Taylor Swift – the 1 Text Písně Český Překlad

the 1 Text Písně Překlad

I’m doing good, I’m on some new sh*t
Dělám dobře, jsem na nějaké nové zbytečné věci
Been saying “yes” instead of “no”
Řekl jsem „ano“ místo „ne“
I thought I saw you at the bus stop, I didn’t though
Myslel jsem, že jsem tě viděl na autobusové zastávce
I hit the ground running each night
Každou noc jsem narazil na zem
I hit the Sunday matinée
Zasáhl jsem nedělní matinée
You know the greatest films of all time were never made
Víte, že největší filmy všech dob nebyly nikdy natočeny

I guess you never know, never know
Myslím, že to nikdy nevíš, nikdy nevíš
And if you wanted me, you really should’ve showed
A pokud jste mě chtěli, měli byste to opravdu ukázat
And if you never bleed, you’re never gonna grow
A pokud jste nikdy krvácet, nikdy nebudete růst
And it’s alright now
A je to v pořádku

But we were something, don’t you think so?
Ale my jsme byli něco, nemyslíte?
Roaring twenties, tossing pennies in the pool
Řvoucí dvacet, házet haléře v bazénu
And if my wishes came true
A pokud se moje přání splní
It would’ve been you
Byl bys to ty
In my defense, I have none
Na svou obranu nemám nic
For never leaving well enough alone
Za to, že nikdy neodejdete dostatečně dobře sami
But it would’ve been fun
Ale byla by to zábava
If you would’ve been the one
Kdybys byl ten
(Ooh)
(Ach)

I had this dream you’re doing cool sh*t
Měl jsem tento sen, že děláte skvělé věci
Having adventures on your own
Mít dobrodružství na vlastní pěst
You meet some woman on the internet and take her home
Na internetu potkáte nějakou ženu a odnášíte ji domů
We never painted by the numbers, baby
Nikdy jsme namalovali čísla, zlato
But we were making it count
Ale dělali jsme to počítat
You know the greatest loves of all time are over now
Víte, že největší lásky všech dob jsou za námi
I guess you never know, never know
Myslím, že to nikdy nevíš, nikdy nevíš
And it’s another day waking up alone
A další den se probudí sám

But we were something, don’t you think so?
Ale my jsme byli něco, nemyslíte?
Roaring twenties, tossing pennies in the pool
Řvoucí dvacet, házet haléře v bazénu
And if my wishes came true
A pokud se moje přání splní
It would’ve been you
Byl bys to ty
In my defense, I have none
Na svou obranu nemám nic
For never leaving well enough alone
Za to, že nikdy neodejdete dostatečně dobře sami
But it would’ve been fun
Ale byla by to zábava
If you would’ve been the one
Kdybys byl ten

I, I, I persist and resist the temptation to ask you
Přetrvávám a odolávám pokušení se vás zeptat
If one thing had been different
Kdyby jedna věc byla jiná
Would everything be different today?
Bude dnes všechno jiné?

We were something, don’t you think so?
Byli jsme něco, nemyslíte?
Rosé flowing with your chosen family
Rosé teče s vámi vybranou rodinou
And it would’ve been sweet
A bylo by to milé
If it could’ve been me
Kdybych to mohl být já
In my defense, I have none
Na svou obranu nemám nic
For digging up the grave another time
Za kopání hrobu jindy
But it would’ve been fun
Ale byla by to zábava
If you would’ve been the one
Kdybys byl ten
(Ooh)
(Ach)