Taylor Swift – Cornelia Street Text Písně Překlad v Český

We were in the backseat
Byli jsme na zadním sedadle
Drunk on something stronger than the drinks in the bar
Opil se o něco silnějšího než nápoje v baru
“I rent a place on Cornelia Street”
“Pronajímám si místo na Cornelia Street”
I said casually in the car
Neoprávněně jsem řekl v autě
We were a fresh page on the desk
Byli jsme čerstvou stránkou na stole
Filling in the blanks as we go
Vyplňování prázdných míst, jak jdeme
As if the street lights pointed in an arrow head
Jako by pouliční světla ukázala na šipku
Leading us home
Vedení nás domů

I hope I never lose you, hope it never ends
Doufám, že tě nikdy neztratím, doufám, že to nikdy nekončí
I’d never walk Cornelia Street again
Už nikdy nebudu chodit po ulici Cornelia
That’s the kinda heartbreak time could never mend
To je ten druh srdce, který ten čas nikdy nemohl opravit
I’d never walk Cornelia Street again
Už nikdy nebudu chodit po ulici Cornelia
And baby, I get mystified by how this city screams your name
A zlato, jsem šokován tím, jak tohle město křičí tvým jménem
And baby, I’m so terrified of if you ever walk away
A zlato, jsem tak vyděšená, pokud někdy odejdeš
I’d never walk Cornelia Street again
Už nikdy nebudu chodit po ulici Cornelia
I’d never walk Cornelia Street again
Už nikdy nebudu chodit po ulici Cornelia

Windows swung right open, autumn air
Windows se otevřely, podzimní vzduch
Jacket ’round my shoulders is yours
Bunda kolem mých ramen je tvoje
We bless the rains on Cornelia Street
Požehnáme deštěm na Cornelia Street
Memorize the creaks in the floor
Zapamatujte si vrzání v podlaze
Back when we were card sharks, playing games
Zpět, když jsme hráli hry
I thought you were leading me on
Myslel jsem, že mě vedeš
I packed my bags, left Cornelia Street
Sbalil jsem si tašky a odešel z Cornelia Street
Before you even knew I was gone
Než jsi věděl, že jsem byl pryč

But then you called, showed your hand
Ale pak jsi volal, ukázal jsi ruku
I turned around before I hit the tunnel
Otočil jsem se, než jsem dosáhl tunelu
Sat on the roof, you and I
Seděli jste na střeše, vy a já

I hope I never lose you, hope it never ends
Doufám, že tě nikdy neztratím, doufám, že to nikdy nekončí
I’d never walk Cornelia Street again
Už nikdy nebudu chodit po ulici Cornelia
That’s the kinda heartbreak time could never mend
To je ten druh srdce, který čas nemohl nikdy opravit
I’d never walk Cornelia Street again
Už nikdy nebudu chodit po ulici Cornelia
And baby, I get mystified by how this city screams your name
A zlato, jsem šokován tím, jak tohle město křičí tvým jménem
And baby, I’m so terrified of if you ever walk away
A zlato, jsem tak vyděšená, pokud někdy odejdeš
I’d never walk Cornelia Street again
Už nikdy nebudu chodit po ulici Cornelia
I’d never walk Cornelia Street again
Už nikdy nebudu chodit po ulici Cornelia

You hold my hand on the street
Držte mě za ruku na ulici
Walk me back to that apartment
Vraťte mě zpět do toho bytu
Years ago, we were just inside
Před lety jsme byli jen uvnitř
Barefoot in the kitchen
Bosý v kuchyni
Sacred new beginnings
Posvátné nové začátky
That became my religion, listen
To se stalo mým náboženstvím, poslouchej

I hope I never lose you
Doufám, že jsem tě nikdy neztratil
I’d never walk Cornelia Street again
Už nikdy nebudu chodit po ulici Cornelia
Oh, never again
Už nikdy
And baby, I get mystified by how this city screams your name
A zlato, jsem šokován tím, jak tohle město křičí tvým jménem
And baby, I’m so terrified of if you ever walk away
A zlato, jsem tak vyděšená, pokud někdy odejdeš
I’d never walk Cornelia Street again
Už nikdy nebudu chodit po ulici Cornelia
I’d never walk Cornelia Street again
Už nikdy nebudu chodit po ulici Cornelia

I don’t wanna lose you (Hope it never ends)
Nechci tě ztratit (Doufám, že to nikdy nekončí)
I’d never walk Cornelia Street again
Už nikdy nebudu chodit po ulici Cornelia
I don’t wanna lose you (Yeah)
Nechci tě ztratit (ano)

“I rent a place on Cornelia Street”
“Pronajímám si místo na Cornelia Street”
I said casually in the car
Neoprávněně jsem řekl v autě