Taylor Swift – False God Text Písně Překlad v Český

We were crazy to think
Byli jsme blázni
Crazy to think that this could work
Je šílené myslet si, že by to mohlo fungovat
Remember how I said I’d die for you?
Pamatuješ, jak jsem řekl, že za tebe zemřu?
We were stupid to jump
Byli jsme hloupí, abychom skočili
In the ocean separating us
V oceánu nás odděluje
Remember how I’d lie to you?
Pamatuješ, jak bych ti lhal?

And I can’t talk to you when you’re like this
A nemůžu s tebou mluvit, když jsi takový
Staring out the window like I’m not your favorite town
Zíral z okna, jako nejsem vaše oblíbené město
I’m New York City, I’d still do it for you, babe
Jsem New York, pořád bych to dělal pro tebe, zlato
They all warned us about times like this
Všichni nás varovali před takovými časy
They say the road gets hard and you get lost
Říká se, že silnice je těžká a ztratíte se
When you’re led by blind faith, blind faith
Když vás vede slepá víra

But we might just get away with it
Ale mohli bychom s tím prostě utéct
Religion’s in your lips
Náboženství je ve vašich rtech
Even if it’s a false god
I když je to falešný bůh
We’d still worship
Stále bychom se klaněli
We might just get away with it
Mohli bychom s tím prostě utéct
The altar is my hips
Oltář jsou moje boky
Even if it’s a false god
I když je to falešný bůh
We’d still worship this love
Tuto lásku bychom stále uctívali
We’d still worship this love
Tuto lásku bychom stále uctívali
We’d still worship this love
Tuto lásku bychom stále uctívali

I know heaven’s a thing
Vím, že nebe je věc
I go there when you touch me, honey
Jdu tam, když se mě dotkneš, zlato
Hell is when I fight with you
K čertu s tebou bojuji
But we can patch it up good
Ale můžeme to napravit dobře
Make confessions and we’re begging for forgiveness
Udělejte si přiznání a prosíme o odpuštění
Got the wine for you
Mám pro tebe víno

And you can’t talk to me when I’m like this
A nemůžete se mnou mluvit, když jsem takový
Daring you to leave me just so I can try and scare you
Odváží se mě opustit, abych tě mohl vyděsit
You’re the West Village
jsi West Village
You still do it for me, babe
Stále to děláte pro mě, zlato
They all warned us about times like this
Všichni nás varovali před takovými časy
They say the road gets hard and you get lost
Říká se, že silnice je těžká a ztratíte se
When you’re led by blind faith, blind faith
Když vás vede slepá víra

But we might just get away with it
Ale mohli bychom s tím prostě utéct
Religion’s in your lips
Náboženství je ve vašich rtech
Even if it’s a false god
I když je to falešný bůh
We’d still worship
Stále bychom se klaněli
We might just get away with it
Mohli bychom s tím prostě utéct
The altar is my hips
Oltář jsou moje boky
Even if it’s a false god
I když je to falešný bůh
We’d still worship this love
Tuto lásku bychom stále uctívali
We’d still worship this love
Tuto lásku bychom stále uctívali
We’d still worship this love, ah
Tuto lásku bychom stále uctívali

Still worship this love
Tuto lásku bychom stále uctívali
Even if it’s a false god
I když je to falešný bůh
Even if it’s a false god
I když je to falešný bůh
Still worship this love
Tuto lásku bychom stále uctívali