Taylor Swift – the 1 Text Piesne Preklad v Slovenský

the 1 Text Piesne Preklad

I’m doing good, I’m on some new sh*t
Robím sa dobre, mám na niečo nové, zbytočné
Been saying “yes” instead of “no”
Hovorili sme „áno“ namiesto „nie“
I thought I saw you at the bus stop, I didn’t though
Myslel som, že som ťa videl na autobusovej zastávke
I hit the ground running each night
Každú noc som narazil na zem
I hit the Sunday matinée
Narazil som na nedeľné matinée
You know the greatest films of all time were never made
Viete, že najväčšie filmy všetkých čias neboli nikdy natočené

I guess you never know, never know
Myslím, že to nikdy nevieš, nikdy nevieš
And if you wanted me, you really should’ve showed
A ak ste ma chceli, mali ste to skutočne ukázať
And if you never bleed, you’re never gonna grow
A ak ste nikdy nevykrvácali, nikdy nebudete rásť
And it’s alright now
A teraz je to v poriadku

But we were something, don’t you think so?
Ale my sme boli niečo, nemyslíte?
Roaring twenties, tossing pennies in the pool
Hukot dvadsiatych rokov, hádzanie halierov v bazéne
And if my wishes came true
A ak sa moje želania splnia
It would’ve been you
To by si bol ty
In my defense, I have none
Na svoju obranu nemám nič
For never leaving well enough alone
Za to, že nikdy neopustíte dosť dobre na pokoji
But it would’ve been fun
Ale bola by to zábava
If you would’ve been the one
Keby ste boli tým jedným
(Ooh)
(Oh)

I had this dream you’re doing cool sh*t
Mal som tento sen, že robíš skvelé veci
Having adventures on your own
Mať dobrodružstvá na vlastnú päsť
You meet some woman on the internet and take her home
Stretnete nejakú ženu na internete a vezmete ju domov
We never painted by the numbers, baby
Nikdy sme namaľovali čísla, zlato
But we were making it count
Ale robili sme to počítať
You know the greatest loves of all time are over now
Vieš, že najväčšie lásky všetkých čias sú teraz
I guess you never know, never know
Myslím, že to nikdy nevieš, nikdy nevieš
And it’s another day waking up alone
A je ďalší deň, keď sa prebudím sám

But we were something, don’t you think so?
Ale my sme boli niečo, nemyslíte?
Roaring twenties, tossing pennies in the pool
Hukot dvadsiatych rokov, hádzanie halierov v bazéne
And if my wishes came true
A ak sa moje želania splnia
It would’ve been you
To by si bol ty
In my defense, I have none
Na svoju obranu nemám nič
For never leaving well enough alone
Za to, že nikdy neodídeš dostatočne sám
But it would’ve been fun
Ale bola by to zábava
If you would’ve been the one
Keby ste boli tým jedným

I, I, I persist and resist the temptation to ask you
Pretrvávam a vzdorujem pokušeniu požiadať vás
If one thing had been different
Keby jedna vec bola iná
Would everything be different today?
Bude dnes všetko iné?

We were something, don’t you think so?
Boli sme niečo, nemyslíte?
Rosé flowing with your chosen family
Rosé tečie s vami vybranou rodinou
And it would’ve been sweet
A bolo by to milé
If it could’ve been me
Keby som to mohol byť ja
In my defense, I have none
Na svoju obranu nemám nič
For digging up the grave another time
Na vyhrabanie hrobu inokedy
But it would’ve been fun
Ale bola by to zábava
If you would’ve been the one
Keby ste boli tým jedným
(Ooh)
(Oh)