Taylor Swift – The Archer Text Písně Překlad v Český

Combat, I’m ready for combat
boj, jsem připraven na boj
I say I don’t want that, but what if I do?
Říkám, že to nechci, ale co když to udělám?
‘Cause cruelty wins in the movies
protože krutost zvítězí ve filmech
I’ve got a hundred thrown-out speeches I almost said to you
Mám sto projevů, které jsem vám řekl

Easy they come, easy they go
Snadno přijdou, snadno jdou
I jump from the train, I ride off alone
Vyskočím z vlaku, jedu sám
I never grew up, it’s getting so old
Nikdy jsem nevyrostl, stárne
Help me hold on to you
Pomozte mi vydržet

I’ve been the archer, I’ve been the prey
Byl jsem lukostřelec, byl jsem kořist
Who could ever leave me, darling
Kdo by mě mohl kdykoli opustit, drahoušku
But who could stay?
Ale kdo by mohl zůstat?

Dark side, I search for your dark side
Na temné straně hledám tvou temnou stránku
But what if I’m alright, right, right, right here?
Ale co když jsem v pořádku, že jo, tady?
And I cut off my nose just to spite my face
A uřízl jsem si nos, jen abych si zahnal tvář
Then I hate my reflection for years and years
Potom nesnáším svůj odraz celé roky

I wake in the night, I pace like a ghost
Probudím se v noci, běhám jako duch
The room is on fire, invisible smoke
Místnost je v plamenech, neviditelný kouř
And all of my heroes die all alone
A všichni moji hrdinové umírají
Help me hold on to you
Pomozte mi vydržet

I’ve been the archer, I’ve been the prey
Byl jsem lukostřelec, byl jsem kořist
Screaming, who could ever leave me, darling
Křičel, kdo mě mohl kdy opustit, drahoušku
But who could stay?
Ale kdo by mohl zůstat?
(I see right through me, I see right through me)
(Vidím přímo skrze mě, vidím přímo skrze mě)

‘Cause they see right through me
protože vidí přímo skrze mě
They see right through me
Vidí přímo skrze mě
They see right through
Vidí přímo skrz
Can you see right through me?
Vidíš přímo skrze mě?
They see right through
Vidí přímo skrz
They see right through me
Vidí přímo skrze mě
I see right through me
Vidím přímo skrze mě
I see right through me
Vidím přímo skrze mě

All the king’s horses, all the king’s men
Všichni králové koně, všichni králové
Couldn’t put me together again
Nemohl mě zase dát dohromady
‘Cause all of my enemies started out friends
protože všichni moji nepřátelé se stali přáteli
Help me hold on to you
Pomozte mi vydržet

I’ve been the archer, I’ve been the prey
Byl jsem lukostřelec, byl jsem kořist
Who could ever leave me, darling
Kdo by mě mohl kdykoli opustit, drahoušku
But who could stay?
Ale kdo by mohl zůstat?
(I see right through me, I see right through me)
(Vidím přímo skrze mě, vidím přímo skrze mě)
Who could stay?
Kdo by mohl zůstat?
Who could stay?
Kdo by mohl zůstat?
Who could stay?
Kdo by mohl zůstat?
You could stay
Mohl bys zůstat
You could stay
Mohl bys zůstat

Combat, I’m ready for combat
boj, jsem připraven na boj