Taylor Swift – False God Text Piesne Preklad v Slovensky

We were crazy to think
Boli sme blázni myslieť
Crazy to think that this could work
Je šialené myslieť si, že by to mohlo fungovať
Remember how I said I’d die for you?
Pamätáte si, ako som povedal, že za vás zomriem?
We were stupid to jump
Boli sme hlúpi, aby sme skočili
In the ocean separating us
V oceáne nás oddeľuje
Remember how I’d lie to you?
Pamätáte si, ako by som vám klamal?

And I can’t talk to you when you’re like this
A nemôžem s tebou hovoriť, keď si taký
Staring out the window like I’m not your favorite town
Pozerám sa z okna, ako nie som vaše obľúbené mesto
I’m New York City, I’d still do it for you, babe
Som New York, stále by som to pre vás urobil, zlato
They all warned us about times like this
Všetci nás varovali pred podobnými obdobiami
They say the road gets hard and you get lost
Hovoria, že cesta je ťažká a stratíte sa
When you’re led by blind faith, blind faith
Keď vás vedie slepá viera

But we might just get away with it
Ale mohli by sme s tým len odísť
Religion’s in your lips
Náboženstvo je vo vašich perách
Even if it’s a false god
Aj keď je to falošný boh
We’d still worship
Stále by sme sa klaňali
We might just get away with it
Mohli by sme s tým jednoducho odísť
The altar is my hips
Oltár sú moje boky
Even if it’s a false god
Aj keď je to falošný boh
We’d still worship this love
Túto lásku by sme stále uctievali
We’d still worship this love
Túto lásku by sme stále uctievali
We’d still worship this love
Túto lásku by sme stále uctievali

I know heaven’s a thing
Viem, že nebo je vec
I go there when you touch me, honey
Idem tam, keď sa ma dotkneš, zlatko
Hell is when I fight with you
Do pekla, keď s tebou bojujem
But we can patch it up good
Ale môžeme to napraviť dobre
Make confessions and we’re begging for forgiveness
Urobte si priznania a prosíme o odpustenie
Got the wine for you
Mám pre vás víno

And you can’t talk to me when I’m like this
A nemôžete so mnou hovoriť, keď som taký
Daring you to leave me just so I can try and scare you
Odvažte sa ma opustiť, aby som vás mohol vystrašiť
You’re the West Village
si West Village
You still do it for me, babe
Stále to pre mňa robíš, zlato
They all warned us about times like this
Všetci nás varovali pred podobnými obdobiami
They say the road gets hard and you get lost
Hovoria, že cesta je ťažká a stratíte sa
When you’re led by blind faith, blind faith
Keď vás vedie slepá viera

But we might just get away with it
Ale mohli by sme s tým len odísť
Religion’s in your lips
Náboženstvo je vo vašich perách
Even if it’s a false god
Aj keď je to falošný boh
We’d still worship
Stále by sme sa klaňali
We might just get away with it
Mohli by sme s tým jednoducho odísť
The altar is my hips
Oltár sú moje boky
Even if it’s a false god
Aj keď je to falošný boh
We’d still worship this love
Túto lásku by sme stále uctievali
We’d still worship this love
Túto lásku by sme stále uctievali
We’d still worship this love, ah
Túto lásku by sme stále uctievali

Still worship this love
Túto lásku by sme stále uctievali
Even if it’s a false god
Aj keď je to falošný boh
Even if it’s a false god
Aj keď je to falošný boh
Still worship this love
Túto lásku by sme stále uctievali