jsem se cítil, jako bych byl starý svetr s dlouhými rukávy
Under someone’s bed
Pod něčí postelí
You put me on and said I was your favorite
Nasadil jsi mě a řekl, že jsem tvůj oblíbený

A friend to all is a friend to none
Přítel pro všechny je přítelem pro všechny
Chase two girls, lose the one
Chase dvě dívky, ztratit tu
When you are young, they assume you know nothing
Když jste mladí, předpokládají, že nic nevíte
But I knew you
Ale věděl jsem tě
Playing hide-and-seek and
Hraje na schovávanou a
Giving me your weekends, I
Dáte mi vaše víkendy
I knew you
znal jsem tě
Your heartbeat on the High Line
Váš tep na High Line
Once in twenty lifetimes, I
Jednou za dvacet životů

And when I felt like I was an old cardigan
A když jsem se cítil, jako bych byl starý svetr s dlouhými rukávy
Under someone’s bed
Pod něčí postelí
You put me on and said I was your favorite
Nasadil jsi mě a řekl, že jsem tvůj oblíbený

To kiss in cars and downtown bars
Líbat v autech a barech v centru města
Was all we needed
Bylo vše, co jsme potřebovali
You drew stars around my scars
Kolem jizvy jsi přitahoval hvězdy
But now I’m bleedin’
Ale teď krvácím

‘Cause I knew you
protože jsem tě znal
Steppin’ on the last train
Šlápne na poslední vlak
Marked me like a bloodstain, I
Označil mě jako krevní skvrnu
I knew you
znal jsem tě
Tried to change the ending
Pokusil se změnit konec
Peter losing Wendy, I
Peter ztrácí přítele
I knew you
znal jsem tě
Leavin’ like a father
Odchází jako otec
Running like water, I
Běží jako voda
And when you are young, they assume you know nothing
A když jste mladí, předpokládají, že nic nevíte
But I knew you’d linger like a tattoo kiss
Ale věděl jsem, že budeš jako tetování líbat
I knew you’d haunt all of my what-ifs
Věděl jsem, že budeš pronásledovat všechny mé otázky
The smell of smoke would hang around this long
Zápach kouře by tak dlouho visel
‘Cause I knew everything when I was young
protože jsem věděl všechno, když jsem byl mladý
I knew I’d curse you for the longest time
Věděl jsem, že tě proklím nejdéle
Chasin’ shadows in the grocery line
Honí stíny v řadě potravin
I knew you’d miss me once the thrill expired
Věděl jsem, že mi budeš chybět, jakmile vzrušení skončí
And you’d be standin’ in my front porch light
A ty bys stál v mém předním verandě
And I knew you’d come back to me
A věděl jsem, že se ke mně vrátíš
You’d come back to me
vrátil by ses ke mně
And you’d come back to me
A ty by ses ke mně vrátil
And you’d come back
A vrátil by ses

And when I felt like I was an old cardigan
A když jsem se cítil, jako bych byl starý svetr s dlouhými rukávy
Under someone’s bed
Pod něčí postelí
You put me on and said I was your favorite
Nasadil jsi mě a řekl, že jsem tvůj oblíbený