Taylor Swift – I Think He Knows Text Piesne Preklad v Slovensky

I think he knows
Myslím, že to vie
His footprints on the sidewalk
Jeho chodníky na chodníku
Lead to where I can’t stop
Vedie tam, kde sa nemôžem zastaviť
Go there every night
Choďte tam každú noc
I think he knows
Myslím, že to vie
His hands around a cold glass
Ruky okolo studeného pohára
Make me wanna know that
Dajte mi vedieť
Body like it’s mine
Telo ako je moje

He got that boyish look that I like in a man
Dostal taký chlapecký vzhľad, aký sa mi páči v mužovi
I am an architect, I’m drawing up the plans
Som architekt, vypracovávam plány
It’s like I’m 17, nobody understands
Je to, akoby mi bolo sedemnásť, nikto tomu nerozumie
No one understands
Nikto tomu nerozumie

He got my heartbeat
Dostal môj tlkot srdca
Skipping down 16th Avenue
Preskakovanie po šestnástej ceste
Got that, oh, I mean
Mám to, oh, myslím
Wanna see what’s under that attitude like
Chcem vidieť, čo je pod týmto postojom
I want you, bless my soul
Chcem ťa, žehnaj mojej duši
And I ain’t gotta tell him, I think he knows
A nemusím mu to hovoriť, myslím, že vie
I think he knows
Myslím, že to vie

I think he knows
Myslím, že to vie
When we get all alone
Keď sa dostaneme sami
I’ll make myself at home
Urobím sa doma
And he’ll want me to stay
A bude chcieť, aby som zostal
I think he knows
Myslím, že to vie
He better lock it down
Radšej to zamknite
Or I won’t stick around
Alebo sa nebudem držať
‘Cause good ones never wait (Ha)
pretože dobrí nikdy nečakajú

He got that boyish look that I like in a man
Dostal taký chlapecký vzhľad, aký sa mi páči v mužovi
I am an architect, I’m drawing up the plans
Som architekt, vypracovávam plány
He’s so obsessed with me and, boy, I understand
Je tak posadnutý mnou a, chlapče, rozumiem
Boy, I understand
Chlapče, rozumiem

He got my heartbeat (Heartbeat)
Dostal môj tlkot srdca
Skipping down 16th Avenue
Preskakovanie po šestnástej ceste
Got that, oh, I mean (I mean)
Mám to, oh, myslím
Wanna see what’s under that attitude like
chcem vidieť, čo je pod týmto postojom
I want you, bless my soul
Chcem ťa, žehnaj mojej duši
And I ain’t gotta tell him, I think he knows
A nemusím mu to hovoriť, myslím, že vie
I think he knows
Myslím, že to vie

I want you, bless my
Chcem ťa, žehnaj mojej duši
I want you, bless my soul
Chcem ťa, žehnaj mojej duši
I want you, bless my
Chcem ťa, žehnaj mojej duši
I want you, bless my soul
Chcem ťa, žehnaj mojej duši

Lyrical smile, indigo eyes, hand on my thigh
Lyrický úsmev, indigové oči, ruka na mojom stehne
We can follow the sparks, I’ll drive
Môžeme sledovať iskry, budem šoférovať
Lyrical smile, indigo eyes, hand on my thigh
Lyrický úsmev, indigové oči, ruka na mojom stehne
We can follow the sparks, I’ll drive
Môžeme sledovať iskry, budem šoférovať
“So where we gonna go?”
“Tak kam pôjdeme?”
I whisper in the dark
Zašepkal som v tme
“Where we gonna go?”
„Kam pôjdeme?“
I think he knows
Myslím, že to vie

He got my heartbeat (Heartbeat)
Dostal môj tlkot srdca
Skipping down 16th Avenue (Baby)
Preskakovanie po šestnástej ceste
Got that, oh, I mean (I mean)
Mám to, oh, myslím
Wanna see what’s under that attitude like (Yeah)
chcem vidieť, čo je pod týmto postojom
I want you, bless my soul
Chcem ťa, žehnaj mojej duši
And I ain’t gotta tell him, I think he knows
A nemusím mu to hovoriť, myslím, že vie
I think he knows
Myslím, že to vie

I want you, bless my
Chcem ťa, žehnaj mojej duši
I want you, bless my soul
Chcem ťa, žehnaj mojej duši
I want you, bless my (Oh, baby)
Chcem ťa, žehnaj (Oh, zlato)
I want you, bless my soul (He got my heartbeat)
Chcem ťa, žehnaj mojej duši (dostal môj tlkot srdca)
I want you, bless my (Skipping down 16th Avenue, baby)
Chcem ťa, žehnaj (skákanie dole 16. Avenue, zlato)
I want you, bless my soul
Chcem ťa, žehnaj mojej duši
I want you, bless my soul
Chcem ťa, žehnaj mojej duši
And I ain’t gotta tell him, I think he knows
A nemusím mu to hovoriť, myslím, že vie