Taylor Swift – Cruel Summer Text Piesne Preklad v Slovensky

(Yeah, yeah, yeah, yeah)
(áno, áno, áno, áno)

Fever dream high in the quiet of the night
Snívajte vysoko v tichu noci
You know that I caught it (Oh yeah, you’re right, I want it)
Vieš, že som to chytil (Ach áno, máš pravdu, chcem to)
Bad, bad boy, shiny toy with a price
Zlý, zlý chlapec, lesklá hračka s cenou
You know that I bought it (Oh yeah, you’re right, I want it)
Vieš, že som to kúpil (Ach áno, máš pravdu, chcem to)

Killing me slow, out the window
Pomaly ma zabíja z okna
I’m always waiting for you to be waiting below
Stále na teba čakám
Devils roll the dice, angels roll their eyes
Diabol hádže kockami, anjel prevracia oči
What doesn’t kill me makes me want you more
To, čo ma nezabije, ma núti viac vás chcieť

And it’s new, the shape of your body
A je to nový tvar tela
It’s blue, the feeling I’ve got
Je to modrý pocit, ktorý mám
And it’s ooh, whoa oh
A je to dobré
It’s a cruel summer
Je to kruté leto
It’s cool, that’s what I tell ’em
Je to super, to im hovorím
No rules, unbreakable heaven
Žiadne pravidlá, nerozbitný raj
But ooh, whoa oh
Ale spomalte
It’s a cruel summer
Je to kruté leto
With you
S tebou

Hang your head low in the glow of the vending machine
Zaveste hlavu nízko do žiara predajného automatu
I’m not buying (Oh yeah, you’re right, I want it)
Nekupujem (Ach áno, máš pravdu, chcem to)
You say that we’ll just screw it up in these trying times
Hovoríte, že to v týchto ťažkých časoch len zredukujeme
We’re not trying (Oh yeah, you’re right, I want it)
neskúšame (Ach áno, máte pravdu, chcem to)

So cut the headlights, summer’s a knife
Odrežte svetlomety, leto je nôž
I’m always waiting for you just to cut to the bone
Vždy na teba čakám, len aby si si odrezal kosť
Devils roll the dice, angels roll their eyes
Diabol hádže kockami, anjel prevracia oči
And if I bleed, you’ll be the last to know
A keby som krvácala, budeš to posledný vedieť

Oh, it’s new, the shape of your body
Och, je to nový tvar tela
It’s blue, the feeling I’ve got
Je to modrý pocit, ktorý mám
And it’s ooh, whoa oh
A je to oh, upokoj sa
It’s a cruel summer
Je to kruté leto
It’s cool, that’s what I tell ’em
Je to super, to im hovorím
No rules, unbreakable heaven
Žiadne pravidlá, nerozbitné nebo
But ooh, whoa oh
Ale upokoj sa
It’s a cruel summer
Je to kruté leto
With you
S tebou

I’m drunk in the back of the car
Som opitý v zadnej časti auta
And I cried like a baby coming home from the bar (Oh)
Plakala som ako dieťa prichádzajúce z baru domov
Said I’m fine, but it wasn’t true
Povedal som, že som v poriadku, ale nebola to pravda
I don’t wanna keep secrets just to keep you
Nechcem si nechať tajomstvá, len aby som ťa držal
And I snuck in through the garden gate
A vošiel som do domu cez záhradnú bránu
Every night that summer just to seal my fate (Oh)
Každú noc v lete, len aby som zpečetil môj osud
And I screamed for whatever it’s worth
A ja som kričala na to, čo sa oplatí
“I love you,” ain’t that the worst thing you ever heard?
„Milujem ťa,“ nie je to najhoršie, čo si kedy počul?
He looks so pretty like a devil
Vyzerá tak pekne ako diabol

And it’s new, the shape of your body
Och, je to nový tvar tela
It’s blue, the feeling I’ve got
Je to modrý pocit, ktorý mám
And it’s ooh, whoa oh
A je to oh, upokoj sa
It’s a cruel summer
Je to kruté leto
It’s cool, that’s what I tell ’em
Je to super, to im hovorím
No rules, unbreakable heaven
Žiadne pravidlá, nerozbitné nebo
But ooh, whoa oh
Ale upokoj sa
It’s a cruel summer
Je to kruté leto
With you
S tebou

I’m drunk in the back of the car
Som opitý v zadnej časti auta
And I cried like a baby coming home from the bar (Oh)
Plakala som ako dieťa prichádzajúce z baru domov
Said I’m fine, but it wasn’t true
Povedal som, že som v poriadku, ale nebola to pravda
I don’t wanna keep secrets just to keep you
Nechcem si nechať tajomstvá, len aby som ťa držal
And I snuck in through the garden gate
A vošiel som do domu cez záhradnú bránu
Every night that summer just to seal my fate (Oh)
Každú noc v lete, len aby som zpečetil môj osud
And I screamed for whatever it’s worth
A ja som kričala na to, čo sa oplatí
“I love you,” ain’t that the worst thing you ever heard?
„Milujem ťa,“ nie je to najhoršie, čo si kedy počul?
(Yeah, yeah, yeah, yeah)
(áno, áno, áno, áno)