Taylor Swift – I Think He Knows Text Písně Překlad v Český

I think he knows
Myslím, že to ví
His footprints on the sidewalk
Jeho stopy na chodníku
Lead to where I can’t stop
Vedete tam, kam se nemůžu zastavit
Go there every night
Jděte tam každou noc
I think he knows
Myslím, že to ví
His hands around a cold glass
Ruce kolem studené sklenice
Make me wanna know that
Nechte mě to vědět
Body like it’s mine
Tělo jako je moje

He got that boyish look that I like in a man
Dostal ten chlapecký pohled, který se mi líbí u muže
I am an architect, I’m drawing up the plans
Jsem architekt, vypracovávám plány
It’s like I’m 17, nobody understands
Jako by mi bylo sedmnáct, nikdo tomu nerozumí
No one understands
Nikdo nerozumí

He got my heartbeat
Dostal můj tep
Skipping down 16th Avenue
Přeskakování po šestnácté silnici
Got that, oh, I mean
Mám to, ach, myslím
Wanna see what’s under that attitude like
Chci vidět, co je pod tímto postojem
I want you, bless my soul
Chci tě, žehnej mé duši
And I ain’t gotta tell him, I think he knows
A nemusím mu to říkat, myslím, že to ví
I think he knows
Myslím, že to ví

I think he knows
Myslím, že to ví
When we get all alone
Když se dostaneme sami
I’ll make myself at home
Udělám se doma
And he’ll want me to stay
A bude chtít, abych zůstal
I think he knows
Myslím, že to ví
He better lock it down
Raději to zamkněte
Or I won’t stick around
Nebo se nebudu držet
‘Cause good ones never wait (Ha)
protože dobří nikdy nečekají

He got that boyish look that I like in a man
Dostal ten chlapecký pohled, který se mi líbí u muže
I am an architect, I’m drawing up the plans
Jsem architekt, vypracovávám plány
He’s so obsessed with me and, boy, I understand
Je tak posedlý mnou a, chlapče, rozumím
Boy, I understand
Chlapče, rozumím

He got my heartbeat (Heartbeat)
Dostal můj tep
Skipping down 16th Avenue
Přeskakování po šestnácté silnici
Got that, oh, I mean (I mean)
Mám to, ach, myslím
Wanna see what’s under that attitude like
chci vidět, co je pod tímto postojem
I want you, bless my soul
Chci tě, žehnej mé duši
And I ain’t gotta tell him, I think he knows
A nemusím mu to říkat, myslím, že to ví
I think he knows
Myslím, že to ví

I want you, bless my
Chci tě, žehnej mé duši
I want you, bless my soul
Chci tě, žehnej mé duši
I want you, bless my
Chci tě, žehnej mé duši
I want you, bless my soul
Chci tě, žehnej mé duši

Lyrical smile, indigo eyes, hand on my thigh
Lyrický úsměv, indigo oči, ruku na mém stehně
We can follow the sparks, I’ll drive
Můžeme sledovat jiskry, budu řídit
Lyrical smile, indigo eyes, hand on my thigh
Lyrický úsměv, indigo oči, ruku na mém stehně
We can follow the sparks, I’ll drive
Můžeme sledovat jiskry, budu řídit
“So where we gonna go?”
“Tak kam půjdeme?”
I whisper in the dark
Šeptám ve tmě
“Where we gonna go?”
“Kam půjdeme?”
I think he knows
Myslím, že to ví

He got my heartbeat (Heartbeat)
Dostal můj tep
Skipping down 16th Avenue (Baby)
Přeskakování po šestnácté silnici
Got that, oh, I mean (I mean)
Mám to, ach, myslím
Wanna see what’s under that attitude like (Yeah)
chci vidět, co je pod tímto postojem
I want you, bless my soul
Chci tě, žehnej mé duši
And I ain’t gotta tell him, I think he knows
A nemusím mu to říkat, myslím, že to ví
I think he knows
Myslím, že to ví

I want you, bless my
Chci tě, žehnej mé duši
I want you, bless my soul
Chci tě, žehnej mé duši
I want you, bless my (Oh, baby)
Chci tě, žehnej (Oh, zlato)
I want you, bless my soul (He got my heartbeat)
Chci tě, žehnej mé duši (dostal můj srdeční rytmus)
I want you, bless my (Skipping down 16th Avenue, baby)
Chci tě, požehnej můj (skákání dolů 16. Avenue, zlato)
I want you, bless my soul
Chci tě, žehnej mé duši
I want you, bless my soul
Chci tě, žehnej mé duši
And I ain’t gotta tell him, I think he knows
A nemusím mu to říkat, myslím, že to ví