Taylor Swift – Cruel Summer lời bài hát phiên âm tiếng việt

(Yeah, yeah, yeah, yeah)
(có có có có)

Fever dream high in the quiet of the night
Mơ cao trong đêm yên tĩnh.
You know that I caught it (Oh yeah, you’re right, I want it)
Bạn biết rằng tôi đã bắt được nó (Ồ vâng, bạn đúng, tôi muốn nó)
Bad, bad boy, shiny toy with a price
Xấu, xấu trai, đồ chơi sáng bóng với giá
You know that I bought it (Oh yeah, you’re right, I want it)
Bạn biết rằng tôi đã mua nó (Ồ vâng, bạn đúng, tôi muốn nó)

Killing me slow, out the window
Giết tôi từ từ, ra khỏi cửa sổ
I’m always waiting for you to be waiting below
Tôi luôn chờ đợi bạn
Devils roll the dice, angels roll their eyes
Quỷ tung xúc xắc, thiên thần trợn tròn mắt
What doesn’t kill me makes me want you more
Những gì không giết tôi làm cho tôi muốn bạn nhiều hơn

And it’s new, the shape of your body
Và nó mới, hình dạng của cơ thể bạn
It’s blue, the feeling I’ve got
Đó là màu xanh, cảm giác tôi có
And it’s ooh, whoa oh
Và nó tốt
It’s a cruel summer
Đó là một mùa hè tàn khốc
It’s cool, that’s what I tell ’em
Thật tuyệt, đó là những gì tôi nói với họ
No rules, unbreakable heaven
Không có quy tắc, thiên đường không thể phá vỡ
But ooh, whoa oh
Nhưng, chậm lại
It’s a cruel summer
Đó là một mùa hè tàn khốc
With you
Với bạn

Hang your head low in the glow of the vending machine
Ngẩng cao đầu trong ánh sáng của máy bán hàng tự động
I’m not buying (Oh yeah, you’re right, I want it)
Tôi không mua (Ồ vâng, bạn đúng, tôi muốn nó)
You say that we’ll just screw it up in these trying times
Bạn nói rằng chúng tôi sẽ làm hỏng nó trong những thời điểm khó khăn
We’re not trying (Oh yeah, you’re right, I want it)
chúng tôi không cố gắng (Ồ vâng, bạn đúng, tôi muốn nó)

So cut the headlights, summer’s a knife
Vì vậy, cắt đèn pha, mùa hè là con dao
I’m always waiting for you just to cut to the bone
Tôi luôn chờ đợi bạn chỉ để cắt xương
Devils roll the dice, angels roll their eyes
Quỷ tung xúc xắc, thiên thần trợn tròn mắt
And if I bleed, you’ll be the last to know
Và nếu tôi chảy máu, bạn sẽ là người cuối cùng biết

Oh, it’s new, the shape of your body
Ồ, nó mới, hình dáng cơ thể bạn
It’s blue, the feeling I’ve got
Đó là màu xanh, cảm giác tôi có
And it’s ooh, whoa oh
Và đó là oh, bình tĩnh
It’s a cruel summer
Đó là một mùa hè tàn khốc
It’s cool, that’s what I tell ’em
Thật tuyệt, đó là những gì tôi nói với họ
No rules, unbreakable heaven
Không có quy tắc, thiên đường không thể phá vỡ
But ooh, whoa oh
Nhưng, bình tĩnh
It’s a cruel summer
Đó là một mùa hè tàn khốc
With you
Với bạn

I’m drunk in the back of the car
Tôi say rượu ở phía sau xe
And I cried like a baby coming home from the bar (Oh)
Và tôi đã khóc như một đứa bé từ quán bar về nhà
Said I’m fine, but it wasn’t true
Tôi nói tôi ổn, nhưng đó không phải là sự thật
I don’t wanna keep secrets just to keep you
Tôi không muốn giữ bí mật chỉ để giữ cho bạn
And I snuck in through the garden gate
Và tôi vào nhà qua cổng vườn.
Every night that summer just to seal my fate (Oh)
Mỗi đêm hè đó, chỉ để định đoạt số phận của tôi
And I screamed for whatever it’s worth
Và tôi hét lên vì bất cứ điều gì nó có giá trị
“I love you,” ain’t that the worst thing you ever heard?
“Tôi yêu bạn,” Không phải đó là điều tồi tệ nhất bạn từng nghe?
He looks so pretty like a devil
Anh ấy trông rất đẹp như một con quỷ

And it’s new, the shape of your body
Ồ, nó mới, hình dáng cơ thể bạn
It’s blue, the feeling I’ve got
Đó là màu xanh, cảm giác tôi có
And it’s ooh, whoa oh
Và đó là oh, bình tĩnh
It’s a cruel summer
Đó là một mùa hè tàn khốc
It’s cool, that’s what I tell ’em
Thật tuyệt, đó là những gì tôi nói với họ
No rules, unbreakable heaven
Không có quy tắc, thiên đường không thể phá vỡ
But ooh, whoa oh
Nhưng, bình tĩnh
It’s a cruel summer
Đó là một mùa hè tàn khốc
With you
Với bạn

I’m drunk in the back of the car
Tôi say rượu ở phía sau xe
And I cried like a baby coming home from the bar (Oh)
Và tôi đã khóc như một đứa bé từ quán bar về nhà
Said I’m fine, but it wasn’t true
Tôi nói tôi ổn, nhưng đó không phải là sự thật
I don’t wanna keep secrets just to keep you
Tôi không muốn giữ bí mật chỉ để giữ cho bạn
And I snuck in through the garden gate
Và tôi vào nhà qua cổng vườn.
Every night that summer just to seal my fate (Oh)
Mỗi đêm hè đó, chỉ để định đoạt số phận của tôi
And I screamed for whatever it’s worth
Và tôi hét lên vì bất cứ điều gì nó có giá trị
“I love you,” ain’t that the worst thing you ever heard?
“Tôi yêu bạn,” Không phải đó là điều tồi tệ nhất bạn từng nghe?
(Yeah, yeah, yeah, yeah)
(có có có có)