Taylor Swift – The Archer Songtekst Vertaling Nederlands

Combat, I’m ready for combat
vechten, ik ben klaar voor het gevecht
I say I don’t want that, but what if I do?
Ik zeg dat ik dat niet wil, maar wat als ik dat doe?
‘Cause cruelty wins in the movies
omdat wreedheid wint in de films
I’ve got a hundred thrown-out speeches I almost said to you
Ik heb honderd toespraken die ik tegen je heb gezegd

Easy they come, easy they go
Makkelijk komen ze, gemakkelijk gaan ze
I jump from the train, I ride off alone
Ik spring uit de trein en rijd alleen weg
I never grew up, it’s getting so old
Ik ben nooit opgegroeid, het wordt zo oud
Help me hold on to you
Help me je vast te houden

I’ve been the archer, I’ve been the prey
Ik ben de boogschutter geweest, ik ben de prooi geweest
Who could ever leave me, darling
Wie zou me ooit kunnen verlaten, schat
But who could stay?
Maar wie kan blijven?

Dark side, I search for your dark side
De donkere kant, ik zoek je donkere kant
But what if I’m alright, right, right, right here?
Maar wat als het goed met me gaat?
And I cut off my nose just to spite my face
En ik sneed mijn neus af alleen om mijn gezicht te weren
Then I hate my reflection for years and years
Dan haat ik jarenlang mijn spiegelbeeld

I wake in the night, I pace like a ghost
Ik word wakker in de nacht, ik ren als een geest
The room is on fire, invisible smoke
De kamer staat in brand, onzichtbare rook
And all of my heroes die all alone
En al mijn helden sterven
Help me hold on to you
Help me je vast te houden

I’ve been the archer, I’ve been the prey
Ik ben de boogschutter geweest, ik ben de prooi geweest
Screaming, who could ever leave me, darling
Schreeuwend, wie kan me ooit verlaten, schat
But who could stay?
Maar wie kan blijven?
(I see right through me, I see right through me)
(Ik kijk dwars door me heen, ik zie dwars door me heen)

‘Cause they see right through me
omdat ze dwars door me heen kijken
They see right through me
Ze kijken dwars door me heen
They see right through
Ze zien er dwars doorheen
Can you see right through me?
Kun je dwars door me heen kijken?
They see right through
Ze zien er dwars doorheen
They see right through me
Ze kijken dwars door me heen
I see right through me
Ik kijk dwars door me heen
I see right through me
Ik kijk dwars door me heen

All the king’s horses, all the king’s men
Alle paarden van de koning, alle mannen van de koning
Couldn’t put me together again
Kon me niet weer samenbrengen
‘Cause all of my enemies started out friends
omdat al mijn vijanden vrienden werden
Help me hold on to you
Help me je vast te houden

I’ve been the archer, I’ve been the prey
Ik ben de boogschutter geweest, ik ben de prooi geweest
Who could ever leave me, darling
Wie zou me ooit kunnen verlaten, schat
But who could stay?
Maar wie kan blijven?
(I see right through me, I see right through me)
(Ik kijk dwars door me heen, ik zie dwars door me heen)
Who could stay?
Wie kan blijven?
Who could stay?
Wie kan blijven?
Who could stay?
Wie kan blijven?
You could stay
Je kunt blijven
You could stay
Je kunt blijven

Combat, I’m ready for combat
vechten, ik ben klaar voor het gevecht