Taylor Swift – Soon You’ll Get Better Text Písně Překlad v Český

The buttons of my coat were tangled in my hair
Knoflíky mého kabátu byly zamotané do mých vlasů
In doctor’s office lighting, I didn’t tell you I was scared
V ordinaci lékaře jsem vám neřekl, že se bojím
That was the first time we were there
Bylo to poprvé, kdy jsme tam byli
Holy orange bottles, each night, I pray to you
Svaté oranžové láhve, každou noc se modlím
Desperate people find faith, so now I pray to Jesus too
Zoufalí lidé najdou víru, takže se nyní modlím také k Ježíši
And I say to you
A říkám vám

Ooh-ah
oh-ah
Soon, you’ll get better
Brzy se zlepšíte
Ooh-ah
oh-ah
Soon, you’ll get better
Brzy se zlepšíte
Ooh-ah
oh-ah
You’ll get better soon
brzy se zlepšíte
‘Cause you have to
protože musíte

I know delusion when I see it in the mirror
Znám příznaky, když to vidím v zrcadle
You like the nicer nurses, you make the best of a bad deal
Máte rádi hezčí sestry, děláte ze špatného obchodu to nejlepší
I just pretend it isn’t real
Jen předstírám, že to není skutečné
I’ll paint the kitchen neon, I’ll brighten up the sky
Malovat kuchyňské neony, rozzářím oblohu
I know I’ll never get it, there’s not a day that I won’t try
Vím, že to nikdy nedostanu, není den, který bych nezkusil
And I say to you
A říkám vám

Ooh-ah
oh-ah
Soon, you’ll get better
Brzy se zlepšíte
Ooh-ah
oh-ah
Soon, you’ll get better
Brzy se zlepšíte
Ooh-ah
oh-ah
You’ll get better soon
brzy se zlepšíte
‘Cause you have to
protože musíte

And I hate to make this all about me
A nesnáším, když to všechno o mě
But who am I supposed to talk to?
Ale s kým bych měl mluvit?
What am I supposed to do
Co mám dělat
If there’s no you?
Pokud tam nejste?

This won’t go back to normal, if it ever was
To se nevrátí k normálu
It’s been years of hoping, and I keep saying it because
Jsou to roky doufání a já to pořád říkám, protože
‘Cause I have to
protože musím

Ooh-ah
oh-ah
You’ll get better
dostanete se lépe
Ooh-ah
oh-ah
Soon, you’ll get better
Brzy se zlepšíte
Ooh-ah
oh-ah
You’ll get better soon
brzy se zlepšíte
Ooh-ah
oh-ah
Soon, you’ll get better
Brzy se zlepšíte
Ooh-ah
oh-ah
Soon, you’ll get better
Brzy se zlepšíte
Ooh-ah
oh-ah
You’ll get better soon
brzy se zlepšíte
‘Cause you have to
protože musíte