Taylor Swift – Lover Text Písně Překlad v Český

We can leave the Christmas lights up ‘til January
Vánoční světla můžeme mít otevřená až do ledna
This is our place, we make the rules
Toto je naše místo, vytváříme pravidla
And there’s a dazzling haze
A je tu jasná mlha
A mysterious way
Tajemný způsob
About you, dear
O tobě, drahá
Have I known you 20 seconds
Znám tě dvacet sekund
Or 20 years?
Nebo dvacet let?

Can I go where you go?
Můžu jít kamkoli?
Can we always be this close?
Můžeme být vždy tak blízko?
Forever and ever
Pořád a navždy
And take me out
A vezmi mě ven
Take me home
Vezmi mě domů
You’re my, my, my, my
ty jsi můj
Lover
Milenec

We can let our friends crash in the living room
Můžeme nechat naše přátele, aby v obývacím pokoji vydávali hluk
This is our place, we make the call
Toto je naše místo, zavoláme
And I’m highly suspicious
A jsem velmi podezřelý
That everyone who sees you wants you
Každý, kdo tě vidí, tě chce
I’ve loved you 3 summers now, honey
Miloval jsem tě teď tři léta
But I want them all
Ale chci je všechny

Can I go where you go?
Můžu jít kamkoli?
Can we always be this close?
Můžeme být vždy tak blízko?
Forever and ever
Pořád a navždy
Take me out
Vezmi mě ven
And take me home (forever and ever)
A vezměte mě domů (navždy a navždy)
You’re my, my, my, my
ty jsi můj
Lover
Milenec

Ladies and gentlemen
Dámy a pánové
Will you please stand
Budeš prosím stát
With every guitar string scar on my hand
S každou jizvou kytarového řetězce na ruce
I take this magnetic force of a man
Beru tuto magnetickou sílu člověka
To be my lover
Být můj milenec

My heart’s been borrowed
Moje srdce bylo zapůjčeno
And yours has been blue
A vaše srdce bylo modré
All’s well that ends well
Vše je v pořádku, které končí dobře
To end up with you
Nakonec s tebou
Swear to be overdramatic and true
Přísahejte, že budete přehnaně a pravdivě
To my lover
Pro mého milence

And you’ll save all your dirtiest jokes for me
A ušetříte pro mě všechny své nejšpinavější vtipy
And at every table
A u každého stolu
I’ll save you a seat, lover
Rezervuji ti místo, drahá

Can I go where you go?
Můžu jít kamkoli?
And can we always be this close
A můžeme být vždy tak blízko
Forever and ever
Pořád a navždy
And I take me out
A vezmu mě ven
And take me home (forever and ever)
A vezměte mě domů (navždy a navždy)
You’re my, my, my, my
ty jsi můj
Oh, you’re my, my, my, my
Oh, jsi můj
Darling you’re my, my, my, my
Miláčku, jsi můj
Lover
Milenec