Taylor Swift – Death By A Thousand Cuts Text Písně Překlad v Český

My, my, my, my
Můj, můj, můj, můj
My, my, my, my
Můj, můj, můj, můj
My, my, my, my
Můj, můj, můj, můj
My, my, my, my
Můj, můj, můj, můj
My, my, my, my
Můj, můj, můj, můj
My, my, my, my
Můj, můj, můj, můj
My, my, my, my
Můj, můj, můj, můj
My, my, my, my
Můj, můj, můj, můj

Saying goodbye is death by a thousand cuts
Rozloučení je jako smrt tisíců škrtů
Flashbacks waking me up
Flashbacky mě probouzejí
I get drunk, but it’s not enough
Opiju se, ale nestačí to
’Cause the morning comes and you’re not my baby
protože přijde ráno a ty nejsi moje dítě
I look through the windows of this love
Dívám se okny této lásky
Even though we boarded them up
I když jsme je nastoupili
Chandelier still flickering here
Lustr stále bliká
‘Cause I can’t pretend it’s okay when it’s not
protože nemůžu předstírat, že je to v pořádku, když tomu tak není
It’s death by a thousand cuts
Je to smrt tisíců škrtů

I dress to kill my time, I take the long way home
Oblékám se, abych zabil svůj čas, jedu dlouhou cestu domů
I ask the traffic lights if it’ll be alright
Ptám se semaforů, jestli to bude v pořádku
They say, “I don’t know”
Říkají: “Nevím”
And what once was ours is no one’s now
A to, co kdysi bylo, není nikdo
I see you everywhere, the only thing we share
Vidím tě všude, jediná věc, kterou sdílíme
Is this small town
Je to malé město
You said it was a great love, one for the ages
Řekl jsi, že to byla skvělá láska
But if the story’s over, why am I still writing pages?
Pokud ale příběh skončí, proč stále píšu stránky?

Saying goodbye is death by a thousand cuts
Rozloučení je jako smrt tisíců škrtů
Flashbacks waking me up
Flashbacky mě probouzejí
I get drunk, but it’s not enough
Opiju se, ale nestačí to
’Cause the morning comes and you’re not my baby
protože přijde ráno a ty nejsi moje dítě
I look through the windows of this love
Dívám se okny této lásky
Even though we boarded them up
I když jsme je nastoupili
Chandelier still flickering here
Lustr stále bliká
’Cause I can’t pretend it’s okay when it’s not
protože nemůžu předstírat, že je to v pořádku, když tomu tak není
It’s death by a thousand cuts
Je to smrt tisíců škrtů

My heart, my hips, my body, my love
Moje srdce, moje boky, moje tělo, moje láska
Tryna find a part of me that you didn’t touch
snaží se najít část mě, které jste se nedotkli
Gave up on me like I was a bad dr*g
Dala se na mě, jako bych byla špatná věc
Now I’m searching for signs in a haunted club
Teď hledám znamení v strašidelném klubu
Our songs, our films, united, we stand
Naše písně, naše filmy, sjednocené, stojíme
Our country, guess it was a lawless land
Naše země, myslím, že to byla nezákonná země
Why are my fears at the touch of your hands?
Proč jsou mé obavy na dotek vašich rukou?
Paper cut stains from my paper-thin plans
Papír řezané skvrny z mých tenkých plánů
My time, my wine, my spirit, my trust
Můj čas, moje víno, můj duch, moje důvěra
Tryna find a part of me you didn’t take up
Snažím se najít část mě, kterou jsi nevzal
Gave you so much, but it wasn’t enough
Moc jsem ti to dal, ale nestačilo to
But I’ll be alright, it’s just a thousand cuts
Ale budu v pořádku, je to jen tisíc škrtů

I get drunk, but it’s not enough
Opiju se, ale nestačí to
‘Cause you’re not my baby
protože nejste moje dítě
I look through the windows of this love
Dívám se okny této lásky
Even though we boarded them up
I když jsme je nastoupili
Chandelier still flickering here
Lustr stále bliká
‘Cause I can’t pretend it’s okay when it’s not
protože nemůžu předstírat, že je to v pořádku, když tomu tak není
No, it’s not
Ne, to není
It’s death by a thousand cuts (You didn’t touch)
Je to smrt o tisíc řezů (nedotkl jsi se)

Tryna find a part of me that you didn’t touch
snaží se najít část mě, které jste se nedotkli
My body, my love, my trust (It’s death by a thousand cuts)
Moje tělo, moje láska, moje důvěra (Je to smrt tisíců řezů)
But it wasn’t enough, it wasn’t enough, no, no
Ale nestačilo to, nestačilo, ne, ne

I take the long way home
Vezmu si dlouhou cestu domů
I ask the traffic lights if it’ll be alright
Ptám se semaforů, jestli to bude v pořádku
They say, “I don’t know”
Říkají: “Nevím”