Taylor Swift – I Think He Knows Songtekst Vertaling in Nederlands

I think he knows
Ik denk dat hij het weet
His footprints on the sidewalk
Zijn voetafdrukken op het trottoir
Lead to where I can’t stop
Leid naar waar ik niet kan stoppen
Go there every night
Ga er elke avond heen
I think he knows
Ik denk dat hij het weet
His hands around a cold glass
Zijn handen rond een koud glas
Make me wanna know that
Laat me dat weten
Body like it’s mine
Lichaam alsof het van mij is

He got that boyish look that I like in a man
Hij kreeg die jongensachtige uitstraling die ik leuk vind in een man
I am an architect, I’m drawing up the plans
Ik ben een architect, ik ben de plannen aan het opstellen
It’s like I’m 17, nobody understands
Het is alsof ik zeventien jaar oud ben, niemand begrijpt het
No one understands
Niemand begrijpt het

He got my heartbeat
Hij kreeg mijn hartslag
Skipping down 16th Avenue
De zestiende weg overslaan
Got that, oh, I mean
Ik snap het, oh, ik bedoel
Wanna see what’s under that attitude like
Ik wil zien wat er onder die houding zit
I want you, bless my soul
Ik wil je, zegen mijn ziel
And I ain’t gotta tell him, I think he knows
En ik hoef het hem niet te vertellen, ik denk dat hij het weet
I think he knows
Ik denk dat hij het weet

I think he knows
Ik denk dat hij het weet
When we get all alone
Als we helemaal alleen zijn
I’ll make myself at home
Ik zal mezelf thuis maken
And he’ll want me to stay
En hij zal willen dat ik blijf
I think he knows
Ik denk dat hij het weet
He better lock it down
Hij kan het beter op slot doen
Or I won’t stick around
Of ik blijf niet hangen
‘Cause good ones never wait (Ha)
omdat goeden nooit wachten

He got that boyish look that I like in a man
Hij kreeg die jongensachtige uitstraling die ik leuk vind in een man
I am an architect, I’m drawing up the plans
Ik ben een architect, ik ben de plannen aan het opstellen
He’s so obsessed with me and, boy, I understand
Hij is zo geobsedeerd door mij en, jongen, ik begrijp het
Boy, I understand
Tjonge, ik begrijp het

He got my heartbeat (Heartbeat)
Hij kreeg mijn hartslag
Skipping down 16th Avenue
De zestiende weg overslaan
Got that, oh, I mean (I mean)
Ik snap het, oh, ik bedoel
Wanna see what’s under that attitude like
wil zien wat er onder die houding zit
I want you, bless my soul
Ik wil je, zegen mijn ziel
And I ain’t gotta tell him, I think he knows
En ik hoef het hem niet te vertellen, ik denk dat hij het weet
I think he knows
Ik denk dat hij het weet

I want you, bless my
Ik wil je, zegen mijn ziel
I want you, bless my soul
Ik wil je, zegen mijn ziel
I want you, bless my
Ik wil je, zegen mijn ziel
I want you, bless my soul
Ik wil je, zegen mijn ziel

Lyrical smile, indigo eyes, hand on my thigh
Lyrische glimlach, indigo ogen, hand op mijn dijbeen
We can follow the sparks, I’ll drive
We kunnen de vonken volgen, ik zal rijden
Lyrical smile, indigo eyes, hand on my thigh
Lyrische glimlach, indigo ogen, hand op mijn dijbeen
We can follow the sparks, I’ll drive
We kunnen de vonken volgen, ik zal rijden
“So where we gonna go?”
“Dus waar gaan we heen?”
I whisper in the dark
Fluister ik in het donker
“Where we gonna go?”
“Waar gaan we heen?”
I think he knows
Ik denk dat hij het weet

He got my heartbeat (Heartbeat)
Hij kreeg mijn hartslag
Skipping down 16th Avenue (Baby)
De zestiende weg overslaan
Got that, oh, I mean (I mean)
Ik snap het, oh, ik bedoel
Wanna see what’s under that attitude like (Yeah)
wil zien wat er onder die houding zit
I want you, bless my soul
Ik wil je, zegen mijn ziel
And I ain’t gotta tell him, I think he knows
En ik hoef het hem niet te vertellen, ik denk dat hij het weet
I think he knows
Ik denk dat hij het weet

I want you, bless my
Ik wil je, zegen mijn ziel
I want you, bless my soul
Ik wil je, zegen mijn ziel
I want you, bless my (Oh, baby)
Ik wil je, zegen mijn (Oh, schat)
I want you, bless my soul (He got my heartbeat)
Ik wil je, zegen mijn ziel (hij kreeg mijn hartslag)
I want you, bless my (Skipping down 16th Avenue, baby)
Ik wil je, zegen mijn (16th Avenue overslaan, schat)
I want you, bless my soul
Ik wil je, zegen mijn ziel
I want you, bless my soul
Ik wil je, zegen mijn ziel
And I ain’t gotta tell him, I think he knows
En ik moet het hem niet vertellen, ik denk dat hij het weet