Taylor Swift – Soon You’ll Get Better lời bài hát phiên âm tiếng việt

The buttons of my coat were tangled in my hair
Các nút áo khoác của tôi bị rối trong tóc của tôi
In doctor’s office lighting, I didn’t tell you I was scared
Trong ánh sáng văn phòng của bác sĩ, tôi đã không nói với bạn rằng tôi sợ
That was the first time we were there
Đó là lần đầu tiên chúng tôi ở đó
Holy orange bottles, each night, I pray to you
Những chai cam, mỗi đêm, tôi cầu nguyện cho bạn
Desperate people find faith, so now I pray to Jesus too
Những người tuyệt vọng tìm thấy đức tin, vì vậy bây giờ tôi cũng cầu nguyện với Chúa Giêsu
And I say to you
Và tôi nói với bạn

Ooh-ah
oh-ah
Soon, you’ll get better
Sớm thôi, bạn sẽ khá hơn
Ooh-ah
oh-ah
Soon, you’ll get better
Sớm thôi, bạn sẽ khá hơn
Ooh-ah
oh-ah
You’ll get better soon
bạn sẽ sớm khỏe lại
‘Cause you have to
bởi vì bạn phải

I know delusion when I see it in the mirror
Tôi biết các triệu chứng khi nhìn thấy nó trong gương
You like the nicer nurses, you make the best of a bad deal
Bạn thích các y tá đẹp hơn, bạn làm tốt nhất một thỏa thuận xấu
I just pretend it isn’t real
Tôi chỉ giả vờ nó không có thật
I’ll paint the kitchen neon, I’ll brighten up the sky
Tôi sẽ sơn bếp neon, tôi sẽ làm sáng cả bầu trời
I know I’ll never get it, there’s not a day that I won’t try
Tôi biết tôi sẽ không bao giờ có được nó, không có một ngày nào tôi sẽ không thử
And I say to you
Và tôi nói với bạn

Ooh-ah
oh-ah
Soon, you’ll get better
Sớm thôi, bạn sẽ khá hơn
Ooh-ah
oh-ah
Soon, you’ll get better
Sớm thôi, bạn sẽ khá hơn
Ooh-ah
oh-ah
You’ll get better soon
bạn sẽ sớm khỏe lại
‘Cause you have to
bởi vì bạn phải

And I hate to make this all about me
Và tôi ghét phải làm tất cả về tôi
But who am I supposed to talk to?
Nhưng tôi nên nói chuyện với ai?
What am I supposed to do
Tôi phải làm gì bây giờ
If there’s no you?
Nếu không có em?

This won’t go back to normal, if it ever was
Điều này sẽ không trở lại bình thường
It’s been years of hoping, and I keep saying it because
Đó là nhiều năm hy vọng, và tôi tiếp tục nói vì
‘Cause I have to
Bởi vì tôi phải làm vậy

Ooh-ah
oh-ah
You’ll get better
Bạn sẽ tốt hơn thôi
Ooh-ah
oh-ah
Soon, you’ll get better
Sớm thôi, bạn sẽ khá hơn
Ooh-ah
oh-ah
You’ll get better soon
bạn sẽ sớm khỏe lại
Ooh-ah
oh-ah
Soon, you’ll get better
Sớm thôi, bạn sẽ khá hơn
Ooh-ah
oh-ah
Soon, you’ll get better
Sớm thôi, bạn sẽ khá hơn
Ooh-ah
oh-ah
You’ll get better soon
bạn sẽ sớm khỏe lại
‘Cause you have to
bởi vì bạn phải