Taylor Swift – I Forgot That You Existed Text Písně Překlad v Český

How many days did I spend thinking
Kolik dní jsem strávil přemýšlením
‘Bout how you did me wrong, wrong, wrong?
o tom, jak jsi mě udělal špatně?
Lived in the shade you were throwing
Žil ve stínu, který jste házeli
‘Til all of my sunshine was gone, gone, gone
dokud nezmizelo celé mé slunce
And I couldn’t get away from ya
A nemohl jsem se od tebe dostat
In my feelings more than Drake, so yeah
Podle mých pocitů víc než Drake, tak ano
Your name on my lips, tounge-tied
Vaše jméno je na mých rtech, svázané k jazyku
Free rent, living in my mind
Zdarma pronájem, bydlení v mé mysli

But then something happened one magical night
Ale pak se něco stalo v jednu magickou noc

I forgot that you existed
Zapomněl jsem, že jsi existoval
And I thought that it would kill me, but it didn’t
A myslel jsem si, že mě to zabije, ale ne
And it was so nice
A bylo to tak milé
So peaceful and quiet
Tak klidné a tiché
I forgot that you existed
Zapomněl jsem, že jsi existoval
It isn’t love, it isn’t hate, it’s just indifference
Není to láska, není to nenávist, je to jen lhostejnost
I forgot that you
Zapomněl jsem, že jsi existoval

Got out some popcorn
Dostal jsem nějaký popcorn
As soon as my rep started going down, down, down
Jakmile moje reputace klesala
Laughed on the school yard
Na školním dvorku jsem se zasmál
As soon as I tripped up and hit the ground, ground, ground
Jakmile jsem narazil na zem
And I would’ve stuck around for ya
A zůstal bych pro tebe
Would’ve fought the whole town, so yeah
Bojoval bych s celým městem, tak ano
Would’ve been right there, front row
Byl bych tam, přední řada
Even if nobody came to your show
I když na vaši show nikdo nepřišel

But you showed who you are, then one magical night
Ale ukázal jsi, kdo jsi, pak jednu magickou noc

I forgot that you existed
Zapomněl jsem, že jsi existoval
And I thought that it would kill me, but it didn’t
A myslel jsem si, že mě to zabije, ale ne
And it was so nice
A bylo to tak milé
So peaceful and quiet
Tak klidné a tiché
I forgot that you existed
Zapomněl jsem, že jsi existoval
It isn’t love, it isn’t hate, it’s just indifference
Není to láska, není to nenávist, je to jen lhostejnost
I forgot that you
Zapomněl jsem, že jsi existoval

Sent me a clear message
Poslal mi jasnou zprávu
Taught me some hard lessons
Naučil mě několik tvrdých lekcí
I just forget what they were
Jen zapomenu, co to bylo
It’s all just a blur
Je to jen rozostření

I forgot that you existed
Zapomněl jsem, že jsi existoval
And I thought that it would kill me, but it didn’t
A myslel jsem si, že mě to zabije, ale ne
And it was so nice
A bylo to tak milé
So peaceful and quiet
Tak klidné a tiché
I forgot that you existed
Zapomněl jsem, že jsi existoval
I did, I did, I did
Udělal jsem, udělal, udělal
It isn’t hate, it’s just indifference
Není to nenávist, je to jen lhostejnost
It isn’t love, it isn’t hate, it’s just indifference
Není to láska, není to nenávist, je to jen lhostejnost
So, yeah
Takže ano